2 KORINT YAAB 1

1Min Pɔɔl u ye Yesu aakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, m ni tina aabo Timoti le ŋmee kigbaŋ kee tii nimi Uwumbɔr aanib bi bi Korint aatiŋ ni na, ni waanib bimɔk bi Griis aatim mɔmɔk ni na. 2Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 3Cha ti pak Uwumɔr u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na. U ye Tite u san timi kinimbaak saakpen ki sɔŋ tisui na. 4Timi aafalaa mɔmɔk ponn ni u sɔŋ tisui, aan ti mu ga ŋma sɔŋ binib bi bi falaa mɔk aaboŋ ni na aasui. Ti mu ga sɔŋ bisui Uwumbɔr aah sɔŋ tisui pu na. 5Kristo pu, le ti ji falaa saakpen. Kristo pu le Uwumbɔr sɔŋ tisui saakpen. 6Taah ji falaa pu na, ni pu le ti ji falaa, ke ti sɔŋ nisui ki ter nimi, ni ŋmar. Uwumbɔr yaa sɔŋ tisui kan, ni pu le u sɔŋ tisui, ke ti mu sɔŋ nisui, ke ni li kpa limɔr ki ji falaa ke ti mu aah ji falaa pu na. 7Nima pu na, le ti dak ke naan gir puwɔb. Ba pu? ti nyi ke ni yaa ji falaa ke taah ji falaa pu na kan, Uwumbɔr ga sɔŋ nisui, ke waah sɔŋ tisui pu na. 8Tinaabitiib, ti ban ke ni bee taah nan ji falaa pu Asia aatiŋ ni na. Falaa ngbaan nan muk timi ki ti chaa jer. Taa nan dak ke ti ga ki li bi. 9Timi tibaa nan len ke ti ga kpo. Ni ŋa kena ke ti bee ke taan ŋma ter tibaa. Uwumbɔr u fikr binib nkun ni na baanja le ga ŋma ter timi. 10U nyan timi ijawaan aakun ni, ki beenin nyani timi. Ti pak ke u ga ki nyan timi. 11Ni mu aah mee Uwumbɔr tii timi pu na, ni ter timi la. Binib aah mee Uwumbɔr tii timi ki wiir pu na, le u ga ŋa tinyoor ki ŋa ti pu. Nima le binib pam ga doon Uwumbɔr tii timi. 12Ti kpa kipupuk la; ba pu? ti bee tisui ni ke ti bi chain. Timi aabimbin bi mbamɔm Uwumbɔr aah ban pu na. Binib aalan le aa cha ti bi mbamɔm, Uwumbɔr aaterm pu, le cha ti bi mbamɔm joo cha dulnyaa wee ni aanib wɔb, ki moo bi mbamɔm joo cha niwɔb. 13Ti yaa ŋmee kigbaŋ tii nimi kan, ti ŋmee tibɔr ti gbii na baanja. Ni ga ŋma karn ti, ki bee ti mɔmɔk aatataa. M kpa limakl ke ni ga bee ti mɔmɔk doo. 14Dandana ni bee timi aabimbin ngem aah bi pu na. M kpa limakl ke ni ga sil bee ke ni ga li ŋma kpa kipupuk ti pu, ke ti mu aah ga li kpa kipupuk ni pu, pu na, bundaln Tidindaan Yesu ga gir ni na. 15Maah nyi kena na, le m nan ban ke m puen mann nimi. Maah nan cha Masedonia aatiŋ ni na, m nan ban ke m dii ni ki nan mann nimi, le ki nin buen nima; m yaa ti ki gir ni kan, m ki dii ni ki nan mann nimi, ki ter nimi mfim mulee, ni mu ter mi m buen Judea aatiŋ ni. 17Maah nan len ke m ga dan na, m len fam la aa? ke maah dak ke m ga ŋa pu na, ni ye ke m dii binib aalan la aa? Ni dak ke m ye unii uyaalandak kpelni yɔl yɔl na aa? 18Uwumbɔr aah ye mbamɔndaan na, ti mu aa kpelni timi aalandak yɔl yɔl. 19M ni Silfanus ni Timoti nan tuk nimi Uwumbɔr Aajapɔɔn Yesu Kristo aabɔr. Uma le aa ye unii uyaalandak kpelni yɔl yɔl na. U ŋani waah len pu na n-yoonn mɔmɔk la. 20U pu, le Uwumbɔr gbiin waah puu tipuul ti wiir na mɔmɔk. Nima pu na, u pu le ti bui ke "Amii," le ki nyuŋ Uwumbɔr. 21Uwumbɔr le ter timi ni nimi ke ti dii Kristo mbamɔm, ki lee timi ke ti tun waatuln. 22U daan timi ke uma le yeh timi, ki di Waafuur nyaan ki ŋa tisui ni, un mɔk timi waah ga tii timi pu na n-yoonn mu choo na. 23M puu Uwumbɔr ke m len mbamɔn la; maa nan ban ke m kae nimi, nima le cha m nan len ke maan dan ni chee Korint aatiŋ ni n-yoonn ngbaan. 24Taa joo nimi mpɔɔn; naah gaa Yesu ki kii mbamɔm na, le ti ban ti ter nimi ni li kpa mpopiin. Timi aatuln le na.

will be added

X\