1 PITA 1

1Min Piita u ye Yesu Kristo aakpambal na, m ŋmee kigbaŋ kee m tii Uwumbɔr aanileekaan bi yaa ki bi Pontus aatiŋ ni, ni Galasia aatiŋ ni, ni Kapadosia aatiŋ ni, ni Asia aatiŋ ni, ni Bitinia aatiŋ ni na. 2Tite Uwumbɔr nan lee nimi waageehn pu, ki cha Waafuur nyaan ŋa nimi chain, ni li keei Yesu Kristo aamɔb, aan Uwumbɔr di cha pinn nimi Yesu aasin pu. Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon pam. 3Cha ti pak Uwumbɔr u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na; ba pu? u san timi kinimbaak saakpen a, ki gir ma timi leelee, ki di timi ŋa waabim. U nan fikr Yesu Kristo nkun ni. Nima le ti kpa limakl 4ke ti ga sil kan lifaal li kaa kpa ndoon na, kaan ŋma bii, kaan ŋma jer na. U di lifaal ngbaan ki di siin paacham ki kii nimi. 5Naah gaa Yesu ki kii na, nima le Uwumbɔr aapɔɔn biin ni pu, aan ni ŋmar. Kookoo aataadaal, le u ga mɔk nimi lifaal ngbaan aah bi pu na. 6Nima le ni kpa mpopiin. Ni yaa po kpa mpombiin ni yunn siib dandana wee falaa aaboŋ ponn ni kan, ni li kpa mpopiin; 7ba pu? falaa ngbaan ga mɔk ke ni gaa Yesu ki kii mbamɔm aan naa gaa. Naah gaa u ki kii pu na jer salmaa u ga bii na. Bi di salmaa ŋa mmii ponn ni ke bin lik ke u ŋan aan waa ŋan. Kena le Uwumbɔr cha ni ji falaa ke un lik ke ni gaa u ki kii mbamɔm aan naa gaa. Ni yaa gaa u ki kii mbamɔm kan, le ni ga kan mpakm ni nnyuŋ bundaln Yesu Kristo ga kpiir na. 8Naa kee kan u, le ni gee u. Ninimbil aa waa u dandana wee, le ni gaa u ki kii. Nima le ni kpa mpopiin saakpen, ki pak Uwumbɔr, kaa ŋma len naah kpa mpopiin ki ti saa pu na. 9Ni gaa Yesu ki kii la. Nima le ni ŋmar. 10Tɔ, Uwumbɔr aabɔnabtiib bi nan bi n-yaayoonn na, bi nan dakl lik mbamɔm bin bee ŋŋmarm ngbaan aatataa aah cha pu na, le ki tuk binib ke Uwumbɔr ga nan ŋa nimi tibulchin. 11Le Kristo Aafuur nyaan mu bi bibɔnabtiib ngbaan ponn ni na mɔk bi ke Kristo ga ji falaa, le ki nin kan nnyuŋ falaa ngbaan aapuwɔb. Le bi nan ban bin bee ke ulau ga ji falaa ngbaan, ki ban bin bee buyoonn u ga ji falaa ngbaan na. 12Le Uwumbɔr nan mɔk bi ke baah len tibɔr ti na, baa len ke bin ter bima bibaa, bi len ke bin ter nimi la. Le ni ŋun tibɔr ngbaan dandana wee. Uwumbɔr cha Waafuur nyaan nyan ni paacham ki tii binib mpɔɔn bin tuk nimi tibɔnyaan tee. Tibɔnyaan timina le Uwumbɔr aatuuntiib ban bin bee taatataa. 13Nima pu na, ni li dak ilandak i ŋan na, ki li chur nibaa, ki li kpa limakl n-yoonn mɔmɔk; ba pu? Yesu Kristo yaa kpiir kan, u ga ŋa nimi tibulchin. 14Ni li keei Uwumbɔr aamɔb. Buyoonn naah kaa nan kee nyi nsan mu ŋan na, le ni nan dii nisui aah gee pu na. Ni taa ki dii kena. 15Cha nimi aabimbin mɔmɔk li bi chain, ke Uwumbɔr u yin nimi na aabimbin aah bi chain pu na. 16Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke Uwumbɔr bui nimi, "Min Uwumbɔr bi chain la; nima pu na ni mu li bi chain man." 17Ni yaa mee Uwumbɔr kan, ni yi u ke Nite la. Nima pu na, ni li san u buyoonn ni bi na; ba pu? waa pak ubaa ki jer uken. U ga ji binib mɔmɔk aabɔr baah tun pu na. 18Niyajatiib nan bi mbimbin yɔl yɔl ponn ni. Ni bee ke u gaa nimi lii ki nyan nimi mbimbin ngbaan ponn ni. Naa ye tiwan ni ga bii ke ŋimombil na, le u di ki pai ki gaa nimi lii. 19U nan di Kristo aasin mu jer ŋimombil na, ki gaa nimi lii; uma Yesu nan di ubaa ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, ki bi ke upihbo nyaan na; ba pu? u ŋeer Uwumbɔr aatork. 20Uwumbɔr aa nan kee naan dulnyaa le ki lee Kristo ke u li ye kitork ngbaan. Naah nan ŋeer na, le u dan dulnyaa wee ni, nimi pu. 21U pu, le ni gaa Uwumbɔr ki kii. U nan fikr u nkun ni ki nyuŋ u. Nima pu na le ni gaa Uwumbɔr ki kii ki kpa limakl. 22Ni kii Uwumbɔr aabɔr ti gbii na la. Nima le cha nimi aabimbin bi chain. Le ni sil gee ninaabitiib. Nima pu na, ni li beenin gee tɔb mbamɔm. 23Bi ma nimi leelee la. Naa ye unibɔn u ga kpo na le ma nimi leelee. Un ma nimi na aan kpo. Uwumbɔr di waaliin i kpa limɔfal ki ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, ki gir ma nimi leelee. 24Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Binib mɔmɔk bi ke timoor na. Baanyaan bi ke mmoopuun na. Ba pu? timoor ga kuur mala. Mmoopuun mu ga gbaar mala; 25Uwumbɔr aaliin le ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na." Iliin ngbaan ye tibɔnyaan ti bi tuk nimi na.

will be added

X\