1 KORINT YAAB 13

1Unii yaa ŋma len binib aaliin ni Uwumbɔr aatuuntiib aaliin, ki yaa kaa gee binib kan, u bi ke tiwangbaakaan ni libɔluln na la. 2U yaa ŋma nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, ki yaa bee tibɔr ti bɔɔ na mɔmɔk kan, ki yaa bee mbeen mɔmɔk kan, ki yaa kpa naadii u ga ŋma foor ŋijoo na kan, ki yaa kaa gee binib kan, waa ye nibaa. 3U yaa di waawan mɔmɔk ki di kpiin bigiim kan, ki yaa cha binib di u di pun mmii ni Yesu pu kan, ki yaa kaa gee binib kan, naa kpa tinyoor Uwumbɔr chee. 4Unii u gee binib na, u kpa limɔr bi pu, ki kpa tibulchin. Waa kpa lipiipoln, kaa nyu baalaa, kaa kpa kalmbaani, 5kaa kpa inimpoo, kaa ye ukumɔndaan, kaa ye uŋuuldaan, kaa dak tilandakbir binib pu, 6kaa kpa mpopiin uŋeen aatɔ aatunwambir pu; u kpa mpopiin mbamɔn pu. 7Unii u gee binib na kpa suklaa n-yoonn mɔmɔk, ki dakl ilandak nyaan uŋeen aatɔtiib pu, ki kpa limakl n-yoonn mɔmɔk, ki kpa limɔr falaa mɔmɔk ni. 8Ngeehn ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. Uwumbɔr aabɔnabr aaliin ma kan, i ga doo. Iliin yaayan ma kan, i mu ga doo. Mbeen ma kan, mu ga doo. 9Dandana wee ti nyi ngem, ki nabr Uwumbɔr aah len pu na ngem; 10le buyoonn ti ga kan tiwanmɔn na kan, ti ga di ligeln di lii. 11Maah nan ye ubo na, m nan len ibiliin la, ki nan beer mbim aah beer pu na, ki dak mbim aah dak pu na la. Maah ŋa unii na, le m di cha mbim aabɔr. 12Dandana, ni bi ke ti lik kinimbilikr, ki lik puu na la; n-yoonn mu choo na, tiwan nibaa aan nan ki li bi tinimbiin ni ki doŋ timi tiwan nibaa chee. Ti ga li waa tiwan mɔmɔk chain. Dandana m nyi ngem. N-yoonn mu choo na, m ga li nyi ni mɔmɔk, ke Uwumbɔr aah nyi maabɔr mɔmɔk pu na. 13Le naadii ni limakl ni ngeehn, ni mɔmɔk nitaa ga li bi n-yoonn mɔmɔk; nin jer niken na le ye ngeehn.

will be added

X\