2 KORINT YAAB 13

1Tɔ, m ga dan nan mann nimi taatar la. Ni yaa galn unii ubaa kan, maan gar nimi, see bisiiraadam bilee bee bitaa len. 2Maah nan mann nimi leelee na, m nan sur ni ponn ni bimɔk tun titunwambir na. Dandana maah kaa bi ni chee na, m ki sur bi ke maah nan sur bi njan pu na, ke m yaa fuu ni kan, m ga daa bitafal la. 3Nima le ga mɔk nimi ke Kristo le cha m len. Waa ye udabur ni chee. U kpa mpɔɔn ni chee la. 4U nan di waapɔɔn ki di lii ki cha bi kpaa u ndɔpuinkoo pu. Dandana u fu Uwumbɔr aapɔɔn pu la. Timi bi mu kpaan u chee na aa kpa mpɔɔn. Ti mu aah kpaan u chee na, ti mu fu Uwumbɔr aapɔɔn pu, ki ga ŋma mɔk nimi mpɔɔn ngbaan. 5Ni lik nimi aabimbin aah bi pu na man, ke ni sil gaa Yesu Kristo ki kii aan naa gaa. Ni taa lik maabimbin aah bi pu na man. Ni li lik nimi nibaa aabimbin aah bi pu na. Naa bee ke Yesu Kristo bi ni ni ii? U bi ni ni la; u yaa kaa bi ni ni kan, naa ye waanib mbamɔm. 6M kpa limakl ke ni ga bee ke timi le ye waanib mbamɔm. 7Ti mee Uwumbɔr tii nimi, ke ni taa tun titunwambir. Naa ye ke ti ban ti mɔk nimi timi aabamɔn la. Ni yaa po dak ke taa ye Yesu aanib mbamɔm kan, ti po ban ke ni tun lituln li ŋan na la. 8Ba pu? taan ŋma di mpɔɔn mu Uwumbɔr tii timi na, ki leŋ Uwumbɔr aaliin. Ti ban ke iliin ngbaan luln nsan la. 9Ni yaa kpa mpɔɔn ki tun lituln li ŋan na kan, ni mɔ timi la; ba pu? taan li ban ke ti mɔk nimi timi aapɔɔn. Le ti mee Uwumbɔr tii nimi ke ni toor nimi aabimbin. 10M ŋmee kigbaŋ kee, ke maah kaa bi ni chee na, m yaa fuu ni ni chee kan, m taa chiin nimi, ki mɔk nimi maapɔɔn. Nima le cha m ŋmee ki. Tidindaan le tii mi tininkpil ke m ter nimi ni dii waasan mbamɔm. Waa tii mi tininkpil ngbaan ke m bii nimi. 11Nnaabitiib, nin gur na le ye m ban m chɔi nimi la. Toor nimi aabimbin man. Sɔŋ tɔb aasui man. Ni li kpa kimɔbaan ni nsuudoon man. Le Uwumbɔr u gee timi ki tii timi nsuudoon na ga li bi ni chee. 12Ni li dooni tɔb mbamɔm man. 13Uwumbɔr aanib bimɔk bi du na dooni nimi. 14Tidindaan Yesu Kristo aanimbaasaln, ni Uwumbɔr aageehn, ni Waafuur nyaan aamɔbaan, li bi ni mɔmɔk chee.

will be added

X\