1 TESALONIKA YAAB 1

1Min Pɔɔl, ni Silfanus ni Timoti, ti ŋmee kigbaŋ kee ti tii Yesu aanib bi bi Tesalonika aatiŋ ni na, bi ye Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo aanib na. Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. 2N-yoonn mumɔk ti mee Uwumbɔr na, ti mee u ki tii nimi, ki dooni u ni mɔmɔk pu. 3Ti teer nimi Tite Uwumbɔr aanimbiin ni n-yoonn mɔmɔk, ki teer ke naah ŋani pu na, nima le mɔk ke ni gaa u ki kii; naah tun lituln pu na, nima le mɔk ke ni gee u; naah kpa limɔr pu na, nima le mɔk ke ni kpa limakl Tidindaan Yesu Kristo pu. 4Tinaabitiib bi Uwumbɔr gee bi na, ti bee ke u lee nimi la; 5ba pu? taah tuk nimi waabɔnyaan na, tibɔnyaan ngbaan aa nan ye iliin baanja, Uwumbɔr Aafuur nyaan aapɔɔn bi ti ni la, ki cha ni bee ke ti sil gbii. Taah nan bi nikaasisik ni buyoonn na, ni bee timi aabimbin aah nan bi pu na. Ti nan bi kena ke ti ter nimi la. 6Le ni nan ŋakni timi ni Tidindaan; ba pu? ni gaa Yesu aaliin ki kan falaa saakpen i pu, ni mu gaa i ni mpopiin mu Uwumbɔr Aafuur nyaan tii nimi na. 7Naah gaa i ni mpopiin na, nima le mɔk Yesu aanib bimɔk bi Masedonia ni Akaya aatim ni na, bi mu aah ga li ŋani pu na; 8ba pu? ni nan chuun mooni Tidindaan aaliin, ki tuk Masedonia ni Akaya aatim aanib. Naa ye nima yaab baanja, ntim mɔmɔk aanib ŋun ke ni gaa Uwumbɔr ki kii la. Nima pu na, taa ki ban ti tuk bi nimi aabɔr. Bi nyi. 9Ba pu? binib ngbaan len ke taah nan dan ni chee na, ni nan gaa timi, ki di ŋiwaa ki di lii, ki fenn ki dii Uwumbɔr, u ye limɔfaldaan ki ye Uwumbɔr bamɔnn na, 10le ni kii bundaln Ujapɔɔn Yesu ga nyan paacham ki gir ni na. Uma le Uwumbɔr nan fikr u nkun ni. Uma le nyan timi ntafadaan mu choo na ni.

will be added

X\