1 KORINT YAAB 15

1Nnaabitiib, m ban m teer nimi maah nan tuk nimi tibɔnyaan ti na. Ni nan gaa tibɔnyaan ngbaan, ki sil ti pu. 2Tibɔnyaan ngbaan mu pu le ni ŋmar. Ni yaa joo maah tuk nimi ti na mbamɔm, ki yaa kaa gaa ti ki kii fam kan, ni ŋmar a. 3Maah nan gaa tibɔnyaan ngbaan na, tima le m nan di ki tuk ni mu. Ti ye tibɔrkpaan ki jer tibɔr mɔmɔk. Tibɔnyaan ngbaan le ye ke Kristo nan kpo timi aatunwambir pu. Ni ŋmee kena Uwumbɔr aagbaŋ ni. 4Le bi nan di u di sub. Iwiin itaa daal le Uwumbɔr fikr u nkun ni. Ni ŋmee kena Uwumbɔr aagbaŋ ni. 5Waah fikr nkun ni na, le Siifas kan u. Le waakpambalb kipiik ni bilee mu kan u. 6Le waadidiliib jer ikub iŋmu mu nan kpaan kan u. Bi ponn ni pam beenin bi, le bibaa mu kpo. 7Le Jems mu kan u. Le Yesu aakpambalb mɔmɔk mu kan u. 8Gbilngbiln yaan le m mu kan u. Min u bi ke baah ker ubo u lii na, m mu kan u. 9Yesu aakpambalb mɔmɔk jer mi. Maa ŋeer bin yi mi ke Yesu aakpambal; ba pu? m nan ŋa waanib falaa. 10Le Uwumbɔr aah ter mi pu na, m bi ke maah bi pu dandana na. Waah ter mi pu na, waa ter mi yooli. M tun lituln ki jer Yesu aakpambalb mɔmɔk. Ni mu aa ye min le tun lituln ngbaan. Uwumbɔr aaterm mu bi m chee na, le cha m tun. 11Nima pu na, min le yaa nan tuk nimi tibɔnyaan ngbaan, bee bima le yaa nan tuk nimi kan, ti mɔmɔk tuk nimi kena la, ni mu gaa ti ki kii kena la. 12Tɔ, taah nan tuk nimi ke Uwumbɔr fikr Kristo nkun ni na, ni ponn ni bibaa ŋa kinye ki len ke binib bi kpo na aan fikr nkun ni. 13Bi yaa len ke binib bi kpo na aan fikr nkun ni kan, ni ŋmɔk ke Uwumbɔr aa fikr Kristo nkun ni. 14Uwumbɔr yaa kaa nan fikr Kristo nkun ni kan, taah tuk nimi tibɔnyaan ti na mu, ti ye yooli la. Ni mu gaa Yesu ki kii yooli la; 15ni mu ŋmɔk ke ti mɔn nnyaamɔn paan Uwumbɔr; ba pu? ti len ke u fikr Kristo nkun ni. Ni yaa ye mbamɔn ke binib bi kpo na aan fikr nkun ni kan, ni ŋmɔk ke Uwumbɔr aa fikr Yesu mu nkun ni. 16Ba pu? Bi yaa len ke binib bi kpo na aan fikr nkun ni kan, ni ŋmɔk ke Uwumbɔr aa fikr Kristo mu nkun ni. 17Uwumbɔr yaa kaa nan fikr Kristo nkun ni kan, ni gaa u ki kii yooli, ni beenin bi nimi aatunwambir ni. 18Binib bi nan dii Yesu ki kpo na mu, ni ŋmɔk ke bi mu bee yooli. 19Ti yaa kpa limakl Kristo pu dulnyaa wee ponn ni baanja kan, ti kpa kinimbaak ki jer binib mɔmɔk. 20Tɔ, ni ye mbamɔn la, Uwumbɔr sil fikr Kristo nkun ni. Uma le ye njan aanii u puen fikr nkun ni na, le ki mɔk ke binib bimɔk kpo na mu ga nan fikr nkun ni. 21Uja ubaa pu, le nkun bi. Uja ubaa mu pu, le bin kpo na mu ga fikr nkun ni. 22Adam pu, le binib mɔmɔk kpu. Kristo pu, le binib mɔmɔk ga kan limɔfal. 