2 KORINT YAAB 10

1Min Pɔɔl mbaa, m gaŋni nimi la. Ni ponn ni bibaa len ke maah nan bi ni chee na, maa kaar nimi, ke m yaa bi nibaa chee kan, m kpa lipoobil ki ŋmee kigbaŋ ki sur nimi la. Min Pɔɔl, m bi suuna ke Kristo aah bi pu na, ki gaŋni nimi, toor nimi aabimbin man, 2aan m yaa fuu ni ni chee kan, m taa chiin ni ponn ni bibaa. M bee ke m yaa fuu ni ni chee kan, m ga ŋma li kpa lipoobil ki chiin binib bi len ke ti dii dulnyaa aanib aah dii pu na. 3Ni ye mbamɔn ke ti po ye binib la. Ni mu aa ye binib aajaak le ti jaa, 4ki mu aa di binib aapɔɔn le ki jaa kijaak ngbaan. Ti di Uwumbɔr aapɔɔn mu bii Kinimbɔŋ aapɔɔn mɔmɔk na. Ti len ki nyaŋ binib bi kpak Uwumbɔr aaliin kinikpakpak na, 5ki nyaŋ binib bi kpa kalmbaani ki dak ke bi kpa nlan ki jer Uwumbɔr na. Ti cha ilandak mɔmɔk kii Kristo aamɔb. 6Ti yaa bee ni ponn ni binib bi ga kii Uwumbɔr aamɔboln na, le ti ga ŋma daa bin gur kaa kii na aatafal. 7Tɔ, ni lik binib paacham la aa? Ubaa yaa bi ni ponn ni ki len ke u ye Kristo aanii kan, cha u teer ke ti mu ye Kristo aanib ke waah ye pu na la. 8Tidindaan tii mi tininkpil ke m ter nimi ni dii u mbamɔm, waa tii mi tininkpil ngbaan ke m bii nimi. M yaa nyun baalaa ki jer maah ba ga nyu pu na kan, maan ji inimɔɔn. 9Ni taa li dak ke m ban m ŋmee kigbaŋ ki ga li kpa nimi ijawaan na. 10Bibaa len ke m ŋmee tigbann ke mpɔɔndaan na, ke m bi ni chee kan, maa pɔɔ, maaliin aa bi tibɔr tibaa ni. 11Cha binib ngbaan aaboln bee ke ti yaa ŋmee kigbaŋ ponn ni taah ga ŋa pu na kan, ti yaa fuu ni kan, ti ga ŋa kena la. 12Taa ban ke ti di tibaa ŋaŋ binib bi yoor bibaa paacham na, kaa ban ke ti len ke ti ye bi ponn ni bibaa. Baa kpa nlan. Bi lik tɔb aabimbin aah bi pu na, ki ŋaŋni bibaa la. 13Tima kan, taan nyu baalaa ki lakr taah tun lituln pu na. Ti ga nyu baalaa Uwumbɔr aah siin lituln li ki tii timi na pu. Taah nan tuk nimi waaliin na, nima le ye lituln ngbaan ponn ni ngem. 14Ti nan puen biken ki fuu ni ni chee ki tuk nimi Kristo aabɔnyaan tee. Taah ŋani kena na, ti po tun lituln li Uwumbɔr siin timi na la. 15Taa ban mpakm biken aatuln pu. Ti kpa limakl ke ni ga moo gaa Yesu ki kii mbamɔm, ki ga ter timi ti tun Uwumbɔr aatuln saakpen, waah siin li ki tii timi na pu. 16Le ti ga ŋma buen ntim mu daa ki jer nimi aatiŋ na, ki ti tuk binib tibɔnyaan tee. Taan buen biken aah tun lituln nin chee na, kaa ban ke bi pak timi biken aatuln pu. 17Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Unii u ban un nyu baalaa na, un nyu baalaa Tidindaan pu." 18Unii yaa pak ubaa kan, nima le aa mɔk ke Uwumbɔr aanimbil gbiin u. Tidindaan yaa pak unii kan, nima le mɔk ke Uwumbɔr aanimbil gbiin u.

will be added

X\