1 TIMOTI 1

1Min Pɔɔl m ye Yesu Kristo aakpambal; ba pu? Uwumbɔr u ye timi aaŋmaŋmardaan na, ni Tidindaan Yesu Kristo u tii timi limakl na, bima le len ke m li ye waakpambal. 2M ŋmee kigbaŋ kee m tii si Timoti, u ye maabo bamɔnn Uwumbɔr aasan ni na. Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa aa pu, ki san si kinimbaak, ki tii si nsuudoon. 3Maah nan cha Masedonia aatiŋ ni na, m nan bui si ke aa li beenin bi Efesus aatiŋ ni; ba pu? binib bibaa bi nima ki mɔk binib mmɔkm mu kaa ye Yesu aamɔkm na. Aa sur bi ke bi taa ki mɔk kena, 4ki taa ki yoor ŋiyimbil ŋi bi Uwumbɔr aagbaŋ ni ki di tiin itiin baah nan ŋani pu na. Nimina le cha binib baa mbaan. Naa ter bi bin gaa Yesu ki kii aan ki dii waasan mbamɔm. 5M tuk si ke aa sur bi kena; ba pu? m ban ke Yesu aanib aasui li bi chain, ki ban ke bin bee bisui ni ke titunwambir aa bi bi chee, ki gaa Yesu ki kii mbamɔm, ki li gee tɔb. 6Binib bibaa bi, kaa ki dii kena. Bi yenn la, ki gbaa tɔb chee tibɔr ti ye fam na. 7Bi ban bi li ye bimɔmɔkb bi mɔk binib Uwumbɔr aakaal na, ki mu aa bee baah len pu na aatataa, ki len tibɔr ke binib bi nyi taatataa na, ki mu aa nyi. 8Tɔ, ti bee ke unii yaa joo Uwumbɔr aakaal Uwumbɔr aah ban pu na kan, nkaal ngbaan ŋan la. 9Ti yaa bee ke nkaal aa bi bininyaan pu kan, nkaal ngbaan ŋan la. Mu bi tiniwambir le pu, ni bin kaa gee bin ŋun tibɔr na, ni bin kaa dii Uwumbɔr aasan na, ni titunwambirdam, ni bin yii Uwumbɔr kaa pak u na, ni bin ku bitetiib ni binatiib na, ni bin ku binib na, 10ni bin gɔr kidaagook na, ni bijab bi yii bipiib ki ban bijab na, ni bin chur binib tinaagbiir na, ni bin chuun mɔni inyaamɔn na, ni bin puu Uwumbɔr yɔl yɔl na, ni binib bi ŋani tiwan nibaa ni kaa dii mmɔkm mu ŋan na. Nkaal ngbaan bi titunwambir timina mɔmɔk pu la. 11Uwumbɔr aabɔnyaan len kena la, ki tuk timi Uwumbɔr u ti pak u na aah ŋan saakpen pu na. Uma le di tibɔnyaan tee ki di ŋa ŋŋaal ni, m tuk binib. 12M dooni Tidindaan Yesu Kristo u tii mi mpɔɔn ke m tun lituln ngbaan na. U len ke m ye mbamɔndaan, ki lee mi ke m tun waatuln. 13N-yoonn mu jer na, m len tibɔbil u pu, ki seei u, ki ŋa waanib falaa. Maah kaa gaa u ki kii n-yoonn ngbaan na, le maa nyi ke m ŋani ni kaa ŋan na. Maah kaa nyi na, le Uwumbɔr san mi kinimbaak, 14ki ŋa mi tibulchin saakpen, ki cha m gaa Yesu Kristo ki kii ki gee u ki kpaan u ni. 15Yesu Kristo nan dan dulnyaa wee ni ke titunwambirdam ŋmar. Tibɔr timina gbii la. Ni ŋan ke binib mɔmɔk gaa ti ki kii. Min le ye titunwambirdaan ki jer binib mɔmɔk. 16Le Uwumbɔr san mi kinimbaak. Yesu Kristo ŋa suklaa m pu saakpen la, min u ye titunwambirdaan ki jer binib mɔmɔk na. Waah ŋa mi suklaa pu na, nima le mɔk binib bi ga gaa u ki kii ki kan limɔfal li kaa kpa ndoon na, waah kpa suklaa pu na. 17Cha ti pak Uwumbɔr, ki nyuŋ u. Uma le ye Uwumbɔrbaan, tinimbil aa waa u, u ye Ubɔrkpaan, u ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, kaan kpo. Amii. 18Maabo Timoti, Uwumbɔr Aafuur nyaan nan cha m len tibɔr aa pu, nima le cha m tuk si saah ga tun Uwumbɔr aatuln pu na. Cha Mfuur nyaan aaliin ngbaan tii si mpɔɔn ke aa yii Kinimbɔŋ, 19ki li dii Yesu aasan mbamɔm, ki taa di cha, ki li ŋani tiwan ni aa bee ke ni tok na. Binib bibaa bi, ki nyi nin ŋan na, ki mu aa ŋani kena. Nima le baa ki gaa Uwumbɔr ki kii. 20Bi ponn ni binib bilee ye Haimeneus ni Aleksanda. Le m di bi ki ŋa Kinimbɔŋ aaŋaal ni ke un daa bitafal, bin bee ke naa ŋan bi ki sii Uwumbɔr.

will be added

X\