1 TESALONIKA YAAB 2

1Tinaabitiib, nimi nibaa bee ke taah dan ni chee na, naa ye yooli. Ni bee ke taah nan bi Filipi aatiŋ ni na, 2le nima yaab ŋa timi falaa, ki yook timi, le ti nin dan ni chee. Nido, binib mu kpak timi kinikpakpak saakpen, le timi Aawumbɔr tii timi lipoobil ke ti tuk nimi waabɔnyaan. 3Taah tuk nimi waabɔnyaan na, taa ye nnyaamɔn. Taa ŋmann nimi. Ti nan bi chain la. 4N-yoonn mɔmɔk ti len Uwumbɔr aah ban ke ti len pu na; ba pu? u nan lik taah bi pu na, le ki di waabɔnyaan ngbaan di ŋa tiŋaal ni, ke ti tuk binib. Nima pu na le ti ban ke ti piir Uwumbɔr aasui, naa ye binib aasui. Uwumbɔr lik timi aasui ni aah bi pu na la. 5Ni bee ke taa nan gbaa nimi mmɔmɔɔn. Uwumbɔr nyi ke taa nan ye inimandam bi ŋmanni, ke binib taa bee ke ti ye na. 6Taa nan ban ke ni nyuŋ timi, kaa nan ban ke binib biken nyuŋ timi. Taah ye Kristo aakpambalb na, ti ba ga li ban ke ni nyuŋ timi. Le taa nan ban kena. 7Ti nan bi suuna ni chee ke upii aah bi pu waabim chee ki lik bi na. 8Ti gee nimi la. Nima pu na ti nan kpa mpopiin ti tuk nimi Uwumbɔr aabɔnyaan. Naa ye tibɔnyaan baanja le ti tii nimi, ti nan di tibaa mu ki tii nimi; ba pu? ti gee nimi pam. 9Nnaabitiib, ni teer taah tun lituln linimaln pu na. Ti tuk nimi Uwumbɔr aabɔnyaan, ki tun lituln nwiin pu ni kinyeek mɔk, aan ti jin. Ba pu? taa nan ban ni ji ti pu falaa. 10Nimi bi gaa Yesu ki kii na, ti ŋa nimi mbamɔm la, ki nan bi chain, kaa nan kpa taani ubaa joo cha ni wɔb. Ni ni Uwumbɔr bee ke ni ye mbamɔn la. 11Ni bee ke uja aah ŋani waabim pu na, ti nan ŋani nimi ubaabaa kena la; ti sur nimi, ki nan sɔŋni nisui, 12ki gaŋni nimi ke ni li dii Uwumbɔr waah ban pu na. U yin nimi ke ni koo waanaan ni ki ji waamɔɔn. 13N-yoonn mɔmɔk le ti dooni Uwumbɔr ni pu; ba pu? taah nan tuk nimi Uwumbɔr aaliin na, ni nan gaa iliin ngbaan, ki bee ke naa ye binib aaliin, ni ye Uwumbɔr aaliin la. Mbamɔn, ni ye Uwumbɔr aaliin la, ki kpelni nimi bi gaa u ki kii na aabimbin. 14Nnaabitiib, ni ŋakni Uwumbɔr aanib bi bi Judea aatim ni ki kuuni Yesu Kristo aayimbil pu na; kinye pu? nido yaab aah ŋa nimi falaa pu na, Juu yaab ŋa bi mu falaa kena la. 15Bima Juu yaab nan ku Uwumbɔr aabɔnabtiib ni Tidindaan Yesu mu, ki jenn nyan timi. Baa piir Uwumbɔr aasui. Bi ye binib mɔmɔk aadim la, 16ki kiir timi, kaa ban ke ti tuk bin kaa ye Juu yaab na Uwumbɔr aaliin, aan bi ŋmar. Juu yaab ngbaan aah ŋani kena na, bi tooh kpae baatunwambir pu n-yoonn mɔmɔk. Uwumbɔr aaŋuul pii bi kookoo. 17Nnaabitiib, taah kaa kan nimi ni yunn siib na, naa mɔ timi. Taa bi ni chee, le timi aalandak bi ni ni. Tinimbil man ni pu. Ti pɔɔni tibaa, ke ti ki kan nimi. 18Ti nan ban ti gir dan ni chee. Min Pɔɔl, n-yoonn mɔmɔk m ban ke m gir dan ni chee. Le Kinimbɔŋ kiir timi ke ti taa dan. 19Tidindaan Yesu Kristo yaa nan gir ni kan, bilabi pu ti ga li kpa limakl, ni mpopiin, ni kipupuk unimbiin ni? 20Naa ye nimi pu uu? Mbamɔn, ti kpa kipupuk ni mpopiin ni pu.

will be added

X\