2 KORINT YAAB 2

1M nan di ŋa nsui ni, ke maan ki dan ni chee ki ŋa nimi mpombiin. 2Ba pu? nimi le ye binib bi tii mi mpopiin na. M yaa bii nisui kan, naan ki ŋma tii mi mpopiin. 3Nima le cha m nan ŋmee kigbaŋ ngbaan ki tii nimi. Maa ban m dan ki nan li kpa mpombiin ni pu. Ni ye binib bi ba ga ŋma ŋa mi mpopiin na. M nyi nimi aabimbin, ke m yaa kpa mpopiin kan, ni mu ga li kpa mpopiin. 4Maah nan ŋmee kigbaŋ ngbaan m tii nimi na, nsui nan bii saakpen a. M nan wii pam. Maa nan ŋmee kigbaŋ ngbaan ke m ŋa nimi mpombiin, m nan ban ke ni bee maah gee nimi saakpen pu na. 5Ni ponn ni ubaa yaa tun titunwambir ki bii nsui kan, naa ye nsui baanja le u bii, ni mɔmɔk aasui le u bii. M mu aa ban ke m len tibɔr ngbaan ki ti chaa jer. 6Ni ponn ni pam aah kii ki daa utafal pu na, nima le ŋeer. 7Dandana ni ŋan ke ni di cha pinn u, ki sɔŋ usui, u taa li kpa mpombiin ki ti chaa jer. 8Nima pu na, m gaŋ nimi, ni cha u sil bee naah gee u pu na. 9M nan ban m bee nimi aabimbin aah bi pu na, ke ni ga kii maamɔb mɔmɔk aan naan kii. Nima le cha m nan ŋmee kigbaŋ ngbaan tii nimi. 10Ni yaa di cha pinn unii kan, m mu ga di cha pinn u. Maah di cha pinn u pu na, ni pu, le m di cha pinn u, ki si Kristo aasisiiyaan. 11M di cha pinn u, Kinimbɔŋ taa nyaŋ timi; ba pu? ti nyi waah ban un bii timi pu na. 12M nan buen Troas aatiŋ ni, m ti moon Kristo aabɔnyaan. Maah fuu ni na, le Tidindaan tii mi nsan m tun waatuln ngbaan. 13Le maah kaa kan nna aabo Taitus nima chee na, maa ŋma fuur lii nsui ni. Nima le m chɔi nima chee aanib, le ki siir buen Masedonia aatiŋ ni. 14Tɔ, cha ti doon Uwumbɔr mbamɔm. N-yoonn mɔmɔk u cha ti nyaŋni Kinimbɔŋ, Kristo aapɔɔn pu, ki cha ti buen ni kookoo, ki tuk binib waabɔr, bin bee u. Waabɔr mɔ ke tubalee aah nu mɔ pu na. 15Ti mu bi ke tubalee u nu mɔ na Uwumbɔr chee; ba pu? Kristo bi tisui ni. Binib bi ŋmar na ŋun waah nu mɔ pu na, ki kan limɔfal; ba pu? bi gaa u ki kii. Bin kaa ŋmar na mu ŋun ki kan nkun; ba pu? baa gaa u ki kii. Ubaa ga ŋma tun Uwumbɔr aatuln ubaa pu uu? Aayii. 17Timi, taa kpelni Uwumbɔr aaliin, binib pam aah ŋani pu na. Uwumbɔr le tun timi ke ti moon waaliin. Ti ye binib bi len mbamɔn na la, ki mooni Uwumbɔr aaliin unimbil ni, Kristo aapɔɔn pu.

will be added

X\