1 KORINT YAAB 16

1Tɔ, tibɔr ti joo cha ipiin i ni ga too ki tii Uwumbɔr aanib na, ni li ŋani maah tuk Yesu aanib Galasia aatiŋ ponn ni ke bi li ŋani pu na. 2Likpakool daal mɔmɔk, ni mɔmɔk aah kan tinyoor pu na, ni di ngem, ki di bil, ki li kii buyoonn m ga labr ni na. Nima kan, m yaa nan fuu ni kan, naan ki piin ki li too ŋimombil. 3Ni lee ni ponn ni bibaa. M yaa fuu ni kan, m ga tii bi tigbann, ki tun bi, bin di naah too ipiin i na ki di buen ti tii Uwumbɔr aanib bi bi Jerusalem na. 4Ni yaa ŋeer m mu buen nima chee kan, m mu ga dii bi. 5M ban m bɔɔ dii Masedonia aatim ni. M yaa bɔɔ dii nima chee kan, m ga dii ni ni chee. 6Nibaakan m ga li bi ni chee ki yunn, nibaakan kaakab yoonn ga ti jer. Nima kan, ni ga ter mi m gor ki ki buen maah cha nin chee na. 7M yaa nan fuu ni ni chee kan, maa ban m nan li bi ni chee iwiin siib. Tidindaan yaa cha kan, m ban ke m nan li bi ni chee ki yunn. 8Tɔ, m ga li bi Efesus aatiŋ ni du ki ti saa Pentekost daal; 9ba pu? m kpa nsan saakpen ke m tuk binib Yesu aabɔnyaan tee. Le maadim mu wiir. 10Timoti yaa nan fuu ni ni chee kan, ni taa ŋaab ulan; ba pu? u mu tun Tidindaan aatuln la, ke maah tun pu na. 11Nima pu na, ubaa taa lik u fam. Ni ter u man, un gor ki ki chuun ki buen nibaa chee ni mpopiin, aan ki ki gir ni m chee; m nyi ubɔr ke u ni tinaabitiib ga fuu ni. 12Tina aabo Apolos ma kan, m gaŋ u saakpen ke un dii tinaabitiib ki dan ni chee, le waa ban ke un dan dandana wee. U yaa kan nsan kan, u ga dan ni chee. 13Ni li nyi man, ki li dii Yesu mbamɔm, ki taa di cha waasan. Ni li kpa lipoobil man, ki li kpa mpɔɔn mu Uwumbɔr tii nimi na. 14Naah tun lituln limɔk na, ni li gee tɔb man. 15Ni nyi Stefanas ni waachiln ni aanib aabɔr, ke bima li puen Akaya aatiŋ aanib mɔmɔk ki dii Yesu aasan. N-yoonn mɔmɔk bi kpa liyab ki ter Uwumbɔr aanib. 16Nnaabitiib, m gaŋ nimi, ni dii binib bimɔk bi kena na, ni bimɔk kpaan ti chee ki tun Uwumbɔr aatuln linimaln. 17Stefanas ni Fotunatus, ni Akaikus, baah fuu ni na, le m kpa mpopiin. Naah kaa bi m chee na, le bi leŋ nimi aaleleŋ. 18Baah fuu ni na bi pɔɔk ntaakpab, ni ni mu aataakpab. Ni li pak binib bi bi kena na. 19Uwumbɔr aanib bi bi Asia aatim ni na, bi dooni nimi. Akuila ni upuu Prisila, ni Yesu aanib bi kuuni udo na, bi mu doon nimi mbamɔm Tidindaan pu. 20Tinaabitiib mɔmɔk dooni nimi. Ni mu doon tɔb ke naabitiib aah gee tɔb pu na. 21Min Pɔɔl li ŋmee maaŋmeen ki dooni nimi. 22Unii yaa kaa gee Tidindaan kan, Uwumbɔr aabɔbil li bi u pu. Tidindaan choo. 23Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu. 24M gee ni mɔmɔk Yesu Kristo pu.

will be added

X\