2 KORINT YAAB 12

1See m nyu baalaa la. Ni mu aa kpa tinyoor. M ga tuk nimi Tidindaan aah mɔk mi lijinjiir aawan pu ki kpiir tuk mi tibɔr ti na. 2Ŋibin kipiik ni ŋinaa le Uwumbɔr nan yoor mi ki di buen udo paacham. M nyi u di maawiin baanja le buen aan u di maawiin ni nwon mɔk di buen. Uma le nyi. 3M po nyi ke Uwumbɔr yoor mi ki di buen udo paacham, bi yi nima chee ke Paradais. 4Le m ŋun tibɔr ti maan ŋma tuk unii ubaa. Uwumbɔr aa kii ke m len ti. 5Lijinjiir aawan ngbaan pu, le m ga nyu baalaa. Maan pak mbaa, m ga nyu baalaa maadabur aabɔr pu la. 6M yaa ban m nyu baalaa kan, maan le ye ujɔr; ba pu? m ga len mbamɔn la. M mu aan nyu baalaa. Maa ban ke unii ubaa pak mi ki jer maah ŋeer pu na. M ban ke bi lik maabimbin aah bi pu na, le ki pel maah len pu na, le ki bee maah bi pu na. 7Tɔ, Uwumbɔr aah nan mɔk mi lijinjiir aawan saakpen pu na, waa ban ke m yoor mbaa paacham lijinjiir aawan ngbaan pu. Nima le u cha limukl li nyan ni Kinimbɔŋ chee na muk mi. Limukl ngbaan wu mi ke nkokon aah saa tiwon kan, ni wu pu na. 8Le m mee Tidindaan mfim mutaa ke un nyan mi limukl ngbaan ni. 9Le waa kii, le ki bui mi ke waaterm le ga cha m nyaŋ limukl ngbaan; ba pu? un kaa kpa mpɔɔn na ga li kpa waapɔɔn mbamɔm. Le m kpa mpopiin ki nyu baalaa maadabur aabɔr pu, aan ki li kpa Kristo aapɔɔn. 10M yaa kan idabur, ni ŋisiibil, ni falaa, ni limukl, ni tibɔr, Kristo pu kan, le ni mɔ mi; ba pu? maah kaa kpa mbaa aapɔɔn buyoonn na, le m kpa Kristo aapɔɔn. 11Ni yaa ba pak mi kan, ni ba ga li ŋan. Naah kaa pak mi na, nima le cha m pak mbaa ke ujɔr na. M yaa kaa bi tibɔr tibaa ni kan, binib bi ŋmanni ke bi ye Yesu aakpambalb na, baa jer mi. 12Maah nan bi ni chee na, m nan tun lijinjiir aatun Uwumbɔr aapɔɔn pu, ki nan kpa limɔr n-yoonn mɔmɔk. Nima le mɔk ke m ye Yesu aakpambalb mbamɔm. 13Yesu aanib biken jer nimi kinye? Maah kaa muk nimi ke ni tii mi nibaa na le cha bi jer nimi ii? Nimina yaa kpa taani kan, m ŋa nimi gafara la. 14Tɔ, dandana m gor ke m dan ni chee taatar. Maan li ban nibaa ni chee. M ban nimi la, naa ye nimi aamombil. Mbim aa kpiini tetiib. Tetiib le kpiini mbim. Ni bi ke maabim na la. 15Nima le ni mɔ mi ke m di mbaa ki di tii nimi, ki tun lituln linimaln ke m ter nimi. M yaa moo gee nimi kan, nimi aageehn bar la aa? 16Ni ye mbamɔn, maa nan ŋani nimi falaa ke ni tii mi nibaa. Le ni ponn ni bibaa len ke m nan ŋmann nimi, ki ji nimi aawan. M ji nimi aawan kinye? 17Maah nan cha binib buen ni chee na, bi ponn ni ubaa nan jin nimi aawan ki tii mi ii? Aayii. 18M nan gaŋ Taitus ke un buen ni chee, le ki cha tina aabo uken mu dii u. Taitus jin nimi aawan nibaa aa? Aayii. Ti kpaan nlandak mbaa la. Maah ŋani pu na, u mu ŋani kena la. Ti mɔmɔk dii kitaabuk kibaa la. 19Ni dak ke ti len ke ti nyan tibaa tibɔr ni la aa? Naa ye kena. Ti bi Uwumbɔr aanimbiin ni ki len Kristo aah ban pu na. Maanigeekaan, ti ban ke ti ter nimi ni moo dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. Nima le cha ti len. 20M san ijawaan ke m yaa fuu ni ni chee kan, m ga kan ke naa bi maah ban pu na. M mu yaa chiin nimi kan, naan li mɔ nimi. M san ijawaan ke m ga nan mui ni bi kpak tɔb kinikpakpak, ki kpa lipiipoln tɔb pu, ki gee liŋuul tɔb pu, ki yakr tɔb, ki sii tɔb, ki bii tɔb, ki kpa kalmbaani, ki ŋma tijar, 21ke m yaa fuu ni ni chee ki kan ni ponn ni pam nan tun titunwambir, ni tijɔŋ aatuln, ki gɔr kidaagook, ki ŋani nin kaa ŋan na, kaa kpeln nimi aabimbin kan, ni ga bii nsui saakpen. Le Maawumbɔr ga cha m ji inimɔɔn ni pu.

will be added

X\