23Kena le bi ga li paa tɔb pu. Kristo le ye njan aanii u puen fikr nkun ni na. U yaa gir ni kan, bin ye uyaab na, bi mu ga fikr nkun ni. 24Tiwan nimina mɔmɔk yaa ti ŋa kan, le tiwan mɔmɔk ga doo. N-yoonn ngbaan le u ga kuln waadim aaboŋ mɔmɔk aapɔɔn, ki di nnaan di tii Ute Uwumbɔr, 25ki ga li ye Ubɔr ki nan saa buyoonn u di waadim mɔmɔk ŋa utaapɔtaan ni na. 26Kookoo aadin u ga bii u na le ye nkun. 27Uwumbɔr aagbaŋ le len ke u di tiwan mɔmɔk di ŋa Kristo aataapɔtaan ni, ni kii waamɔb. Uwumbɔr aagbaŋ aah len ke u cha tiwan mɔmɔk kii Kristo aamɔb na, nima le aa ŋmɔk ke Uwumbɔr ubaa mu ga kii waamɔb. 28Uwumbɔr yaa cha tiwan mɔmɔk kii Kristo aamɔb kan, le Kristo, u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na, u mu ga kii Uwumbɔr u nan cha tiwan mɔmɔk kii waamɔb na, aamɔb. Nima kan, tiwan mɔmɔk pel pel Uwumbɔr le ga li joo. 29Tɔ, ni muin binib bibaa nnyun ni, ke bin sil bin kpo na aasisiiyaan la. Bibaa yaa bui ke bin kpo na aan fikr nkun ni kan, ba pu ni muin binib nnyun ni baasisiiyaan? 30Binib yaa kaan fikr nkun ni kan, ba pu ti kanni linimaln n-yoonn mɔmɔk? 31Nnaabitiib, idaa mɔmɔk m chuun nkun ni la. M kpa kipupuk ni pu Tidindaan Yesu Kristo aasan ni, nima le cha m len kena. 32Ipeel nan tak mi Efesus aatiŋ ni. M yaa po ye unibɔn u kaan fikr nkun ni kan, m kan tinyoor ni pu uu? Aayii. Bin kpo na yaa kaan fikr nkun ni kan, "Cha ti li ji ki li nyu; ba pu? ti ga fo kpo fon." Tɔ, ni ye mbamɔn, bin kpo na ga sil fikr nkun ni la. 33Ni taa cha unii ubaa ŋmann nimi man. "Ni yaa dii binib bi kaa ŋan na kan, nimi aabimbin nyaan ga bii." 34Fiin ngeen pu man, ki tun lituln li ŋan na, ki taa ki tun titunwambir. Ni ponn ni bibaa aa nyi Uwumbɔr. M len kena ke m jinn nimi inimɔɔn la. 35Le unii ubaa ga baa ke "Bin kpo na ga ŋa kinye ki fikr nkun ni? Bi yaa fikr nkun ni kan, tiwon ngbaan aaboln ga li bi kinye?" 36Ujɔr, aa yaa di lijikaabuul di bun kan, li yaa kaa kpo kan, laan punn. 37Lijikaabuul li aa di bun na, laa bi ke li ga lu na aah ga li bi pu na. Ni po ye lijikaabuul la, nibaakan idi, nibaakan tijikaar tiken. 38Le Uwumbɔr tii lijikaabuul ngbaan tiwon waah gee pu na. U tii lijikaabuul mɔmɔk aawon aaboŋ aaboŋ. 39Tiwan mɔmɔk aawon aa kpaan. Binib aawon bi tibaa, tiwankur mu aawon bi tibaa, inyoon mu aawon bi tibaa, ijan mu aawon bi tibaa. 40Paacham aawan mu bi la, le ki cha kitiŋ aawan. Paacham aawan kpa kinyaan, kitiŋ aawan mu kpa kinyaan. Naanyaan mu aa kpaan. 41Nwiin ni uŋmal ni ŋiŋmabil kpa kinyaan; ni mu aanyaan aa kpaan; ŋiŋmabil mɔmɔk aanyaan mu aa kpaan. 