1 KORINT YAAB 8

1Tɔ, tibɔr ti joo cha kitork aanann aabɔr wɔb na, ti nyi ke ti mɔmɔk kpa nnyim la. Nnyim cha binib nyun baalaa la. Ngeehn le ter binib ke bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. 2Unii yaa dak ke u nyi tiwan kan, waa kee nyi waah ba ga li nyi pu na. 3Unii mu yaa gee Uwumbɔr kan, Uwumbɔr beer udaan ngbaan. 4Tibɔr ti joo cha kitork aanann aajim na, ti bee ke ŋiwaa ŋimɔk bi dulnyaa wee ni na, aa ye nibaa. Ti bee ke Uwumbɔr ubaa baanja le bi. 5Ŋiwaa ni tiwan ni binib dooni ni na bi paacham ni taab, ki wiir. 6Tima kan, ti kpa Uwumbɔrbaan, u ye Tite na. Uma le nan naan tiwan mɔmɔk. Ti bi ke ti li ŋani waageehn la. Ti kpa Tidindaan ubaa mu la. Uma le ye Yesu Kristo. Uma le Uwumbɔr nan cha u naan tiwan mɔmɔk. Uma pu le ti bi. 7Binib bibaa mu aa nyi kena. Bi nan dii ŋiwaa ni yunn. Dandana wee, bi kɔ kitork aanann aan baa kɔ, baa nyi. Bi yaa ŋman kan, le ni ŋa bi ilandak. 8Tɔ, tijikaar aan ŋma cha ti piir Uwumbɔr aasui; ti yaa jin kan naan piir usui jer ti yaa kaa jin kan. 9Aa mu yaa kaa kɔ kitork aanann kan, li nyi ki taa kiir unii u kaa nyi nin kɔ na, ni nin kaa kɔ na. 10Unii u kaa nyi nin kɔ na ni nin kaa kɔ na, u yaa kan si u kpa nnyim na ji tijikaar ŋiwaa aadichal ni kan, u mu ga li kpa lipoobil ki ji kitork aanann, ki lir. 11Saanyim ngbaan pu le ga cha aana aabo u kaa nyi nin kɔ na ni nin kaa kɔ na bee yooli. Tina aabo ngbaan pu, le Kristo nan kpo. 12Nima pu na aa yaa kiir tinaabitiib bi kaa nyi nin kɔ na ni nin kaa kɔ na kan, aa ŋa bi bakaa le na. Naa ye bima baanja le aa ŋa bakaa, Kristo le aa ŋa bakaa. 13Nima pu na, tijikaar tibaa yaa kiir nna aabo Uwumbɔr aasan ni kan, maan ki ji tijikaar ngbaan n-yoonn mu kaa kpa ndoon na, m taa kiir nna aabo.

will be added

X\