2 KORINT YAAB 4

1Tɔ, Uwumbɔr aanimbaasaln pu, le u tii timi waatuln ke ti tun. Nima le timi aataakpab aa yɔl. 2Ti yii inimɔɔn aatuln, ni mbɔmbɔɔn aatuln, kaa ŋmanni binib, kaa kpalni Uwumbɔr aaliin. Ti bi Uwumbɔr aanimbil ni la. Nima le cha ti tuk binib waaliin mbamɔm, aan bi mɔmɔk bee ke ti len mbamɔn. 3Binib bi kaa ŋmar na baanja le aa bee tibɔnyaan tee aatataa. 4Kinimbɔŋ, u joo dulnyaa aanib na le job binib bi kaa gaa Yesu ki kii na aanimbil, tibɔnyaan tee taa woln binimbil. Tibɔnyaan tee tuk timi Kristo aah ŋan saakpen pu na. U ye Uwumbɔr aanaŋ la. 5Taa mooni timi tibaa aabɔr. Ti mooni Yesu Kristo aabɔr la, ke uma le ye binib mɔmɔk Aadindaan. U pu le ti ye nimi aatutuliib. 6Uwumbɔr u nan len "Cha nwiihn woln mbɔmbɔɔn ni na," uma le woln tinimbil, ke ti bee waah ŋan saakpen pu na. Yesu Kristo aabimbin aah bi pu na le mɔk timi Uwumbɔr aah ŋan saakpen pu na. 7Timi bi kaa kpa mpɔɔn na, Uwumbɔr di tibɔnyaan ti kpa mpɔɔn saakpen na, ki di ŋa tiŋaal ni, aan binib bee ke tibɔnyaan ngbaan aapɔɔn nyan Uwumbɔr chee, naa ye ti chee. 8Limukl aaboŋ le pii timi, ki mu aa nyaŋ timi. Taa bee tiwan mɔmɔk aatataa, le ki tee kpa limakl. 9Binib ŋani timi falaa, le Uwumbɔr aa di cha timi. Bi lir timi kitiŋ, ki mu aa ku timi. 10N-yoonn mɔmɔk binib dii timi ke bin ti ku timi, ke baah nan dii Yesu bin ti ku u pu na. Baah kaa ku timi na, nima le mɔk ke Yesu aamɔfal aapɔɔn bi ti ni. 11Yesu pu le binib ban bin ku timi n-yoonn mɔmɔk. Baah kaa ku timi na, nima le mɔk ke Yesu aamɔfal aapɔɔn bi timi bi ga kpo na ni. 12Timi, nkun dii timi la. Nimi, ni kan limɔfal la. 13Tɔ, unii u nan ŋmee Uwumbɔr aalahn aagbaŋ na ŋmee ke u gaa Uwumbɔr ki kii, le ki len. Uwumbɔr Aafuur nyaan le cha ti mu gaa u ki kii kena, le ki len. 14Ti bee ke Uwumbɔr u nan fikr Tidindaan Yesu nkun ni na, ga fikr timi bi mu kpaan Yesu chee na nkun ni, ki ga li joo ni timi ni nimi, ti li bi u chee. 15Ni pu, le ti ji falaa ngbaan mɔmɔk. Binib bi gaa Uwumbɔr na yaa kpae kan, binib bi ga li dooni Uwumbɔr na mu ga li wiir, ki ga nyuŋ u. 16Nima le cha tiwon aa yɔl. Tiwon timina, ti bi diŋni la iwiin mɔmɔk. Timi aawiin aapɔɔn kpae la, le iwiin mɔmɔk. 17Dandana aafalaa aan yunn, kaa wiir. Falaa ngbaan pu, le ti ga kan mpopiin ki ti nyaŋ, n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 18Titafal aa bi taah waa tiwan ni na ni, titafal bi taah kaa waa tiwan ni na le ni. Taah waa tiwan ni na, naan li bi n-yoonn mɔmɔk. Taah kaa waa tiwan ni na, nima le ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na.

will be added

X\