1 KORINT YAAB 6

1Tɔ, ni ponn ni ubaa ni uŋeen aatɔ yaa kpa tibɔr kan, ba ŋa ni buen kooti ni, binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na aanimbiin ni, bin ti len tibɔr ngbaan, kaa cha Uwumbɔr aanib len ti? 2Naa nyi ke Uwumbɔr aanib ga ji dulnyaa yaab tibɔr aa? Ni yaa ga ji dulnyaa yaab tibɔr kan, naa ŋma toor tibɔr waatiir aa? 3Naa nyi ke ti ga ji Uwumbɔr aatuuntiib tibɔr aa? Ŋmaninkaabaa dandana wee aabɔr? 4Nima pu na, tibɔr yaa bi nikaasisik ni kan, cha binib bi ye biwaatiib nikaasisik ni na len ti. 5M len ke m jinn nimi inimɔɔn la. Ulankpal ubaa aa bi nikaasisik ni ii? Ni ponn ni ubaa aan ŋma len tibɔr tii nimi ii? 6le ki cha ubaa ni una aabo buen kooti ni, ki ti cha binib bi kaa gaa Yesu ki kii na len baabɔr. 7Ni yaa po kpa tibɔr nikaasisik ni, ki di ŋa kooti ni kan, naa dii Yesu aasan mbamɔm. Aana aabo yaa ŋa si bakaa, ke u ti ji saawan kan, taa gar u. Aa yaa kaa gar u kan, ni soor ni aa di ti buen kooti ni. 8Nimi, ni ye naabitiib la; le nimi nibaa ŋani tɔb bakaa, ki su tɔb kinaayuk. 9Binib bi aabimbin kaa ŋan na, naa nyi ke baan kan Uwumbɔr aanaan aa? Ni taa ŋmanni nibaa man; bibɔnbɔnn, ni biwaadam, ni bidaagoob, ni bijab bi di biŋeen aatɔtiib ki kpaln bipiib ki doon bi chee na, ni bijab bi mu di bibaa ŋa bipiib ki cha bijab ŋeen aatɔtiib doon bi chee na, 10ni binaayukb, ni binimandam, ni bidaagbiirb, ni ŋisiibildam, ni bin ji binib pempem na, baan kan Uwumbɔr aanaan. 11Ni ponn ni bibaa nan bi kena la; le Uwumbɔr finn nipoobil, ki ŋa nimi binib bi bi chain na, ki len ke nimi aabɔr ŋan, Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu, ni timi Aawumbɔr Aafuur nyaan pu. 12Nimi bibaa bui ke tiwan nibaa aa kɔ. Tɔ, ni mu aa ye tiwan mɔmɔk le ga ter nimi. Tiwan nibaa aa kɔ; m mu aan cha tiwan nibaa chuu mi tinaagbiir. 13Bibaa len ke lipuul pu le tijikaar bi, le tijikaar mu pu, le lipuul bi. Tɔ, Uwumbɔr ga cha ni mɔmɔk nilee ŋa yooli. Timi aawon tee aa bi kidaagook aatuln pu, ti bi Tidindaan aatuln pu la. Tidindaan mu ban ke u li bi timi aawon ni. 14Uwumbɔr nan fikr Tidindaan nkun ni. Waapɔɔn pu u ga fikr ti mu. 15Naa nyi ke nimi aawon ye Kristo aawon aawan aa? M ga di nwon tee, ti ye Kristo aawan na, ki di kpaan upiidaagoor aawon ni ii? Aayii. Maan tee ŋa kena. 16Naa nyi ke unii u sun upiidaagoor na, bi kpaan tiwon tibaa la aa? Ba pu? Uwumbɔr aagbaŋ len ke "Upii ni uja yaa nyi tɔb kan, bi kpaa tiwon tibaa la." 17Tɔ, unii u kpaan Tidindaan chee na, bi kpaan nwiin mbaa la. 18Ni di cha kidaagook aatuln. Unii yaa tun titunwambir kan, naa bi tiwon ponn ni, see kidaagook aatuln. Unii u gɔr kidaagook na, u ŋa uma ubaa aawon bakaa la. 19Naa nyi ke nimi aawon ye Uwumbɔr Aafuur nyaan aadiik la aa? Uwumbɔr tii nimi Waafuur nyaan la. Mu bi ni ni. 20Uwumbɔr daa nimi le ki pai. Naa yeh nibaa, Uwumbɔr le yeh nimi. Nima pu na, ni di nimi aawon ki tun lituln li ga nyuŋ Uwumbɔr na.

will be added

X\