1 JƆNN 5

1Unii umɔk pak ke Yesu ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na, udaan ngbaan ye Uwumbɔr aabo la. Unii umɔk gee ubo aate na, u ga li gee waabo mu. 2Ti yaa gee Uwumbɔr ki kii waamɔb kan, nima le cha ti nyi ke ti gee waabim. 3Ti yaa gee Uwumbɔr kan, naatataa le ye ke ti kii waamɔb. Le waamɔb aa pɔɔ. 4Ba pu? binib bimɔk ye Uwumbɔr aabim na nyaŋni dulnyaa aatɔŋ la. Taah gaa Yesu ki kii na, nima le cha ti nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. 5Ulau nyaŋni dulnyaa aatɔŋ? Unii umɔk pak ke Yesu ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na. 6Yesu Kristo le ye un nan dan dulnyaa wee ni na. Waah dan dulnyaa ni na, le Jɔnn muin u nnyun ni. Waah kpo na, le waasin nyan. Jɔnn nan muin u nnyun ni la. Le u nan kpo ki kpee, le waasin nyan. Uwumbɔr Aafuur nyaan mɔk timi ke nimina ye mbamɔn la; ba pu? Mfuur nyaan ye mbamɔndaan. 7Jɔnn nan muin Yesu nnyun ni. U nan kpo, le waasin nyan. Nimina le mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Mfuur nyaan ngbaan mu mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. 9Kena le Uwumbɔr ŋa siiraa ki mɔk ke Yesu sil ye Ujapɔɔn. Ti pak binib aasiiraa la. Uwumbɔr aasiiraa jer binib yoo. 10Unii umɔk gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, Waafuur nyaan bi u ni ki mɔk u ke Yesu sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Unii umɔk kaa pak Uwumbɔr aah len pu na, u yi Uwumbɔr unyamɔndaan la; kinye pu? waa pak Uwumbɔr aah len Ujapɔɔn aabɔr pu na. 11Uwumbɔr aah len pu na le ye ke u tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na, ke limɔfal ngbaan bi Ujapɔɔn ni. 12Unii umɔk kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na le kpa limɔfal ngbaan. Unii umɔk kaa kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na aa kpa limɔfal ngbaan. 13M ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi bi gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, aan ni bee ke ni kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 14Ti kpa lipoobil ki mee Uwumbɔr ki bee ke ti yaa mee u tiwan ni ye waageehn na kan, u ŋun timi aameen la. 15Ti yaa bee ke u ŋun timi aameen kan, ti bee ke ti kan taah mee u tiwan ni na la. 16Unii yaa kan una aabo tun titunwambir ti kaan cha u kpo na kan, u ga mee Uwumbɔr tii u. Le Uwumbɔr ga tii u limɔfal. Binib bi tun titunwambir ti kaan cha bi kpo na, Uwumbɔr ga tii bi limɔfal. Le titunwambir ti cha binib kpo na mu bi. Maa len ke ni li mee Uwumbɔr tii binib bi tun titunwambir ngbaan na. 17Lituln limɔk kaa ŋan na po ye titunwambir la. Titunwambir ti kaan cha binib kpo na mu bi. 18Ti nyi ke unii umɔk ye Uwumbɔr aabo na aa ki tun titunwambir; ba pu? Uwumbɔr Aajapɔɔn kii u, le Kinimbɔŋ aan ŋma ŋa u nibaa. 19Ti bee ke ti ye Uwumbɔr aabim la, ki bee ke dulnyaa aanib mɔmɔk bi Kinimbɔŋ aaŋaal ni la. 20Ti bee ke Uwumbɔr Aajapɔɔn nan dan ki tii timi nlan ke ti bee Uwumbɔr, u ye Uwumbɔr bamɔnn na la. Ti bi Ujapɔɔn Yesu Kristo ni la, nima le ti bi Uwumbɔr bamɔnn mu ni. Uma le ye Uwumbɔr bamɔnn, ni limɔfal li kaa kpa ndoon na daan. 21Maabim, ni nyan nibaa ŋiwaa ni man.

will be added

X\