42Binib yaa nan fikr nkun ni kan, ni ga nan li bi kena la. Tiwon ti bi di sub na, ni ye tiwan ni ga bur na la. Ni yaa fikr nkun ni kan, ni ga nan li ye tiwon ti kaan ŋma bur na la. 43Tiwon ti bi di sub na, aa ye lisil aawon. Tiwon ti ga nan fikr nkun ni na, tima le ga li ye lisil aawon. Tiwon ti bi di sub na aa kpa mpɔɔn. Tiwon ti ga nan fikr nkun ni na, tima le ga li kpa mpɔɔn. 44Tiwon ti bi di sub na, ti ye dulnyaa aawon la. Tiwon ti ga nan fikr nkun ni na ga nan ŋeer Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na la. Dulnyaa wee ponn ni aawon aah bi na, tiwon ti ga ŋeer Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na mu bi la. 45Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke Uwumbɔr nan naan njan aanii Adam, ki tii u limɔfal. Kookoo yoo le ye Mfuur nyaan mu tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na. Uma le ye Kristo. 46Njan ti kpa dulnyaa aawon. Leelee le ti ga kan tiwon ti ga ŋeer Uwumbɔr Aafuur nyaan aah ban pu na, paacham. 47Uwumbɔr nan di titan le naan njan aanii Adam. U nyan ni kitiŋ la. Leelee aanii, u ye Kristo na, uma le nyan ni Uwumbɔr do. 48Binib bi ye kitiŋ yaab na bi ke un nyan ni kitiŋ na aah bi pu na la. Bin ye Uwumbɔr do yaab na, bi mu bi le ke un nyan ni paacham na aah bi pu na la. 49Ti naahn unii u nyan ni kitiŋ na la. Kena le ti ga li naahn un nyan ni Uwumbɔr do na mu. 50Nnaabitiib, maah len pu na le ye ke tiwon ti ye tinann ni nsin na, aan ŋma koo Uwumbɔr aanaan ni. Nin ga bur na mu aan ŋma le ye nin kaan bur na. 51Li pel man, m ga tuk nimi tibɔr ti bɔɔ na. Timi bibaa ga kpo, bibaa mu ga pii Kristo aah ga gir ni bundaln na. Le ti mɔmɔk ga kpaln. 52Kaakaan yaa wii kookoo yaan kan, libuul ngbaan ni le ti ga kpaln. Naan pii linimbil aah ga kab pu na. Le kaakaan ga nan wii, le bin kpo na ga fikr nkun ni, kaan ki bur. Le Uwumbɔr ga kpaln timi aawon. 53See tiwon timina ti ga bur na kpaln tiwon ti kaan ki bur na, tiwon ti ga kpo na kpaln ti kaan kpo na. 54Tiwon ti ga bur na yaa nan kpaln ti kaan bur na kan, tiwon ti ga kpo na yaa nan kpaln ti kaan ki kpo na kan, leyaadaal ngbaan le Uwumbɔr aagbaŋ aah len pu na ga gbiin ke "Uwumbɔr nyaŋ nkun, ki kuln mu. 55Nkun aapɔɔn bi la chee? Nkun aaween ki bi la chee?" 56Titunwambir le ye nkun aaween. Uwumbɔr aakaal le mɔk timi ke titunwambir aa ŋan. 57Le ti dooni Uwumbɔr; ba pu? Tidindaan Yesu Kristo pu le u tii timi bunyaŋ. 58Nnaabigeem, nima pu na, n-yoonn mɔmɔk ni li tun Tidindaan aatuln saakpen, ki taa cha nibaa leŋ nimi. Ni li bi li ni; ba pu? ni nyi ke ni yaa tun lituln Tidindaan pu kan, naa tun fam.

will be added

X\