1 KORINT YAAB 3

1Nnaabitiib, maa ŋma len ni chee ke maah ga len binib bi dii Uwumbɔr aasan mbamɔm na chee pu na. M len ni chee ke maah ga len binib bi dii dulnyaa aasan na chee pu na la. Ni laa ye mbipɔm le Kristo aasan ponn ni. 2Mbipɔm ŋaan libiil la. Baa ŋma ŋmɔ tinann. Kena le cha m nan tuk nimi iliin i diin na. Ba pu? naa nan kee ŋma beer iliin i pɔɔ na. Dandana wee naa kee nin bee. 3Ba pu? ni laa beenin bi ke binib bi dii dulnyaa aasan na la. Ni ponn ni bibaa kpa lipiipoln ki kpak tɔb kinikpakpak. Nima le mɔk ke ni dii ke dulnyaa aanib aah dii pu na, ki ŋani ke dulnyaa yaab na. 4Ubaa yaa len ke u dii Pɔɔl kan, uken mu yaa len ke u dii Apolos kan, naa naahn dulnyaa yaab aa? 5Ŋmaa ye Apolos? Ŋmaa ye Pɔɔl? Ti po ye Uwumbɔr aatutuliib bi ter nimi ke ni gaa Yesu ki kii. Ti mɔmɔk tun lituln li Uwumbɔr le tii timi ke ti tun na la. 6Min le bun tijikaar, le Apolos ŋani nnyun; Uwumbɔr le cha ti punni le ki muuni. 7Nima na, un bun na, ni un ŋani nnyun na, aa ye nibaa. Uwumbɔr u cha ti punni ki muuni na, uma le ye un nyuun na. 8Un bun na, ni un ŋani nnyun na, bi kpaa la. Uwumbɔr ga tii unii mɔmɔk waapiin, waatuln aah ŋeer pu na. 9Ba pu? ti ni Uwumbɔr, ti kpaan le ki tun lituln. Nimi, ni bi le ke Uwumbɔr aasaak na. Ni bi le ke Uwumbɔr aadiik na. 10Uwumbɔr aah ter mi pu na, le m ye kidiik aatotoor aaninkpil u kpa nlan na, ki maa kidiik ngbaan aadinyikl. Le bi mu paan na maa li pu. Unii mɔmɔk li nyi waah ga ŋa pu ki maa lidinyikl ngbaan paab pu na. 11Yesu Kristo le ye lidinyikl li bi maa na. Ubaa aa ŋma maa lidinyikl liken. 12Bibaa ga di salmaa, bibaa aansilfa, bibaa ŋitakpal nyaan, ki maa kidiik ngbaan; bibaa mu ga di idɔ, bibaa timoor, bibaa ŋikaak, ki maa. 13Binib mɔmɔk aatuln ga nan kpiir. Bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na, leyaadaal ngbaan ga mɔk baatuln aah ye pu na. Leyaadaal ngbaan mmii aataadaal le na. Mmii ngbaan ga tɔŋ lik binib mɔmɔk aatuln aah bi pu na. 14Binib mɔmɔk aah maa lidinyikl paab pu na, mmii yaa kaa gaa kan, bi ga kan baatuln aapal. 15Mmii ngbaan yaa gaa unii aah maa pu na kan, waan kan waatuln aapal. Uma ubaa ga ŋmar, ki ga li bi ke unii u ŋmar mmii ni na. 16Naa nyi ke ni ye Uwumbɔr aadiik aa? Naa nyi ke Uwumbɔr Aafuur nyaan bi ni ni ii? 17Unii yaa bii Uwumbɔr aadiik kan, Uwumbɔr ga bii udaan ngbaan. Ba pu? Uwumbɔr aadiik bi chain la. Nimi le ye kidiik ngbaan. 18Ni taa ŋmanni nibaa. Unii yaa bi nikaasisik ni ki dak ke u kpa dulnyaa wee aalan kan, un di nlan ngbaan di lii, aan ki kan Uwumbɔr aalan. 19Ba pu? dulnyaa wee aalan ye kijɔrk la Uwumbɔr chee. Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "U chur bilankpalb baalan ni," 20ki ki ŋmee ke "U nyi bilankpalb aalandak, ke i ye yooli la." 21Nima pu na, ubaa taa li nyu baalaa binib pu. Tiwan mɔmɔk ye niyaan la. 22Min Pɔɔl, ni Apolos, ni Siifas, ni dulnyaa wee, ni limɔfal, ni nkun, ni tiwan ni bi dandana na, ni tiwan ni ga li bi n-yoonn mu choo na, nimina mɔmɔk ye niyaan la. Ni mu ye Kristo yaab la. 23Kristo mu ye Uwumbɔr yoo la.

will be added

X\