1 PITA 4

1Tɔ, Kristo aah nan joo unibɔn aawon na, u jin falaa ki kpo [ti pu la]. Teer man ke ni naahn ke ni mu kpo, aan ki pɔɔn nibaa ki taa ki tun titunwambir; ba pu? unii u kpo na aan ki tun titunwambir. 2Nima pu na, naah laa bi dulnyaa wee ni na, ni taa ki kii nisui aah gee pu na, ni li keei Uwumbɔr aah gee pu na. 3Ni nan tun titunwambir n-yoonn mu jer na; ni ŋeer kena la. Ni nan ŋani ke binib bi kaa nyi Uwumbɔr na aah ŋani pu na, ki dii bipiib, ki dii tiwan ni kaa ŋan na aakpeek, ki nan kuuni tɔb ki nyun ndaan gbii, ki tun lituln li kaa ŋan na, ki dii ŋiwaa, Uwumbɔr aah kaa kii pu na. 4Naah kaa ki kpaani titunwambir-dam ngbaan chee ki ŋani kena na, le ni gar bi. Le bi seei nimi. 5Bi ga sil Uwumbɔr aanimbiin ni ki len baah tun pu na. U gor un ji binib bi fu na ni bin kpo na tibɔr la. 6Nima le cha bi nan tuk binib bi kpo na Uwumbɔr aabɔnyaan tee. Bi nan kpo ke unibɔn mɔk aah kpo pu na. Le bi nan tuk bi Uwumbɔr aabɔnyaan tee, ke bin kan nsan ki gaa u ki kii aan baawiin kan Uwumbɔr aamɔfal ki buen u chee. 7Tɔ, ni gur siib tiwan mɔmɔk ga doo. Nima pu na, ni li kpa laasab, ki chur nibaa, ki mee Uwumbɔr. 8Tiwan ni jer tiwan mɔmɔk na le ye ni li gee tɔb mbamɔm; ba pu? aa yaa gee unii kan aa ga di cha pinn u titunwambir pam. 9Ni li channi tɔb tichann ki taa ŋuli. 10Uwumbɔr tii ni mɔmɔk Waafuur nyaan aapiin la. Waah tii nimi ipiin aaboŋ aaboŋ na, ni di ipiin ngbaan ki di ter biken. 11Uwumbɔr yaa tii unii ipiin ke un len Uwumbɔr aaliin kan, un teer ke ni ye Uwumbɔr aaliin le u len. Uwumbɔr yaa tii unii ipiin ke un ter biken kan, u li ter bi Uwumbɔr aah tii u mpɔɔn pu na. Ni li nyuŋni Uwumbɔr tiwan mɔmɔk ni, Yesu Kristo pu. Uma le yeh mpakm ni mpɔɔn n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii. 12Njɔtiib bi m gee bi na, ni ji falaa u wu saakpen na la. Ni taa dak ke ni ye tiwanchann la. Uwumbɔr cha ni ji falaa un lik nimi aabimbin aah bi pu na. Ni taa cha ni gar nimi. 13Ni li kpa mpopiin; ba pu? ni yaa ji falaa u Kristo nan jin na kan, ni ga li kpa mpopiin saakpen bundaln u ga gir ni ki kpiir waah nyuun pu na. 14Bi yaa sii nimi Kristo aayimbil pu kan, Uwumbɔr aanyoor bi ni pu la; ba pu? Uwumbɔr Aafuur nyaan bi ni ni, ki nyuŋni nimi. [Bima le seei Kristo. Nimi le pak u.] 15Le ni ponn ni ubaa yaa ji falaa linikur pu, bee kinaayuk pu, bee bakabaka pu, bee libɔbaln pu kan, nima le aa ŋan. 16Tɔ, unii yaa ji falaa Yesu Kristo aasan pu kan, u taa cha inimɔɔn li joo u. U li pak Uwumbɔr, Kristo aayimbil pu. 17Ni ŋeer Uwumbɔr piin ki ji binib tibɔr. U ga puen ji waanib le tibɔr, le ki nin ji biken tibɔr. U yaa puen ji timi waanib tibɔr kan, binib bi kaa kii waabɔnyaan na aabɔr ga doo kinye? 18Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Ni yaa pɔɔ bininyaan ŋmar kan, titunwambirdam bi kaa pak Uwumbɔr na ga tee ŋa kinye ki ŋmar?" 19Nima pu na, unii yaa ji falaa Uwumbɔr aageehn pu kan, u li tun lituln li ŋan na, ki di ubaa ki di ŋa Uwumbɔr u nan naan u ki ye mbamɔndaan na aaŋaal ni.

will be added

X\