1 PITA 5

1Tɔ, m ye Yesu aanib aaninkpil, ki nan kan Kristo aah jin falaa pu na, ki tuk binib kena. M mu ga ji waamɔɔn mu ga kpiir na. Nima pu na, m gaŋ nimi bi ye Yesu aanib aaninkpiib na, 2ni li ter Uwumbɔr aanib bi bi nido na, ke upihkpaal aah lik waapiih pu na. Ni taa ter bi limukl aaterm. Ni li ter bi nimi aageehn, Uwumbɔr aah ban pu na. Ni taa ter bi ŋimombil pu, ni li ter bi ni mpopiin. 3Uwumbɔr di bi di ŋa niŋaal ni la. Ni taa ŋani ke ni ye bidindaatiib. Cha nimi aabimbin nyaan le mɔk bi baah ga dii pu na. 4Ni yaa ŋani kena kan, upihkpaalninkpil yaa gir ni kan, ni ga ji waamɔɔn n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Nimi aapal le na. 5Nimi bi kaa por na, ni li keei bin kpiln nimi na aamɔb. Ni mɔmɔk li sunn nibaa taab, ki li ter tɔb. Ba pu? Uwumbɔr ye kalmbaanidam aadin la, ki ye bin sunni bibaa taab na aaŋan, ki ter bi. 6Nima pu na, ni li sunni nibaa taab Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na aaŋaal ni. Le ni yaa ŋeer kan, u ga nyuŋ nimi. 7Limukl limɔk muk nimi na kan, ni di li mɔmɔk ki di ŋa Uwumbɔr aaŋaal ni; ba pu? utafal bi ni ni. 8Ni li kpa laasab ki li nyi; ba pu? Kinimbɔŋ u ye nimi aadin na, u chuun gonni, ki ban ke ni di Uwumbɔr aasan di lii. U bi ke uchinn u chuun tar, ki ban tiwan ni u ga chuu ki ŋman na. 9Ni yii u man. Ni gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm man, ki taa di cha. Ni bee ke ninaabitiib bi bi dulnyaa wee ni na, bi mu ji falaa ke naah ji pu na. 10Ni yaa ji falaa ni yunn siib kan, Uwumbɔr ga ter nimi, ki tii nimi mpɔɔn ni li dii u mbamɔm, ki taa gir puwɔb. Ba pu? nterm mɔmɔk nyan ni uma le chee. U nan yin nimi Kristo pu, ke ni ji waamɔɔn n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 11Uma le yeh mpɔɔn mɔmɔk n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 12Tɔ, m bee ke Silfanus, u ye tina aabo na, bi mbamɔm la. Uma le ter mi le m ŋmee kigbaŋ waatiir kee m tii nimi ki pɔɔk nitaakpab, ki tuk nimi mbamɔn ke maah ŋmee pu na le ye Uwumbɔr aaliin, ki ye mbamɔn. Ni taa di i di lii. 13Yesu aanib bi bi Babilon aatiŋ ni ki ye Uwumbɔr aanileekaan na, bi dooni nimi. Maabo Mak mu doon nimi. 14Ni li dooni tɔb ke binib bi gee tɔb na. Uwumbɔr tii nimi bimɔk ye Kristo yaab na nsuudoon.

will be added

X\