2 KORINT YAAB 5

1Tɔ, ti bee ke tiwon timina yaa kpo kan, tiwon ti ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na bi paacham. Uwumbɔr le toor tiwon ngbaan ki tii timi. 2Taah bi dulnyaa wee ni na, le ti ji falaa, le ki du. Tinimbil man ke ti kan timi aawon ti bi paacham na. 3Ti yaa kan tiwon ngbaan kan, timi aawiin aan chuun mu ŋmeen. 4Ni ye mbamɔn, timi bi bi dulnyaa wee ni na, falaa muk timi, le ti du. Naa ye ke ti ban ke timi aawiin le chuun mu ŋmeen. Ti ban ke ti kan tiwon ti bi paacham na. Ti ban ke ti di tiwon ti ga kpo na ki lii, ki kan tiwon ti ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 5Uwumbɔr le toor tiwon ngbaan tii timi, ki tii timi Waafuur nyaan un mɔk timi ke u ga tii timi waah nan puu tipuul ti na. 6Nima le cha ti kpa lipoobil n-yoonn mɔmɔk. Ti bee ke taah laa bi dulnyaa wee ni buyoonn na, taa bi Tidindaan do paacham. 7Dandana tinimbil aa kan u. Ti gaa u ki kii ki bee ke u bi, le ki dii u, 8le ki kpa lipoobil. Ti yaa di tiwon timina ki di lii, ki kun Tidindaan do paacham kan, ni ga li mɔ timi. 9Ti yaa bi kitiŋ du kan, ke ti yaa bi paacham kan, ti ban ti piir usui la. 10Ba pu? ti mɔmɔk ga nan sil Kristo aanimbiin ni, un ti lik timi aabimbin aah bi pu na, ki bee ke ti tun ni ŋan na aan ni kaa ŋan na dulnyaa wee ni, ki ga tii ti mɔmɔk taah tun pu na aapal. 11Nima le cha ti san u, ki sur binib ke bi li dii u. Uwumbɔr bee timi aabimbin aah bi pu na. M dak ke ni mu bee timi aabimbin. 12Naa ye ke ti ki pak tibaa la. Ti ban ke ti tii nimi ŋitaa ŋi pu ni ga li kpa kipupuk ti pu na, aan ni bee naah ga kii pu ki len tii binib bi lik biken paacham, ki kpa kipupuk bi pu, kaa lik bisui na. 13Bi yaa len ke ti waar kan, Uwumbɔr pu le ti bi kena. Ti yaa kpa laasab kan, ni pu le ti kpa, ke ti ter nimi. 14Kristo aah gee timi pu na le junn tiwon ni, ki cha ti bi kena. Ti bee ke unibaan nan sil binib mɔmɔk aasisiiyaan ki gaa baakun ki kpo, nima le bi mɔmɔk kpo. 15U nan kpo binib mɔmɔk pu, ke binib bi laa bi na taa ki ŋani baageehn, bi li ŋani waageehn; ba pu? u nan kpo bi pu ki fikr nkun ni. 16Taan ki lik unii ubaa paacham ke dulnyaa aanib aah lik pu na. N-yoonn mbaa ti nan lik Kristo kena la. Ti mu aa ki lik u kena. 17Nima pu na, unii umɔk kpaan Kristo chee na, u ye unipɔɔn la. Udaan aabimbikpok jer a, ki kpeln mbimbipɔɔn. 18Mbimbipɔɔn ngbaan nyan ni Uwumbɔr chee la. Kristo pu, le Uwumbɔr di timi ki di kpaan ubaa chee, ke ti taa ki li ye waadim, ki tii timi lituln ke ti kpaan binib u chee. 19Maah len pu na le ye ke Kristo aah nan kpo na, nima le tii Uwumbɔr nsan ke un di dulnyaa aanib ki kpaan ubaa chee, ki di cha baatunwambir pinn bi. U di tichandaan aaliin imina ki di ŋa tiŋaal ni, ke ti tuk binib. 20Ti sil Kristo aasisiiyaan, le ki gaŋni nimi. Ni bi ke Uwumbɔr ubaa le gaŋni nimi na. Ti gaŋni nimi ki tii Kristo, ke ni li kpaani Uwumbɔr chee man. 21Kristo aa nan tun titunwambir tibaa. Timi aatunwambir pu, le Uwumbɔr nan daa utafal. Timi bimɔk kpaan Kristo chee na, Uwumbɔr len ke timi aabɔr ŋan.

will be added

X\