1 KORINT YAAB 14

1Pɔɔk nibaa man ki li gee binib, ki cha ninimbil li man Uwumbɔr Aafuur nyaan aapiin pu; ni mu li ban ipiin i ga cha ni nabr Uwumbɔr aah len pu na, ki jer naah ban ipiin iken mɔmɔk pu na. 2Ba pu? unii u len iliin yaayan na, waa len binib chee, Uwumbɔr chee le u len; ubaa aa ŋun waah len pu na. Uwumbɔr Aafuur nyaan cha u len tibɔr ti bɔɔ na la. 3Unii u nabr Uwumbɔr aah len pu na, u len binib chee, ki ter bi bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm, ki pɔɔk bitaakpab, ki sɔŋ bisui. 4Unii u len iliin yaayan na, u ter ubaa un dii Uwumbɔr aasan mbamɔm la. Unii u nabr Uwumbɔr aah len pu na, u ter Yesu aanib ke bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm la. 5Ni mɔmɔk yaa len iliin yaayan kan, ni ga li mɔ mi; ni mɔmɔk mu yaa nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, ni ga li mɔ mi ki jer kena. Unii u nabr Uwumbɔr aah len pu na, u jer unii u len iliin yaayan na, see unii u ga nabr iliin yaayan ngbaan na bi. U yaa nabr iliin yaayan ngbaan kan, u ga ter Yesu aanib ke bin dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. 6Nnaabitiib, m yaa dan ni chee ki nan len iliin yaayan baanja kan, ni ga ter nimi ii? Aayii. Naan ter nimi, see m tuk nimi Uwumbɔr aah kpiir tibɔr ti tuk mi na, bee m tuk nimi mbeen mu nyan ni Uwumbɔr chee na, bee m nabr Uwumbɔr aah len pu na, bee m tuk nimi Uwumbɔr aaliin. 7Tɔ, tiwangbaakaan mu yaa kaa wii mbamɔm kan, ni ye fam la. Ni yaa ye liwul kan, ni yaa ye kibeek kan, ni yaa kaa wii mbamɔm kan, ubaa aan bee naah wii pu na. 8Unii yaa pii ukpiin, kaa pii mbamɔm kan, baan kuun tɔb chee ke bin ti to butɔb. 9Nimi, ni mu bi kena la. Nilambil yaa kaa len iliin i si mbamɔm na kan, binib ga ŋa kinye ki ŋun naah len pu na? Ni len tii libuln la. 10M nyi ke iliin aaboŋ aaboŋ le bi dulnyaa wee ni, le i mɔmɔk mu kpa yaatataa. 11M mu yaa kaa ŋun unii ubaa aaliin kan, m ga li ye uwawanja le u chee, u mu ga li ye uwawanja le m chee. 12Nimi, ninimbil aah man Uwumbɔr Aafuur nyaan aapiin pu na, ni li ban ipiin i ga ter Yesu aanib ke bin dii waasan mbamɔm. Ni li ban ipiin ngbaan ki jer naah ban ipiin iken pu na. 13Nima pu na, unii yaa len iliin yaayan kan, u li mee Uwumbɔr ke un cha u nabr iliin yaayan ngbaan. 14Ba pu? m yaa mee Uwumbɔr ki len iliin yaayan kan, Uwumbɔr Aafuur nyaan le cha m mee kena, nlandak aa dak. 15Kena pu na, ni ŋan ke m ŋa kinye? M ga mee Uwumbɔr, Waafuur nyaan aah ga cha m mee pu na, ki mee maalandak mu aah ga cha m mee pu na. M ga gaa ilahn Waafuur nyaan aah ga cha m gaa pu na, ki gaa ilahn maalandak mu aah ga cha m gaa pu na. 16Aa yaa doon Uwumbɔr, Waafuur nyaan aah cha aa doon u pu na kan, unii yaa bi nikaasisik ni, kaa nyi Uwumbɔr aasan kan, u ga ŋa kinye ki len ke saah doon Uwumbɔr pu na ye mbamɔn; ba pu? waa ŋun saah len pu na. 17Mbamɔn, saah doon Uwumbɔr pu na, ni ŋan, ni mu aa ter udaan ngbaan un dii Uwumbɔr aasan. 18M dooni Uwumbɔr ke m len iliin yaayan ki jer ni mɔmɔk. 19M mu yaa bi Yesu aanib aakaasisik ni, ki yaa len maalandak aaliin iŋmu baanja, aan ki mɔk bi Uwumbɔr aabɔr kan, ni soor ni m len iliin yaayan lichur kipiik. 