1 JƆNN 1

1Timi Yesu aakpambalb, ti ban ti tuk nimi limɔfal aabɔr. Tibɔr ngbaan ye Yesu aabɔr la. N-yoonn mɔmɔk u nan bi. Ti nan ŋun waah len pu na. Tinimbil nan kan u, ki lik mbamɔm waah bi pu na. Tiŋaal nan meeh u. 2Yesu, u ye limɔfal ngbaan na, u nan di ubaa ki di mɔk timi. Le ti kan u. Nima pu le ti ŋani siiraa, le ki tuk nimi limɔfal ngbaan aabɔr. Yesu le ye limɔfal li kaa kpa ndoon na daan. N-yoonn mɔmɔk u nan bi Tite Uwumbɔr chee, le ki di ubaa ki nan mɔk timi. 3Ti tuk nimi taah kan pu na, ni taah ŋun pu na, aan ti ni nimi li kpaan kijɔteek. Ni ye mbamɔn la, taah kpaan kijɔteek na, ti ni Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn Yesu Kristo le kpaan kijɔteek ngbaan. 4Ti ban ke ti li kpa mpopiin mbamɔm. Nima pu na le ti ŋmee tibɔr timina ki di tii nimi. 5Tibɔr timina, ti nan ŋun ti Yesu chee la, le ki tuk nimi. Tibɔr ngbaan le ye ke Uwumbɔr ye nwiihn la. Mbɔmbɔɔn mubaa aa bi u chee. 6Ti yaa len ke ti ni Uwumbɔr kpaan kijɔteek ki yaa beenin dii mbɔmbɔɔn aasan kan, ti mɔn nnyaamɔn la, kaa dii mbamɔn aasan. 7Ti yaa dii nwiihn aasan ke Uwumbɔr aah bi nwiihn ni pu na kan, ti kpaan kijɔteek tɔb chee la. Le Uwumbɔr Aajapɔɔn Yesu Kristo aasin finni tipoobil ki nyan titunwambir mɔmɔk. 8Ti yaa len ke taa ye titunwambirdam kan, ti ŋmanni tibaa la; mbamɔn aa bi tisui ni. 9Uwumbɔr ŋani waah len pu na ki ye mbamɔndaan la. Ti yaa kpiir timi aatunwambir tuk u kan, u ga di cha pinn timi aatunwambir, ki finn tipoobil, ki nyan tiwan ni kaa ŋan na mɔmɔk. 10Ti yaa len ke taa tun titunwambir kan, ti yi Uwumbɔr unyamɔndaan la. Waaliin aa bi tisui ni.

will be added

X\