1 KORINT YAAB 11

1Ni lii dii maataabuu man, ke maah dii Kristo aataabuu pu na. 2M pak nimi; ba pu? ni teer mi tiwan mɔmɔk ponn ni, ki ŋani maah mɔk nimi pu na la. 3Tɔ, m ban ke ni bee ke uja mɔmɔk aayidaan le ye Kristo; upii mɔmɔk mu aayidaan le ye uchal; Kristo aayidaan le ye Uwumbɔr. 4Uja yaa mee Uwumbɔr, bee u yaa nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, ki laa chik kiyikpupuk kan, u jinn uyidaan inimɔɔn. 5Upii mu yaa mee Uwumbɔr, bee u yaa nabr Uwumbɔr aah len pu na kan, kaa buu kiyibubuuk kan, u jinn uyidaan inimɔɔn. Ni bi ke waah kuu pir tiyikpir le na. 6Upii yaa kaa buu kiyibubuuk kan, ni kpa inimɔɔn ke waah chuu chee tiyikpir le na. Upii u chuu chee tiyikpir, bee u chuu kuu tiyikpir na, ni kpa inimɔɔn. U yaa kaa buu kiyibubuuk kan, ni mu kpa inimɔɔn. Nima pu na, ni ŋan ke u buu kiyibubuuk. 7Uja yaa mee Uwumbɔr kan, u taa chiŋ kiyikpupuk uyil pu; ba pu? u naahn Uwumbɔr, ki ye waasil la. Upii mu ye uja aasil la. 8Uwumbɔr aah nan naan uja na, u nyan uja aasikaakpab le ki di naan upii, naa ye upii aasikaakpab le u nyan di naan uja. 9Uja pu, le u nan naan upii. Naa ye upii pu le u nan naan uja. 10Nima pu na, Uwumbɔr aatuuntiib mu pu, ni ŋan upii buu kiyibubuuk uyil pu, ki mɔk ke u bi kichadiik ni. 11Tɔ, Tidindaan aasan ni, upii ni uja ban tɔb aaterm la. Upii yaa kaa bi kan, uja aan ŋma li bi. Uja yaa kaa bi kan, upii mu aan ŋma li bi. 12Upii nan nyan ni uja ni. Uja mu nyan ni upii ni. Le bi mɔmɔk nyan ni Uwumbɔr chee. 13Ni dakl lik man. Upii yaa mee Uwumbɔr ki yaa kaa buu kiyibubuuk kan, naa ŋan. 14Tiwan mɔmɔk aah bi pu na le mɔk nimi ke uja yaa kpa tiyikpir fɔfɔk kan, ni kpa inimɔɔn la. 15Upii mu yaa kpa tiyikpir fɔfɔk kan, waanyaan le na. Ba pu? Uwumbɔr tii bipiib tiyikpir fɔfɔk ti li bii bi pu la. 16Unii ubaa yaa kaa kii kena ki ban un kpak kinikpakpak kan, m tuk nimi la, taa kpa nkaal muken. Uwumbɔr aanib mu aa kpa nkaal muken. 17Tɔ, maah ban m tuk nimi pu na, maan ŋma pak nimi. Ni kuuni tɔb chee, kaa ŋani tiwan ni ga ter nimi na, le ki tee ŋani tiwan ni ga kiir nimi na. Nimina pu, maan ŋma pak nimi. 18Njan aabɔr le ye m ŋun ke naah kuuni tɔb chee na, ni kpak tɔb kinikpakpak, ki yakr tɔb. Le m pak maah ŋun pu na tibaa, ke ni sil ŋani kena la. 19Nnyaamɔn aamɔmɔkliib ga li bi ni ponn ni aan ni bee bin ye mbamɔndam na. 20Naah kuuni nan ji tijikaar ti na, naa ye Tidindaan aajim le ni ji. 21Nimi bibaa puen ji nimi yaan nibaabaa. Le ni ponn ni bibaa aa ji bab. Bibaa mu ji gbii. 22Naan ŋma ji ki nyu nimi aadichal ni ii? Ni lik Uwumbɔr aanib fam ki jinn bigiim inimɔɔn la aa? M ga len kinye? M ga pak nimi nimina pu uu? Maan pak nimi. 23Tidindaan le nan tuk mi, le m mu tuk nimi kena, ke kinyeek ki Judas nan kooh u na, kinyeek ngbaan le Tidindaan Yesu nan yoor boroboro 24le ki doon Uwumbɔr, le ki gii, le ki bui bi, "[Gaa man ki ŋman.] Nwon le na. Nimi aatunwambir pu, le bi ga ku tiwon tee. Ni li ŋani kena aan ki li teer maabɔr." 25Baah jin tijikaar ti doo na, le u yoor kiyinyook le ki doon Uwumbɔr, le ki bui bi, "Tiwanyukaan ngbaan ye maasin aamɔkl la. Maasin pu, le Uwumbɔr puu tipuupɔln ki tii nimi. N-yoonn mumɔk ni ga ti nyun tiwanyukaan ngbaan na, ni li ŋani kena ki teer maabɔr." 26Ba pu? n-yoonn mumɔk ni ga ŋmɔ boroboro ngbaan, ki nyun tiwanyukaan ngbaan na, ni mooni ke Tidindaan nan kpo ni pu la, ki ti saa bundaln u ga gir ni na. 27Nima pu na, unii u kaa bi mbamɔm na yaa ŋman Tidindaan aaboroboro ngbaan, ki nyu waawanyukaan ngbaan kan, u sii Tidindaan aawon ni waasin. 28Nima pu na cha unii mɔmɔk lik waabimbin aah bi pu na aan ki nin ŋmɔ boroboro ngbaan ki nyu tiwanyukaan ngbaan. 29Unii yaa ŋman ki yaa nyu, ki yaa kaa bee Tidindaan aawon aatataa kan, u ga cha Uwumbɔr daa utafal la. 30Nima le cha ni ponn ni pam ye bidaburb, pam mu aa kpa laafee, pam mu kpo. 31Ti yaa puen lik timi aabimbin aah bi pu na, aan ki nin ji ki nyun kan, Tidindaan aan daa titafal. 32U mu yaa daa titafal kan, u chiini timi la, u taa bii timi bundaln u ga ji dulnyaa aanib tibɔr na. 33Nnaabitiib, nima pu na, ni yaa kuun Uwumbɔr aadiik ni ki ban ni ji kan, ni mɔmɔk li kii tɔb ki kpaan ji. 34Nkon yaa chuu u na kan, un ji udo aan ki nin dan. Nima na ni yaa nan kuun tɔb chee kena kan, ni taa kan ntafadaan ni pu. Tibɔr ti gur na, m yaa nan dan kan, m ga toor ti mu.

will be added

X\