1 KORINT YAAB 5

1Tɔ, bi tee len ke kidaagook aatuln bi nikaasisik ni, ke ni ponn ni ubaa gaa ute aapuu. Hali bin kaa dii Uwumbɔr aasan na, baa ŋani kena. 2Nimi, ni ŋa kena la, ki mu kpa kalmbaani. Ba ŋa naa bii nisui? Ni ŋan ke ni nyan unii u ŋa kena na nikaasisik ni. 3Mma kan, nwon aa bi ni chee, maalandak mu bi ni ni. Nima pu na, un ŋa kena na, m puen siin u ntafadaan, ke maah bi ni chee le na. 4Ni yaa kuun tɔb chee kan, maawiin ni Tidindaan Yesu aapɔɔn mu bi ni chee, Tidindaan Yesu aayimbil ni, 5ni di udaan ngbaan di ŋa Kinimbɔŋ aaŋaal ni, un cha uwon ji falaa dulnyaa wee ponn ni. Nima le waawiin ga ŋmar bundaln Tidindaan Yesu ga ji binib tibɔr na. 6Naa ŋan ke ni li nyu baalaa. Naa nyi ke boroboro aanyɔk siib le cha boroboro mɔn duuni ii? 7Ni ŋan ke ni nyan boroboro aanyɔkpok, aan ki li ye boroboro u kaa kpa nnyɔk na. Ni sil ye boroboro u kaa kpa nnyɔk na la. Maah len pu na le ye ke titunwambir siib ga bii ni mɔmɔk. Nima pu na, ni li nyan titunwambir mɔmɔk nikaasisik ni. Ni ye bininyaan la. Ni li ŋani ke bininyaan na. Ba pu? Kristo nan di ubaa ki toor kitork ki tii Uwumbɔr, timi aatunwambir pu. 8Nima pu na, cha ti li ji Lakr-jer aajim, ki ji boroboro u kaa kpa nnyɔk na, ki di boroboro aanyɔkpok ki lii. Maah len pu na le ye ke ti li dak ilandak i ŋan na, ki li ŋani mbamɔm, ki di bakaa ni titunwambir di lii. 9Tɔ, m nan ŋmee kigbaŋ ki tuk nimi ke ni ni bidaagoob taa kpaan tɔb chee. 10Maa len dulnyaa aanib pu; dulnyaa aanib bi ye bidaagoob, ni binimandam, ni bin ji biken pempem na, ni biwaadam na, naa ŋma nyan bi chee, see ni nyan dulnyaa wee ni. 11Maah len pu na le ye ke unii u len ke u dii Kristo aasan na, u yaa ye udaagoor, bee unimandaan, bee uwaadaan, bee ŋisiibildaan, bee udaagbiir, bee un ji binib pempem na kan, ni ni udaan ngbaan taa kpaan. Hali ni taa ji u chee tijikaar. 12Binib bi kaa dii Uwumbɔr aasan na, maan siin bi ntafadaan. Naa ye maabɔr. Uwumbɔr le ga siin bi ntafadaan. Bin dii Uwumbɔr aasan na yaa ŋani ni kaa ŋan na kan, nimi, ni siin bi ntafadaan man. Nima pu na, ni nyan utunwambirdaan ngbaan nikaasisik ni.

will be added

X\