1 TIMOTI 4

1Tɔ, Uwumbɔr Aafuur nyaan len mpaan pu, ke n-yoonn mu choo na binib bibaa ga yii Yesu aabɔr, ki kii inyaamɔn, ki dii bipɔɔnib bi ŋmann bi na. 2Bipɔɔnib ngbaan ga cha binib bibaa ŋmann ke bi mɔk binib Uwumbɔr aasan. Bi ye binyamɔndam la. Baalandak aa ki muk bi baatunwambir pu. 3Bi ga len ke bijab taa din bipiib, bipiib mu taa mɔn bijab. Bi ga li kɔ tijikaar tibaa la. Uwumbɔr le naan tijikaar ngbaan. U ban ke binib bi gaa u ki kii ki nyi mbamɔn na le ji ti, ki doon u ti pu. 4Tiwan nimɔk Uwumbɔr naan ni na, ni ŋan la. Ti taa li kɔ tijikaar tibaa. Ti li ji ti, ki li dooni u ti pu. 5Ba pu? taah ji tijikaar ti na, ki li dooni Uwumbɔr ti pu na, nibaa aa bi ti ni; ba pu? Uwumbɔr len ke ti ŋan. 6Aa yaa teer Yesu aanib tibɔr timina kan, aa ye Yesu Kristo aatutuln bamɔnn la. Saah bae Uwumbɔr aaliin ki dii nsan nyaan pu na, nima le cha saabimbin bi mbamɔm. 7Aa taa gar binyamɔndam ngbaan aatiin; ba pu? itiin ngbaan aa kpa tinyoor ki tii si, kaa mɔk si Uwumbɔr aasan. Chuu aabaa ki bae Uwumbɔr aabɔr. 8Unii yaa san ke uwon yabr kan, tiyaanyoor bi siib la. Unii yaa chuu ubaa ki bae Uwumbɔr aasan kan, nima le ye tinyoor saakpen ki tii u. Ba pu? Uwumbɔr puu tipuul ke nima le ga tii binib limɔfal nyaan dandana wee, ni n-yoonn mu choo na. 9Tibɔr tee gbii la. Ni ŋan ke binib mɔmɔk gaa ti. 10Nima le ti tun Uwumbɔr aatuln linimaln; ba pu? ti gaa Uwumbɔr u ye limɔfaldaan na ki kii la. Uma le ye binib mɔmɔk aaŋmaŋmar-daan. Binib bimɔk gaa u ki kii na ga ŋmar la. 11Mɔk binib tibɔr tee, ki tuk bi ke bi li ŋani kena. 12Taa cha bi lik si yooli, ke aa ye unachipɔɔn la. Li len iliin nyaan, ki li bi mbamɔm, ki li gee binib, ki li tun Uwumbɔr aatuln mbamɔm, ki li bi chain, aan ki li ye limɔkl ki mɔk binib bi gaa Yesu ki kii na baah ga li dii mbamɔm pu na. 13Li karni Uwumbɔr aaliin ki tii binib, ki mɔk bi yaatataa, ki tuk bi baah ga li ŋani pu na. Li ŋani kena linimaln, ki nan saa buyoonn m ga fuu ni na. 14Taa sunn Uwumbɔr Aafuur nyaan aapiin i bi aa ni na, i Uwumbɔr nan tii si buyoonn waabɔnabtiib len, ni Yesu aanib aaninkpiib di biŋaal ki di paan aa pu na. 15Maah tuk si pu na, li ŋani kena mbamɔm ki cha aanimbil li man ni pu, aan binib mɔmɔk bee saah dii Uwumbɔr aasan mbamɔm pu na. 16Li nyi saabimbin aah bi pu na, ki li nyi saah mɔk binib Uwumbɔr aaliin pu na. Li beenin ŋani maah tuk si pu na. Aa yaa beenin ŋani kena kan, sin aabaa ga ŋmar. Bi mu ŋun Uwumbɔr aaliin aa chee na, bi mu ga ŋmar.

will be added

X\