1 KORINT YAAB 4

1Ni ŋan ke ni bee ke ti ye Kristo aatutuliib la. Uwumbɔr di waabɔbɔrkaan ki di ŋa tiŋaal ni ke ti tuk binib. 2Bi yaa di tiwan ki di ŋa unii aaŋaal ni kan, ni ŋan ke un ŋa ni mbamɔm. 3Mma kan, ni yaa ji mi tibɔr kan, binib yaa ji mi tibɔr kan, ntafal aa bi ni ni. M mu aa ji mbaa tibɔr. 4Maa nyi tiwan nibaa ni kaa ŋan na nsui ni. Nimina mu aa mɔk ke maabɔr ŋan Uwumbɔr chee. Tidindaan le ye un ji mi tibɔr na. 5Nima pu na, ni yaa kaa kee ŋeer kan, ni taa ji tibɔr tibaa, see Tidindaan gir ni. Uma le ga kpiir tiwan ni bɔɔ mbɔmbɔɔn ni na, ki kpiir unibɔn mɔmɔk aalandak. Leyaadaal ngbaan Uwumbɔr ga pak binibamɔm mɔmɔk. 6Nnaabitiib, maah len pu na, m len ŋaŋ m ni Apolos aabɔr, ke m ter nimi. M ban ke ni dii Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na. Ni taa nyu baalaa ubaa pu ki lik uken fam. 7Ŋmaa ŋa si le aa jer uken? Saah kpa ni na, naa ye Uwumbɔr le tii si ii? Uwumbɔr aah tii si na, ba ŋa aa nyu baalaa ke uma le aah kaa tii si na? 8Ni dak ke ni puen kan tiwan bab a, ki ye bipɔɔndam, ki kpaln bibɔrb a, ki cha timi. Ni yaa ba sil ye bibɔrb aan ti mu li ye bibɔrb ni chee kan, ni ba ga li mɔ timi. 9Ba pu? m dak ke Uwumbɔr ŋa timi waakpambalb puwɔb yaab binib aanimbil ni. Ti naahn bijab bi, bi ga ku bi na la. Ti ye lijinjiir aawan le dulnyaa wee ni. Ti ye lijinjiir aawan binib ni Uwumbɔr aatuuntiib aanimbil ni. 10Kristo pu, ti ye bijɔrb la. Nimi, ni ye bilankpalb Kristo aasan ni. Ti ye bigiim la; nimi, ni ye bipɔɔndam. Ni kan nnyuŋ binib chee; ti ye fam le bi chee. 11Nkon le joo timi, nnyunyun mu joo timi, le ki nan saa dandana wee. Ti peeni tiwanchar la. Le binib gbaa timi. Taa kpa taah ga li koo nin chee na. 12Ti tun lituln linimaln, ki joo timi aaŋaal imina le ki tun. Binib seei timi la, le ti bui bi ke "Uwumbɔr ŋa tinyoor ki ŋa ni pu." Bi ŋani timi falaa la, le ti ji limɔr. 13Bi beei timi la, le ti len bi iliin nyaan. Bi ŋa timi ke dulnyaa aajɔŋ, ni tiwaŋarkaal na la, le ki nan saa din. 14Maa ŋmee tibɔr ngbaan m jinn nimi inimɔɔn. M ban m sur nimi ke maabigeem na. 15Ba pu? ni yaa kpa bimɔmɔkb ŋichur kipiik Kristo aasan ni kan, ni kpa te ubaa baanja la. Min le ye nite. Kinye? maah nan tuk nimi tibɔnyaan tee na, m kpaln nite Yesu Kristo aasan ni. 16Nima pu na, m gaŋ nimi, ni li dii ke maah dii pu na. 17Nima le m ga cha Timoti buen ni chee. U ye maabogeen Tidindaan aasan ni, ki bi mbamɔm. U ga teer nimi maah dii Kristo aasan pu na, ki ga teer nimi ke m tuk Kristo aanib ni kookoo ke bin mu dii kena. 18Ni ponn ni bibaa kpa kalmbaani la, ki dak ke maan dan ni chee. 19Tidindaan yaa cha kan, m ga dan ni chee dandana wee, ki bee binib bi kpa kalmbaani na aabimbin. Maan lik baaliin. M ga lik ke Uwumbɔr aapɔɔn bi bi chee aan mu aa bi. 20Uwumbɔr aanaan aa ye iliin. Mu ye mpɔɔn la. 21Ni ban ke m dan ki li joo ni ntafadaan aan ni ban ke m dan ki li joo ni ngeehn aaliin ni nsuudoon?

will be added

X\