2 KORINT YAAB 3

1Ni dak ke ti piin ke ti ki nyuŋ tibaa aa? Ti bi ke binib bibaa aah bi pu na, ki ban ke binib ŋmee kigbaŋ ki pak timi na, ti tii nimi ii? Aayii. Ti ban ke ni ŋmee kigbaŋ ki pak timi ii? Aayii. 2Nimi nibaa le ye kigbaŋ ki pak timi na ki ŋmee tisui ni. Ba pu? binib yaa lik nimi aabimbin aah bi pu na kan, bi ga bee ke ti mɔk nimi nsan nyaan la. 3Bi ga bee ke ni ye kigbaŋ ki nyan ni Kristo ni na, le u cha ti ŋmee ki. Taa nan di ngbaŋmeemuun le ki ŋmee ki. Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na Aafuur nyaan le ŋmee ki. Ŋŋmeen ngbaan aa ŋmee ŋitakpal pu, ke Moses aakaal aah nan ŋmee pu na. Ni ŋmee binib aasui ni la. 4Ti gaa Uwumbɔr ki kii Kristo pu. Nima le cha ti len kena. 5Taa len ke ti ga ŋma ŋa nibaa tibaa aapɔɔn pu. Timi aapɔɔn nyan ni Uwumbɔr chee la. 6Uma le tii timi mpɔɔn ke ti tuk binib waah puu tipuupɔln ti na. Taa tuk bi ke bi yaa kaa kii Moses aakaal mɔmɔk kan, bi ga kpo. Ti tuk bi ke Uwumbɔr Aafuur nyaan le ga tii bi limɔfal. Ba pu? Moses aakaal mɔk timi ke ti ŋeer nkun, Uwumbɔr Aafuur nyaan le tii timi limɔfal. 7Moses aakaal nan ŋmee ŋitakpapapan pu, ki nan fuu ni ni mpɔɔn aafuun la. Uwumbɔr aah nan cha Moses tii Israel yaab nkaal ngbaan na, Moses aanimbil wɔb nan wiin chain, le ki doŋ. Ni deer binimbil la. Baa ŋma lik u. Tɔ, Moses aakaal mɔk timi ke ti ŋeer nkun la. Nkaal ngbaan aah nan fuu ni ni mpɔɔn aafuun pu na, 8Uwumbɔr yaa tii timi Waafuur nyaan kan, Mfuur nyaan ngbaan le ga fuu ni ni mpɔɔn aafuun ki ti jer kena. 9Waah nan tii bi nkaal mu mɔk bi ke baabɔr bii na, nkaal ngbaan nan fuu ni ni mpɔɔn aafuun la. Waah tii timi tibɔnyaan ti mɔk timi ke timi aabɔr ŋan u chee na, tibɔnyaan ngbaan fuu ni ni mpɔɔn aafuun, ki ti jer kena. 10Moses aakaal aasil aa ki bi; ba pu? Yesu aabɔnyaan aasil jer lisil ngbaan la. 11Moses aakaal mu jer na yaa nan ye lisil aakaal kan, Yesu aabɔnyaan ti ga li bi n-yoonn mɔmɔk na, tima le ye lisil aabɔr ki ti jer. 12Taah kpa limakl tibɔnyaan tee pu na, nima le ti kpa lipoobil ki len. 13Taa bi ke Moses aah nan bi pu na. U nan di likekeln ki di biin unimbil wɔb, ke Israel yaab taa kan waah wiin chain ki ti doŋ pu na. 14Bitafal nan pɔɔ. Bi yaa karn Uwumbɔr aagbakpok ni kan, baa bee naatataa ki nan saa dandana. Ba pu? unii aan ŋma bee naatataa see u gaa Uwumbɔr Aanileekoo Kristo. 15Bi yaa karn Moses aakaal kan, baa beer naatataa ki nan saa dandana. 16Unii yaa fenn ki dii Tidindaan kan, u ga bee naatataa. 17Tidindaan ni Mfuur nyaan ye Unibaan la. Mfuur nyaan aah bi nin chee na, tinaagbiir aa bi nima. 18Le ti mɔmɔk waa Tidindaan aah kpa kinyaan pu na. Nibaa aa bi ki dok timi, ti taa kan u. Ti bi kpalni, ki naahn u, ki moo kpa kinyaan n-yoonn mɔmɔk. Kinyaan ngbaan nyan ni Tidindaan u ye Mfuur nyaan na ni la.

will be added

X\