1 JƆNN 4

1Maanigeekaan, binib yaa len ke bi kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan kan, ni taa pak bi mɔmɔk. Ni lik baah len pu na, aan ki bee ke ni ye Uwumbɔr Aafuur nyaan le cha bi len aan naa ye. Biŋmaŋmannim le chuun dulnyaa wee ni ki wiir, le ki len ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib, kaa ye. 2Ubɔnabr umɔk len ke Yesu Kristo nan kpaln unii ki dan dulnyaa wee ni na, uma le kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan. Nima le ga cha ni bee bin kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan na, ni bin kaa kpa na. 3Ubɔnabr umɔk len ke Yesu aa kpaln unii na kan, udaan ngbaan aa kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan. U ye Kristo aadin aabɔnabr la. Ni nan ŋun ke Kristo aadin aabɔnabtiib ga dan. Dandana wee, bi fuu ni dulnyaa ni a. 4Maabim, ni ye Uwumbɔr yaab la. Uwumbɔr Aafuur nyaan mu bi nisui ni na jer Kinimbɔŋ u bi dulnyaa wee ni na. Nima pu le ni nyaŋ Yesu aadin aabɔnabtiib ngbaan. 5Bi ye dulnyaa yaab la. Nima pu le bi len dulnyaa aaliin, le dulnyaa aanib pel baah len pu na. 6Tima kan, ti ye Uwumbɔr yaab la. Unii umɔk nyi Uwumbɔr na pel taah len pu na la. Unii umɔk kaa ye Uwumbɔr yoo na aa pel taah len pu na. Nimina le ga cha ti bee binib bi kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan mu ye mbamɔn na, ni bin ye Yesu aadin aabɔnabtiib na. 7Maanigeekaan, cha ti li gee tɔb. Ba pu? un cha binib gee tɔb na le ye Uwumbɔr. Unii umɔk gee unaabitiib na, u ye Uwumbɔr aabo la, ki nyi Uwumbɔr. 8Uwumbɔr ye ngeehn la. Nima pu na, unii u kaa gee unaabitiib na, waa nyi Uwumbɔr. 9Uwumbɔr nan tun ni Ujapɔɔnbaan dulnyaa wee ni ke ti kan limɔfal li kaa kpa ndoon na u pu. Nimina le mɔk timi ke u gee timi. 10Ngeehn aa ye ke timi le gee Uwumbɔr. Ngeehn ye ke Uwumbɔr le gee timi, ki tun ni Ujapɔɔn dulnyaa ni, u nan si timi aasisiiyaan ki di ubaa ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, timi aatunwambir pu. Uma pu, le Uwumbɔr ga di cha pinn timi. 11Maanigeekaan, Uwumbɔr aah gee timi saakpen kena na, ni ŋan ke ti mu li gee tɔb. 12Unii ubaa aa kee kan Uwumbɔr. Ti yaa gee tɔb kan, Uwumbɔr bi ti ni la, nima le ti gee tɔb mbamɔm waah ban pu na. 13Tɔ, u tii timi Waafuur nyaan la. Nima le cha ti bee ke ti bi u ni, u mu bi ti ni. 14Ti nan kan Uwumbɔr Aajapɔɔn; le ti ŋani siiraa ke Ute tun ni u dulnyaa wee ni, aan dulnyaa aanib ŋmar. 15Unii umɔk len binib aanimbil ni ke Yesu le ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na kan, Uwumbɔr bi u ni la, u mu bi Uwumbɔr ni. 16Ti bee Uwumbɔr aah gee timi pu na, ki pak ke u gee timi la. Uwumbɔr ye ngeehn la. Unii umɔk gee binib n-yoonn mɔmɔk na, u bi Uwumbɔr ni la, Uwumbɔr mu bi u ni la. 17Ti gee binib mbamɔm, aan ti li kpa lipoobil bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na. Ba pu? Yesu aah bi pu na, ti mu bi kena la, le dulnyaa wee ni. 18Un gee Uwumbɔr na aa san ijawaan. Unii yaa kpa ngeehn mbamɔm kan, ngeehn ngbaan nyan ijawaan u ni. Un san ijawaan na aa gee Uwumbɔr mbamɔm; ijawaan ye falaa la. 19Uwumbɔr le nan puen gee timi. Nima pu le ti mu gee u. 20Unii yaa len ke u gee Uwumbɔr ki yaa nan una aabo kan, u ye unyamɔndaan la. U yaa kaa gee una aabo u unimbil waa u na kan, u ga ŋa kinye ki li gee Uwumbɔr u waah kaa waa u na? 21Yesu aah nan tuk timi pu na le ye ke: unii u gee Uwumbɔr na, u li gee una aabo mu.

will be added

X\