1 KORINT YAAB 9

1Tɔ, maa ye Yesu aakpambal aa? Maa yeh mbaa aa? Maa kan Tidindaan Yesu uu? Naah gaa Yesu ki kii na, maatuln le na Tidindaan pu. 2Biken yaa dak ke maa ye Yesu aakpambal kan, ni bee ke m ye. Naah gaa Tidindaan ki kii na, nima le mɔk ke m ye waakpambal. 3Kena le m tuk binib bi ban bin baa mi na. 4Maah tuk binib Uwumbɔr aaliin na, maa ŋeer bin tii mi tijikaar ni tiwanyukaan aa? 5Maa ŋeer m mu ŋani ke bikpambalb biken ni Tidindaan aanaatiib ni Siifas aah ŋani pu na, ki joo upii ubaa u mu dii mi lisachuln ni ii? 6M ni Banabas baanja le ye bin mooni Uwumbɔr aaliin ki tun lituln liken kpee ke ti ji ii? 7Unii yaa ye suja kan, baa pa u lipal aa? Unii yaa ko kisaak kan, waan ji tijikaar ti bi ki ni na aa? Unii yaa kpaa inaa kan, waan ji nnaabiin aa? 8Maah len pu na aa ye unibɔn aalan baanja. Moses aakaal mu len kena la. 9Ni ŋmee nkaal ngbaan ni Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Unaaja yaa taa gbaar idi ki tii binib kan, bi taa di tiwan ki di buu umɔb ke u taa ŋmɔ." Uwumbɔr aatafal bi inaaja aabɔr baanja ponn ni la aa? 10Waah len pu na, waa len ke un ter ti mu la aa? Mbamɔn, timi pu le ni ŋmee kena. Ba pu? unii u ko kisaak na, ni unii u gbaar tijikaar na, ni ŋan ke bi li kpa limakl ke bi ga kan ni ponn ni ki ji. 11Ti nan tuk nimi Uwumbɔr aaliin la. Ti yaa gaa ni chee dulnyaa aawan kan, naa ye saakpen. 12Binib biken yaa kpa nsan bin gaa tiwan ni chee kan, timi, taa kpa nsan ki jer bi ii? Ti kpa nsan, ti mu aa nan gaa; ba pu? taa ban ti leŋ Kristo aabɔnyaan. Nima pu na le ti ji falaa mɔmɔk. 13Binib bi tun lituln Uwumbɔr aadichal ni na, naa bee ke bi ji nima la aa? Bin toor kitork ki tii Uwumbɔr na, bi mu ji nima la. 14Kena le Tidindaan nan len ke binib bi mooni tibɔnyaan tee na, bi mu li ji ti ponn ni. 15M mu kpa nsan m mu li ji kena; le maa ŋa kena. Maah ŋmee pu na, maa ŋmee ke binib ŋa kena ki tii mi. Maah kaa gaar nibaa binib chee na, nima le m nyu baalaa. Maa ban ke m nyu baalaa yooli. 16M yaa tuk binib tibɔnyaan tee kan, maan ŋma nyu baalaa ti pu. Ni muk mi ke m tuk bi. M yaa kaa tuk binib tibɔnyaan tee kan, nsui ga bii. 17M yaa tuk binib tibɔnyaan tee maageehn pu kan, m ba ga li ban lipal. Ni yaa kaa ye maageehn kan, ni ye lituln li Uwumbɔr tii mi ke m li tun na la. 18Nima pu na, maapal ye ba? Ni ye ke m mooni tibɔnyaan tee aan binib ŋun, ki taa pa nibaa. M kpa nsan m li gaar tiwan bi chee, ki mu aa gaar. 19Maa ye unii ubaa aanaagbiija. M mu di mbaa ki di ŋa binib mɔmɔk aanaagbiija, aan ki moo kan binib ki tii Kristo. 20Juu yaab chee, m bi ke Juu yaab na, aan ki kan bi ki tii Kristo. Binib bi dii Moses aakaal na chee, m mu bi ke baah bi pu na, aan ki kan bin dii Moses aakaal na, ki tii Kristo. Mma aa bi Moses aakaal taab. 21Binib bi kaa dii Moses aakaal na chee, m mu bi ke baah bi pu na, aan ki kan bin kaa dii Moses aakaal na, ki tii Kristo. Maa len ke maa dii Uwumbɔr aakaal. M dii Kristo aakaal la. 22Binib bi ye bidaburb Kristo aasan ni na, m bi ke baah bi pu na la, aan ki kan bi mu, ki tii Kristo. Binib mɔmɔk aaboŋ chee, m po bi ke baah bi pu na la. M ŋani tiwan mɔmɔk maah ga ŋma ŋa pu na, aan ki cha binib bibaa ŋmar. 23Tibɔnyaan tee pu le m ŋani tiwan mɔmɔk, aan m ni binib biken mu kpaan ki kan tinyoor ti ponn ni. 24Ni nyi ke binib yaa kpak ki san litaasaln kan, bi mɔmɔk san; le unibaan u ji na, uma le kanni ipiin. Kena pu na ni mɔmɔk li san ke un ji na aah san pu na, aan ki kan ipiin ngbaan. 25Unii umɔk ban un kpak ngbiir ni kan, u chur ubaa la, kaa ŋani tiwan ni ga bii tiwon na la. U ŋani kena ke un kan ipiin i ga bii na. Tima kan, ti kpak ki ban ipiin i kaan bii na. 26Nima pu na, maa san ke unii u san kaa nyi budabu pu u san na. Maa gbaa ke unii u gbaa fam na; 27m muk maawon le ti kii maamɔb. Ni yaa kaa ye kena kan, m ga tuk biken tibɔnyaan tee, le min mbaa ga nan bee yooli.

will be added

X\