1 PITA 2

1Nima pu na, ni taa ki nan binib, ki taa ki ŋmann bi, ki taa li ye binib bi ŋmanni ke bi ŋan na, ki taa li kpa lipiipoln, ki taa bii binib. 2Ni kan Tidindaan aah kpa tibulchin pu na. Nima pu na, ni li ban Uwumbɔr aaliin ke ubopɔɔn aah ban mbiin pu na. Waaliin gbii, ki ga ter nimi ni moo dii waasan mbamɔm, ki ŋmar. 4Dan Kristo u ye limɔfaldaan na chee man. U naahn litakpal li bidimaab yii li na. Le Uwumbɔr lee u ke u ŋan. 5Ni mu bi ke ŋitakpal ŋi kpa limɔfal na. Uwumbɔr di nimi ki maa kidiik ke Waafuur nyaan li bi ki ni. U ban ke ni li ye waatotoortiib bi bi chain na, ki di nibaa ki tii u ke kitork na. Yesu Kristo pu, le u ga gaa nimi. 6Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Lik, m lee litakpal li ŋan na ki di ŋa Sion aatiŋ ni, Litakpal ngbaan le jer ŋi mɔmɔk, ki ŋan saakpen. Unii umɔk gaa u ki kii na aan ji inimɔɔn." 7Nimi bi gaa u ki kii na, u ŋan saakpen ni chee la. Le binib bi kaa gaa u ki kii na, bi li nyi ke Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Litakpal li bidimaab yii li na, lima le ye litakpayil," 8ki ki len ke "Binib bibaa ga gbeer litakpal ngbaan ki lir. Litakpal ngbaan pu le bi ga lir." Baa kii Uwumbɔr aaliin; nima le cha bi lir waah siin bi pu na. 9Tɔ, nimi bi gaa Uwumbɔr ki kii na le ye waah lee bi na. Ni ye Uwumbɔr aatotoortiib, ki ye bibɔrb, ki ye litimbol li bi chain na, ki sil ye Uwumbɔr aanib. U lee nimi ke ni li tuk binib waah ŋan saakpen pu na; ba pu? u nyan nimi mbɔmbɔɔn ni, ki di koon waawiihn mu ŋan saakpen na ni. 10N-yoonn mbaa naa nan ye Uwumbɔr aanib. Dandana wee ni ye Uwumbɔr aanib la. N-yoonn mbaa Uwumbɔr aa nan san nimi kinimbaak. Dandana wee u san nimi kinimbaak la. 11Maanigeekaan, ni ye biwawam ni bisachum dulnyaa wee ni. Nima pu na m gaŋ nimi, ni taa kii nisui aah gee pu na; ba pu? nisui aah gee pu na kiir nimi Uwumbɔr aasan ni. 12Ni bi binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na aakaasisik ni la. Ni li tun lituln li ŋan na bi chee. Le bi yaa bii nimi ke ni ye bakadam kan, nimi aatuln nyaan chee le bi ga kan ke ni ŋan. Nima le ga cha bin nyuŋ Uwumbɔr bundaln u ga ji binib tibɔr na. 13Tɔ, ni li keei nimi aaninkpiib mɔmɔk aamɔi Tidindaan pu. Ni li keei nimi aabɔrkpaan aamɔb. 14Waah kaan bininkpiib ntim ni na, ni li keei bi mu aamɔi. Ba pu? u kaan bi ke bin daa binib bi tun lituln li kaa ŋan na aatafal, ki ban ke bin pak binib bi tun lituln li ŋan na. 15Uwumbɔr ban ke ni tun lituln li ŋan na. Ni yaa tun lituln li ŋan na kan, bijɔrb bi kaa nyi Uwumbɔr aasan na yaa bii u kan, baan ki ŋma len tibaa. 16Ni bi nibaa pu la. Nima le aa tii nimi nsan ke ni li chuun ŋani bakaa. Ni li bi ke Uwumbɔr aatutum aah ba ga li bi pu na. 17Ni li pak binib mɔmɔk, ki li gee binib bimɔk dii Yesu aasan na, ki li san Uwumbɔr, ki li pak ubɔrkpaan na. 18Binib bi ye binaagbiib ni ponn ni na, ni li pak nidindaatiib mbamɔm, ki li keei baamɔi. Bi yaa ye binibamɔm kan, aan ki ti ki ye bakadam kan, ni li pak bi. 19Unii u kaa ŋa nibaa na, bi yaa ŋa u falaa kan, u yaa ji limɔr Uwumbɔr pu kan, nima le ŋan Uwumbɔr chee. 20Bi yaa gbaa nimi, nimi aatunwambir pu kan, ni yaa ji limɔr kan, nima le aan cha ubaa pak nimi. Ni mu yaa kan falaa nimi aatuln nyaan pu kan, ki yaa ji limɔr kan, nima le ga piir Uwumbɔr aasui. 21Ba pu? Uwumbɔr yin nimi bi dii u na ke ni li ji falaa; ba pu? Kristo mu jin falaa ni pu. Nima le ye limɔkl ki tii nimi, ke ni li dii waataabuu. 22Waa tun titunwambir, kaa nan nnyaamɔn mubaa. 23Baah seei u na, waa giin ki sii bi. Waah jin falaa na, waa len ke u ga teen bi. U di ubaa di ŋa Uwumbɔr u ji tibɔr mɔmɔk mbamɔm na aaŋaal ni. 24U kpo ndɔpuinkoo pu timi aatunwambir pu, ki sil timi aasisiiyaan ki gaa timi aatafadaan. Nima pu na, ni di titunwambir mɔmɔk ki lii, ki li dii mbimbin mu ŋan na. Baah gbaa u, uwon ŋa ibuun na, nima le cha Uwumbɔr teb nimi. 25Ni nan bi ke ipiih i yenn na, le dandana wee ni gir ni Kristo chee. U kpaa nimi ke upihkpaal aah kpaa ipiih pu na, ki kii nimi aamɔfal la.

will be added

X\