1 TESALONIKA YAAB 4

1Tinaabitiib, ti nan mɔk nimi naah ga ŋa pu ki piir Uwumbɔr aasui na. Le ni ŋani kena. Ti gaŋni nimi, ki sur nimi Tidindaan Yesu aayimbil pu, ni li moo ŋani kena. 2Ni bee taah nan sur nimi pu Tidindaan Yesu aayimbil pu na la. 3Uwumbɔr aageehn le ye ke ni li bi chain, ki taa gɔr kidaagook. 4Ni ŋan ke ni mɔmɔk bee naah ga ŋa pu ki li joo tiwon mbamɔm na, ti li bi chain, ki tun lituln li ŋan na. 5Ubaa taa cha bipiib aakpeek li bi u ni, ke binib bi kaa nyi Uwumbɔr na aah bi pu na. 6Uja ubaa taa li ban una aabo aapuu ki tun titunwambir timina. Ti nan tuk nimi ki sur nimi mbamɔm ke Tidindaan dar binib aatafal titunwambir ngbaan mɔmɔk pu. 7Uwumbɔr yin timi ke ti li bi chain. Waa yin timi ke ti li gɔr kidaagook. 8Unii umɔk yii iliin ngbaan na, naa ye binib aaliin le u yii, u yii Uwumbɔr u tii nimi Waafuur nyaan na aaliin la. 9Uwumbɔr mɔk nimi naah ga li gee tɔb pu na. Nima pu na, naa ki ban ke m ŋmee kigbaŋ ki tuk nimi naah ga li gee ninaabitiib pu na. 10Ni ye mbamɔn la, ni gee tinaabitiib bimɔk bi Masedonia aatim mɔmɔk ni na. Ti gaŋni nimi, ni li moo gee bi. 11Cha ninimbil li man ke ni li bi suuna, ki li tun nimi aatuln, ki di nimi aaŋaal ki tun lituln, ke taah nan tuk nimi pu na. 12Ni yaa ŋani kena kan le naan lann nibaa; binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na mu ga pak nimi. 13Tinaabitiib, ti ban ke ni bee binib bi kpo na aabɔr, ni taa li kpa mpombiin, ke binib bi kaa kpa limakl na aah kpa mpombiin pu na. 14Ti pak ke Yesu nan kpo, ki ki fikr nkun ni. Nima pu na le ti pak ke Uwumbɔr ga fikr Yesu aanib bi kpo na mu, ki cha bi li dii u bundaln u ga gir ni na. 15Taah ban ti tuk nimi tibɔr ti na, ti ye Tidindaan aaliin la. Tidindaan Yesu aanib bi ga li bi dulnyaa wee ni bundaln u ga gir ni na, baan puen bin kpo na ki buen paacham. 16Ba pu? Tidindaan ubaa ga nyan paacham ki sunn ni. U yaa sunn ni kan, le ti ga ŋun nneel saakpiin, ni Uwumbɔr aatuuntiib aaninkpil aaneel, ni Uwumbɔr aakaakaan aawiil. 17Le Yesu aanib bi kpo na ga fikr nkun ni njan. Le Uwumbɔr ga kpaan yoor bi ni waanib bi mu ga li bi n-yoonn ngbaan na, le bin ti tooh Tidindaan ntaapaalangbam ni paacham. Kena le ti ga li bi Tidindaan chee n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 18Nima pu na, ni li tuk tɔb kena, aan ki sɔŋ tɔb aasui.

will be added

X\