20Nnaabitiib, ni taa ki li dak ke mbim aah dak pu na. Ni li dak ke binib bi chikr na aah dak pu na. Tɔ, bakaa wɔb, ni li bi ke mbipɔm na. 21Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke Tidindaan len, "M ga di biwawam bi len ŋitimbol yaayan aaliin na, ki len binib ngbaan chee, le m yaa ŋa kena kan, baan pel." 22Nima pu na, iliin yaayan aa ye limɔkl ki tii binib bi gaa Yesu ki kii na; i ye limɔkl ki tii bin kaa gaa u ki kii na. Uwumbɔr aabɔnabr aaliin mu aa ye limɔkl ki tii bin kaa gaa Yesu ki kii na; i ye limɔkl ki tii bin gaa u ki kii na la. 23Nima pu na, Yesu aanib mɔmɔk yaa kuun tɔb chee kan, bi mɔmɔk yaa len iliin yaayan kan, binib bi kaa nyi Yesu aasan na, bee bin kaa gaa u ki kii na, bi yaa koo ni kan, baan len ke ni waar la aa? 24Le ni mɔmɔk yaa nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, unii u kaa gaa Yesu ki kii na, bee un kaa nyi Yesu aasan na, u yaa koo ni kan, ni mɔmɔk aah len pu na le ga cha waalandak muk u, ki cha u bee waatunwambir aah bi pu na, 25ki cha usui ni aabɔr kpiir. Nima pu u ga chiŋ kitiŋ, ki pak Uwumbɔr, ki len ke ni ye mbamɔn, Uwumbɔr sil bi nikaasisik ni. 26Nnaabitiib, maah len pu na ye kinye? Ni yaa nan kuun tɔb chee kan, ubaa ga li ban ke un gaa nlahn, uken mu ga li kpa mmɔkm, ubaa mu ga li kpa Uwumbɔr aah kpiir pu ki tuk u na, uken mu ga li kpa iliin yaayan, ubaa mu ga ŋma nabr iliin yaayan ngbaan. Naah ga ŋa tiwan mɔmɔk ni na, ni li ŋani tiwan ni ga ter Uwumbɔr aanib bin dii waasan mbamɔm. 27Ni ponn ni bibaa yaa ban bin len iliin yaayan kan, cha binib bilee bee titaa len. Bin len na taa jer bitaa. Cha bi len ubaabaa ubaabaa, ki cha ubaa mu nabr baah len pu na. 28Unii u ga ŋma nabr iliin yaayan ngbaan na yaa kaa bi kan, cha bin ŋmin Uwumbɔr aadiik ni, ki li len bibaa ni Uwumbɔr chee. 29Cha Uwumbɔr aabɔnabtiib bilee bee bitaa mu len, ki cha biken lik baah len pu na. 30Le Uwumbɔr yaa kpiir tibɔr ki mɔk uken u ka nikaasisik ni na kan, cha unii u puen len na ŋmin waahr, aan uleeler mu len. 31Le ni mɔmɔk ga ŋma nabr Uwumbɔr aah len pu na ubaabaa ubaabaa. Ni yaa ŋa kena kan, ni mɔmɔk ga ŋma bae Uwumbɔr aabɔr. Ni ga pɔɔk ni mɔmɔk aataakpab. 32Mfuur nyaan yaa cha unii nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, u ga ŋma chuu ubaa ki li kii n-yoonn mbaa. 33Uwumbɔr aa ban kifuuk, u ban suuna la. 34Bipiib li ŋmin Uwumbɔr aadiik ni. Baa kpa nsan bin len. Ni bi kena Uwumbɔr aadir mɔmɔk ponn ni la. Ni ŋan bi li keei bichatiib aamɔi. Uwumbɔr aagbaŋ mu len kena la. 35Bi yaa ban bin bee tiwan kan, cha bi baa bichatiib linampal. Ba pu? upii yaa len Uwumbɔr aadiik ni kan, ni kpa inimɔɔn la. 36Uwumbɔr aaliin puen nyan ni nimi le chee ee? Iliin ngbaan pii nimi baanja la aa? 37Tɔ, unii yaa dak ke u ye Uwumbɔr aabɔnabr kan, u yaa dak ke u kpa Uwumbɔr Aafuur nyaan aapiin kan, cha u bee ke maah ŋmee pu tii nimi na, ni ye Tidindaan aah len pu na. 38Unii yaa kaa gar maah ŋmee pu na kan, ni mu taa gar u. 39Nnaabitiib, nima pu na, cha ninimbil li man ke ni nabr Uwumbɔr aah len pu na, ki taa bui unii ubaa ke u taa len iliin yaayan. 40Ni mu li ŋani tiwan mɔmɔk ni li dii nsan.

will be added

X\