2 KORINT YAAB 11

1Tɔ, m yaa len kijɔrk aaliin siib kan, ni pɔɔn nibaa man ki ji limɔr m pu. 2M gee nimi saakpen ke Uwumbɔr aah gee nimi pu na. Ni bi ke usaapɔɔn u kaa nyi uja na aah bi pu na, le m ban m di nimi ki di tii Kristo ni dii uma baanja. 3M san ijawaan, ke binib ga ŋmann nimi, ni taa ki dii Kristo mbamɔm, ke Kinimbɔŋ aah nan ŋmann Adam aapuu Iif pu na. 4Unii yaa fuu ni ni chee ki yaa tuk nimi iliin yaayan i kaa ye taah nan tuk nimi Yesu aaliin na kan, ba ŋa ni ji limɔr u pu? Ba ŋa ni gaa tibɔr ti kaa ye Yesu aabɔnyaan, kaan cha ni kan Uwumbɔr Aafuur nyaan na? Taah nan tuk nimi Yesu aabɔnyaan tee na, tibɔr ngbaan le nan cha ni kan Uwumbɔr Aafuur nyaan. 5Binib bi ŋmanni ke bi ye Yesu aakpambalb na, maa dak ke bi jer mi. 6Nibaakan, maan ŋma len ke unii u bae mbaen saakpen na aah len pu na. M mu nyi Uwumbɔr aabɔr mbamɔm, ki ŋeer tuk nimi ti mɔmɔk, binib aanimbil ni. 7M nan sunn mbaa taab ke m yoor nimi paacham; kinye pu? m nan tuk nimi Uwumbɔr aabɔnyaan, kaa jin nimi kidaak. Maah ŋa kena na, ni kpa taani ii? 8Maah nan tuk nimi Uwumbɔr aaliin na, Yesu aanib biken nan pa mi la. Ni naahn ke m yoor baamombil ngbaan ke m li joo ter nimi la. 9Buyoonn m nan bi ni chee ki lann maah ban pu na, maa muk nimi ke ni ter mi. Tinaabitiib bi nyan Masedonia aatiŋ ni na nan joo ni maah ban tiwan ni na mɔmɔk. Maah nan bi pu n-yoonn ngbaan na, m ga li beenin bi kena la, kaan muk nimi ke ni ter mi. 10Kristo pu le m len mbamɔn, maan muk unii ubaa nibaa chee Griis aatiŋ ponn ni ke un ter mi. 11Ba pu? Ni ye ke maa gee nimi ii? Uwumbɔr nyi ke m gee nimi la. 12M ga li beenin tuk nimi Uwumbɔr aaliin, kaan ji nimi kidaak. Biŋmaŋmannim bi ji nimi kidaak na, baan ŋma pak bibaa ki len ke bi bi ke taah bi pu na. 13Binib ngbaan ŋmanni nimi la. Baa ye Kristo aakpambalb. Bi ŋmanni nimi ke bi tun Uwumbɔr aatuln, ki mu aa tun. 14Baah ŋani kena na, ni taa cha ni gar nimi. Kinimbɔŋ ubaa ŋmanni ke u ye Uwumbɔr aatuun u ye chain na. 15Kinimbɔŋ aatutuliib yaa ŋmanni ke bi ye bininyaan kan, ni taa cha ni gar nimi. Uwumbɔr ga daa bitafal baatuln aah ŋeer pu na. 16M ki tuk nimi la, ni taa dak ke m ye ujɔr. Ni mu yaa dak ke m ye ujɔr kan, ni ji limɔr m pu, ki cha m mu pak mbaa siib. 17Maah ga len pu na aa ye Tidindaan aaliin aaboln. Maah ga pak mbaa pu na, m ga len ke ujɔr na la. 18Binib pam le bi ki pak bibaa dulnyaa aawan pu. Nima le m mu ga pak mbaa. 19Ni dak ke ni kpa nlan. Ba ŋa ni ji limɔr bijɔrb pu ki kpa mpopiin? 20Maah len pu na le ye, ke unii yaa chuu nimi tinaagbiir kan, u yaa ji nimi aawan kan, u yaa ŋmann nimi kan, u yaa kpa kalmbaani kan, u yaa faa nimi kitaapak kan, le ni ji limɔr u pu. 21Taah kaa ŋa nimi kena na, le ni bii timi, ke taa kpa mpɔɔn aa? Unii ubaa yaa kaar ke un pak ubaa kan, m mu kaar kena la. M len ke ujɔr na la. 22Biŋmaŋmannim ngbaan ye Hiibru yaab la aa? M mu ye. Bi ye Israel yaab la aa? M mu ye. Bi ye Abraham aayabitiib la aa? M mu ye. 23Bi ye Kristo aatutuliib la aa? M mu ye ki jer bi. M ŋa nimi gafara la, m len ke ujɔr na la. M nan tun Kristo aatuln ki jer bi, ki koo tiyondir ponn ni ki jer bi. Kristo pu binib nan gbaa mi ŋinaalab ki ti chaa jer. M nan kanni linimaln, naa nan pɔɔ m kpo. 24Mfim muŋmu le Juu yaab gbaa mi ŋinaalab mfim piitaa ni muwae na. 25Rom yaab nan gbaa mi ŋidabil mfim mutaa la. Binib nan mae mi ŋitakpal mfim mbaa la. Mfim mutaa le iŋɔi liin nnyusaakpem ni ki cha mi. Kinyeek ni nwiimɔn le m nan bi likpaln pu nnyusaakpem ni. 26M nan chuun ŋisachun n-yoonn mɔmɔk, ki kanni linimaln nnyun ni, le ki kanni linimaln bififiirb pu, le ki kanni linimaln maanib Juu yaab pu, le ki kanni linimaln bin kaa ye Juu yaab na pu, le ki kanni linimaln ntim ponn ni, ni kipɔɔk ni, ni nnyusaakpem ni, le ki kanni linimaln binib bi ŋmann ke bi ye Yesu Kristo aanib na pu. 27M tun Yesu Kristo aatuln linimaln, ki kanni falaa, kaa geeni kinyeek. Nkon ni nnyunyun mɔk nan joo mi. M nan lann tijikaar la. Tiwoor nan joo mi. Maawanpeenkaan aa fuu tiwoor ngbaan. 28Naa ye falaa umina baanja le m kan. Ilandak joo mi iwiin mɔmɔk Yesu aanib mɔmɔk pu. 29Ubaa yaa kaa kpa mpɔɔn kan, ni yɔl m mu aawon la. Ubaa yaa tɔŋ uken un tun titunwambir kan, ni fiini maaŋuul la. 30Tɔ, m yaa nyu baalaa kan, m ga nyu baalaa maadabur aabɔr pu la. 31Tidindaan Yesu Aate Uwumbɔr, u yeh mpakm n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, uma le nyi ke m len mbamɔn la. 32Maah nan bi Damaskus aatiŋ ni Ubɔr Aretas aayoonn na, le kitiŋ ngbaan aaninkpil nan ban un chuu mi, le ki cha waasujatiib si kii kitiŋ na aabisamɔb chee, ke bi nan chuu mi. 33Le njɔtiib di mi ki di ŋa kibɔɔkuuk saakpeŋ ni, ki ti di mi laan takolo u bi kitiŋ na aagoln pu na, le m nyan uŋaal ni.

will be added

X\