1 TESALONIKA YAAB 3

1Taah kaa bi ni chee na, taa ki ŋma mɔr, nima le ti len ke ni ŋan ti cha Timoti buen ni chee. Timi baanja le gur Atens aatiŋ ni. 2Tina aabo Timoti ye Uwumbɔr aatutuln, u tuk binib Kristo aabɔnyaan na. Ti cha u buen ni chee ke un pɔɔk nitaakpab Uwumbɔr aasan ni, 3ubaa taa gir puwɔb falaa ngbaan pu. Nimi nibaa, ni nyi ke falaa ngbaan ye Uwumbɔr aah siin timi pu na. 4Taah nan bi ni chee na ti tuk nimi ke ti ga ji falaa. Le ni bee ke ni sil ŋa kena. 5Le maa ki ŋma mɔr. Nima le m cha Timoti buen ni chee, ke m bee ke ni beenin gaa Yesu ki kii aan naa gaa. Ni muk mi la, m dak ke nibaakan Kinimbɔŋ tɔŋ nimi, ki ŋa timi aatuln yooli. 6Le Timoti ki nyan ni ni chee; dandana u ki fuu ni ti chee, ki tuk timi tibɔnyaan, ke ni gaa Yesu ki kii mbamɔm, ki gee tɔb. U tuk timi ke ti bi nisui ni la. N-yoonn mɔmɔk le ni ban ni ki kan timi, ke ti mu aah ban ke ti kan nimi pu na. 7Tinaabitiib, ti bi limukl ni ki ji falaa la; le ti ŋun naah gaa Yesu ki kii pu na, nima le tisui sɔŋ. 8Ni yaa dii Tidindaan aasan ni, kaa di cha kan, nima le ti fuur. 9Nima pu na taa ki nyi taah ga ki pak Uwumbɔr pu na, ni pu; ba pu? ti kpa mpopiin saakpen ki mɔɔni ni pu Uwumbɔr aanimbiin ni. 10Ti mee u linimaln nwiin pu ni kinyeek mɔk ke un cha ti ki kan nimi ki toor tuk nimi naah kaa kee bee waaliin pu na. 11M mee Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu ke bin tii timi nsan ti dan ni chee. 12Tidindaan cha ni li moo gee tɔb ni binib mɔmɔk, ke taah gee nimi pu na. 13Un tii nimi mpɔɔn ke ni li bi chain ki taa li kpa taani ubaa Tite Uwumbɔr aanimbiin ni, bundaln Tidindaan Yesu ni waanib mɔmɔk ga gir ni na.

will be added

X\