1 PITA 3

1Bipiib, ni li keei nichatiib aamɔi. Ni yaa keei baamɔi kan, chatiib yaa bi, kaa kii Uwumbɔr aaliin kan, nibaakan bi ga gaa u ki kii nimi aabimbin nyaan pu. Hali ni yaa kaa len tibaa kan, 2bi ga kan ke ni san Uwumbɔr ki kpa mbimbin mu bi chain na. 3Bipiib, tiwan ni ga cha ni li ŋan na, aa ye tiyikpir ti buu na, kaa ye nleen mu kpa kidaak na, kaa ye tiwanpeenkaan nyaan. 4Tiwan ni ga cha ni li ŋan na le ye mbimbin mu ŋan na. Ni yaa kpa mbimbin suuna kan, nima le ye kinyaan ki kaan firk, ki ŋan saakpen Uwumbɔr chee na. 5Bipiib bi nan bi n-yaayoonn na, ki nan kpa mbimbin mu bi chain na, ki dii Uwumbɔr aasan na, bima le nan ŋani kena, ki cha bibaa li ŋan. Bi nan keei bichatiib aamɔi la. 6Sara nan ŋani kena la. U nan keei uchal Abraham aamɔb, ki yi u ke udindaan. Ni yaa tun lituln li ŋan na kan, ki yaa kaa san ijawaan ibaa Uwumbɔr aasan ni kan, ni kpaln Sara aabisatiib la. 7Bijab, ni mu li nyi naah joo nipuutiib pu na. Bipiib aa kpa mpɔɔn ke bijab aah kpa pu na, nima na ni li pak bi; ba pu? ni ni bi ga kpaan kan Uwumbɔr aapiin i ye limɔfal li kaa kpa ndoon na. Ni li joo bi mbamɔm, nimi aameen taa ŋa yooli. 8Kookoo aabɔr le ye ke ni mɔmɔk li kpaan kimɔbaan, ki cha nitafal li bi tɔb ni, ki li gee tɔb ke naabitiib na, ki li san tɔb kinimbaak, ki sunn nibaa taab. 9Binib yaa ŋa nimi bakaa kan, ni taa teen bi. Bi yaa sii nimi kan, ni taa sii bi ki teen. Ni bui bi ke "Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni pu;" ba pu? Uwumbɔr yin nimi ke un ŋa tinyoor ki ŋa ni pu la. 10Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Unii yaa ban ke u li kpa mpopiin ni mbimbin mu mɔ na kan, u taa ki len tibɔbil, ki taa ki mɔni inyaamɔn, 11ki taa ki tun lituln li kaa ŋan na; un tun lituln li ŋan na, ki li ban nsuudoon linimaln; 12ba pu? Tidindaan Uwumbɔr aatafal bi bininyaan ni, ki ŋun baameen n-yoonn mɔmɔk, le ki ye titunwambirdam aadin la." 13Tɔ, ninimbil yaa man lituln li ŋan na pu kan, ubaa ga ŋa nimi bakaa aa? 14Ni mu yaa kan falaa lituln li ŋan na pu kan, Uwumbɔr aanyoor bi ni pu la. Ni taa san binib ijawaan, ki taa cha ilandak li joo nimi. 15Ni li pak Kristo nisui ni, ki di u ŋa Nidindaan. Ni li gor n-yoonn mɔmɔk, unii yaa nan baa nimi kan, ni ŋma tuk u naah kpa limakl pu na. Ni tuk u suuna, ki pak Uwumbɔr. 16Ni li ŋani ni ŋan na n-yoonn mɔmɔk. Le naah dii Kristo mbamɔm ki kpa mbimbin mu ŋan na, nima le ga cha inimɔɔn chuu binib bi sii nimi ki len nimi tibɔbil na. 17Ni yaa ye Uwumbɔr aageehn ke aa ji falaa lituln nyaan pu kan, ni soor ni aa ji falaa titunwambir pu. 18Ba pu? Kristo ubaa nan kpo mfim mbaa timi aatunwambir pu. Kristo u ye uninyaan na, nan kpo timi bi ye tiniwambir na pu, ke un kpaan ti ni Uwumbɔr. Bi nan ku waawon, waawiin kan limɔfapɔln la, 19ki nan buen ki ti len tibɔr binib aawiin i bi kiyondiik ni kitekpiitiŋ ni na chee. 20Bi nan bi Nowa aayoonn, kaa nan kii Uwumbɔr aamɔb, le u nan jin limɔr bi pu, ki kii n-yoonn mu Nowa nan ti kpii buŋɔb doo na. Binib biniin baanja le nan koo buŋɔb ngbaan ni, le ki ŋmar nnyun pu. 21Dandana wee, bi yaa muin nimi nnyun ni kan, ni ŋmar a; ba pu? Yesu Kristo nan fikr nkun ni. Nima le cha ni ŋmar. Bi yaa muin nimi nnyun ni kan, naa ye ke bi fu nimi aawon nnyun tiwon aajɔŋ pu. Ni ye ke ni di titunwambir di lii a, ki puu tipuul ke ni ga dii Uwumbɔr. 22Yesu Kristo nan buen paacham ki bi Uwumbɔr aaŋaaŋgii wɔb. Le Uwumbɔr di waatuuntiib, ni Kinimbɔŋ ni uyaab mɔmɔk ki di ŋa Yesu Kristo aaŋaal ni.

will be added

X\