1 JƆNN 2

1Maabim, maa ban ke ni tun titunwambir. Nima le cha m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. Unii mu yaa tun titunwambir kan, ti kpa uchandaatuln Tite Uwumbɔr chee. Uchandaatuln ngbaan ye Yesu Kristo la, u ye mbamɔndaan. 2U nan si timi aasisiiyaan ki di ubaa ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, timi aatunwambir pu; naa ye timi aatunwambir baanja, dulnyaa aanib mɔmɔk aatunwambir pu. Uma pu, le Uwumbɔr ga di cha pinn timi. 3Ti yaa kii Uwumbɔr aamɔb kan, nima le cha ti bee ke ti nyi u. 4Unii yaa len ke u nyi Uwumbɔr, ki yaa kaa kii waamɔb kan, u ye unyamɔndaan la; mbamɔn aa bi usui ni. 5Unii umɔk kii Uwumbɔr aamɔb na, uma le gee Uwumbɔr mbamɔm. Unii umɔk len ke u kpaan Uwumbɔr chee na, u li dii ke Yesu aah dii pu na. Nima le cha ti bee ke ti kpaan Uwumbɔr chee. 7Maanigeekaan, naa ye nkaalpɔɔn le m ŋmee ki di tii nimi. Ni ye nkaalkpok la. Naah nan piin ki dii Yesu aasan na, ni ŋun nkaal ngbaan la, le ki di nan saa din. Nkaalkpok ngbaan le ye tibɔr ti ni ŋun na. 8Tɔ, maah bi ŋmee nkaal mu na, ni ye nkaalpɔɔn mu la. Yesu nan ŋa nkaal ngbaan aah len pu na. Ni mu ŋani mu aah len pu na la. Nimina mɔk ke mu ye mbamɔn. Mbɔmbɔɔn bi jer la. Nwiihn bamɔnn bi wolni la. 9Unii yaa len ke u bi nwiihn ni ki yaa nan una aabo kan, u beenin bi mbɔmbɔɔn ni la, le ki di nan saa din. 10Unii umɔk gee una aabo na bi nwiihn ni la. Tiwan ni ga cha unii lir na aa bi nwiihn ni. 11Unii umɔk nan una aabo na bi mbɔmbɔɔn ni la, le ki dii mbɔmbɔɔn aasan. Mbɔmbɔɔn ngbaan job unimbil la, nima le waa nyi waah cha nin chee na. 12Maabim, Uwumbɔr di cha pinn nimi aatunwambir Yesu aayimbil pu la. Nima pu, le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. 13Ntetiib, ni nyi Yesu u nan bi n-yoonn mɔmɔk na la. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. Binachipɔm, ni nyaŋ Kinimbɔŋ u kaa ŋan na la. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. 14Maabim, ni nyi Tite Uwumbɔr la. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. Ntetiib, ni nyi Yesu u nan bi n-yoonn mɔmɔk na la. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. Binachipɔm, ni kpa mpɔɔn la, le Uwumbɔr aaliin bi nisui ni, le ni nyaŋ Kinimbɔŋ u kaa ŋan na. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. 15Tɔ, ni taa gee dulnyaa wee aasan. Ni taa gee dulnyaa wee ponn ni aawan. Unii yaa gee dulnyaa wee aasan kan, waa gee Tite Uwumbɔr. 16Binib aanimbil man tiwan ni kaa ŋan na pu. Binimbil man baah kan tiwan ni na pu. Bi kpa kalmbaani baawan pu. Tiwan nimina mɔmɔk ye dulnyaa wee aasan la, naa ye Tite Uwumbɔr aasan. 17Dulnyaa wee ga doo. Tiwan ni binib aanimbil man ni pu na, ni mu ga doo. Unii umɔk ŋani Uwumbɔr aageehn na ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 18Maabim, ni yaa kpee siib kan, kookoo aayoonn ga fuu ni. Ni nan ŋun ke Yesu aadin ga dan. Dandana wee Yesu aadim fuu ni ki wiir. Nima pu le ti nyi ke ni yaa kpee siib kan, kookoo aayoonn ga fuu ni. 19Binib bi ye Kristo aadim na nyan ti chee la. Bi mu aa nan ye timi aanib. Bi yaa ba ye timi aanib kan, bi ba ga li beenin bi ti chee la. Bi nyan ti chee, aan ti bee ke bi ponn ni ubaa aa ye timi aanii. 20Nimi le Yesu u ye chain na tii nimi Waafuur nyaan. Waafuur nyaan aah bi nisui ni na, nima le ni mɔmɔk nyi ni ye mbamɔn na. 21Naa ye ke naa nyi mbamɔn ngbaan le cha m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. Ni nyi mbamɔn la, ki mu nyi ke nnyaamɔn mubaa aa ye mbamɔn. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi. 22Ŋmaa ye unyamɔndaan? Unyamɔndaan ye unii u len ke Yesu aa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo. Udaan le ye Kristo aadin. U yii Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn mɔk. 23Unii umɔk yii Uwumbɔr Aajapɔɔn na aa kpaan Tite Uwumbɔr chee. Unii umɔk len binib aanimbil ni ke Yesu ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na, u kpaan Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn mɔmɔk chee. 24Naah nan piin ki dii Yesu aasan ki di nan saa din na, ni ŋun waaliin la. Ni li nyi ki cha iliin ngbaan li beenin bi nisui ni. Iliin ngbaan yaa beenin bi nisui ni kan, ni mu ga li bi Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn ni. 25Waah puu tipuul ke u ga tii timi tiwan ni na, nima le ye limɔfal li kaa kpa ndoon na. 26M ŋmee tibɔr tee ki di tii nimi, ke m tuk nimi binib bi ban bin ŋmann nimi na pu. 27Nimi le Yesu nan tii Waafuur nyaan. Waafuur nyaan ngbaan beenin bi ni ni. Nima pu na, naa ki ban ke unii ubaa mɔk nimi waabɔr. Waafuur nyaan le mɔk nimi Uwumbɔr aabɔr mɔmɔk. Waafuur nyaan aah mɔk nimi pu na, ni ye mbamɔn la, naa ye nnyaamɔn. Nima pu na, kii man Waafuur nyaan aah mɔk nimi pu na, ki li kpaan Yesu chee n-yoonn mɔmɔk. 28Maabim, ni li kpaan Yesu chee n-yoonn mɔmɔk, aan ti li kpa lipoobil ki taa san inimɔɔn u chee bundaln u ga gir ni na. 29Ni bee ke Yesu ye mbamɔndaan la. Nima pu le ni bee ke unii umɔk ŋani ni ŋan na ye Uwumbɔr aabo la.

will be added

X\