1 KORINT YAAB 10

1Nnaabitiib, m ban ke ni bee ke ntaalangbam nan sunn ni ki mɔk tiyajatiib nsan. Le Uwumbɔr nan tii bi nsan nnyusaakpem aakaasisik ni, bin puur. 2Baah puur nnyusaakpem ngbaan ki dii ntaalangbam ngbaan aah mɔk bi pu na, ni naahn ke bi muin bi nnyun ni ki ŋa bi Moses aadidiliib la. 3Bi mɔmɔk nan ji tijikaar tibaa ki nyu nnyun mubaa la. Uwumbɔr Aafuur nyaan le nan tii bi tijikaar ni nnyun ngbaan. Mfuur nyaan ngbaan cha nnyun nyan ni litakpal, le bi nyu. Nima le nan ye limɔkl le ki mɔk ke Kristo dii bi. 5Le bi ponn ni binib pam mu aa nan piir Uwumbɔr aasui. Le bi nan kpo ki bee kipɔɔk ni. 6Tibɔr timina ye nsurm le ki tii timi, ke ti taa ban tiwan ni kaa ŋan na, ke baah nan ban pu na. 7Ni mu taa dii ŋiwaa, ke bi ponn ni bibaa aah nan dii pu na; ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ni ke "Binib ngbaan nan kal ki jin kitork aanann, ki nyu ndaan, le ki fii ki waa liwaal." 8Ni mu taa gɔr kidaagook ke bi ponn ni bibaa aah nan gɔr pu na, le nwiin mbaa ponn ni binib ŋichur moninko ni ŋitaa nan kpo. 9Ni mu taa tɔŋ Tidindaan ke bi ponn ni bibaa aah nan tɔŋ u pu na, le iwaa junni ku bi. 10Ni mu taa ŋuli ke bi ponn ni bibaa aah nan ŋuli pu na, le Uwumbɔr aatuun u ku binib na, nan ku bi. 11Tibɔr ngbaan nan ŋa bi kena ki ye limɔkl le ki mɔk binib. Bi nan ŋmee ti Uwumbɔr aagbaŋ ni, ke ni li ye nsurm le ki tii timi bi bi kookoo aayoonn na. 12Nima pu na unii u dak ke u si chub na, u li nyi ki taa lir. 13Naa kee kan ntɔŋ mu pɔɔ ki jer unibɔn mɔk aah kanni pu na. Uwumbɔr ye mbamɔndaan, kaan cha ni kan ntɔŋ mu jer nimi na. Ni yaa kan ntɔŋ kan, u ga toor nsan tii nimi, ni nyaŋ ntɔŋ ngbaan. Nima na le ni ga li kpa limɔr ntɔŋ ponn ni. 14Njɔtiib, nima pu na, di ŋiwaa di lii ki cha ŋaabɔr. 15M len ni chee ke maah ba ga len bilankpalb chee pu na. Maah ga len pu na, ni dakl ki lik naatataa. 16Ti yaa yoor Uwumbɔr aayinyook ki dooni u ki pu, ki nyu kan, ni ye Kristo aasin le ti kpaan nyu. Taah gii boroboro ki ŋman na mu, ni ye Kristo aawon le ti kpaan ŋman. 17Boroboro ngbaan ye boroboro kpiln libaa la. Nima le mɔk ke ti kpaan tiwon tibaa la; ba pu? ti mɔmɔk kpaan ŋman boroboro kpiln libaa la. 18Dakl lik man Juu yaab aah ŋani pu na. Binib bi toor kitork ki tii Uwumbɔr ki ji na, bi ni u kpaan la. 19Maah len pu na le ye ke liwaal ye nibaa aa? Tijikaar ti bi di tii li na ye nibaa aa? Naa ye. 20Maah len pu na le ye ke bin kaa dii Uwumbɔr aasan na yaa toor kitork kan, bi toor ki tii tiwan ni kaa ye Uwumbɔr na la. Kinimbɔŋ le bi toor tii. Maa ban ni ni Kinimbɔŋ le kpaan. 21Naan ŋma yoor Tidindaan aayinyook ki nyu, ki gir ki ti nyu Kinimbɔŋ aayinyook ni. Naan ŋma ŋman Tidindaan aaboroboro, ki gir ti ŋman Kinimbɔŋ aanann mu. 22Ti ban Tidindaan le kpa lipiipoln ti pu uu? Ti kpa mpɔɔn jer u uu? Taa kpa. 23Tɔ, binib bibaa ga bui ke tiwan nibaa aa kɔ. Ni mu aa ye tiwan mɔmɔk le ŋan. Tiwan nibaa aa kɔ. Ni mu aa ye tiwan mɔmɔk le ga ter timi ti dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. 24Ubaa taa li lik ki ban ubaa aanyoor baanja. U li lik ki ban uŋeen aatɔtiib aanyoor mu. 25Tinann ti bi kooh kinyaŋ ni na, ni ga ŋma daa ki ŋmɔ, ki taa baa ke ti ye ba aanann, ki taa cha nimi aalandak li muk nimi ti pu; 26ba pu? Tidindaan le yeh dulnyaa ni tiwan nimɔk bi ni ponn ni na. 27Unii u kaa gaa Yesu ki kii na yaa ŋa tijikaar ki yi nimi kan, ni yaa buen kan, waah di tijikaar ti siin nimi na, jim man, ki taa baa ke ti ye kitork aanann la aa? ki taa cha nimi aalandak li muk nimi. 28Unii ubaa mu yaa bui nimi ke ti ye kitork aanann le kan, ni taa ji. Waah tuk nimi na pu, ni taa ji. 29Ni yaa jin kan, u mu ga ji, le waalandak ga muk u. Ni taa ŋani tiwan ni ga kiir nina aabo ubaa Uwumbɔr aasan ni. 30Tɔ, nibaakan unii ubaa ga baa ke u yaa doon Uwumbɔr tijikaar ti u ji na pu kan, bi ga ŋa kinye ki bii u ti pu? 31Maah len pu na le ye ke ni yaa jin kan, jim ke ni nyuŋ Uwumbɔr; ni yaa nyun kan, nyum ke ni nyuŋ Uwumbɔr; ni yaa ŋani tiwan nimɔk na kan, ni li ŋani ke ni nyuŋ Uwumbɔr. 32Ni taa ŋa tiwan ni ga kiir Juu yaab Uwumbɔr aasan ni na, ki taa kiir bin kaa ye Juu yaab na mu, ki taa kiir Uwumbɔr aanib mu. 33Ni li ŋani ke maah ŋani pu na. M piir binib mɔmɔk aasui tiwan mɔmɔk ni, ke bin ŋmar. Maa ban mi baanja aanyoor. M ban bi mɔmɔk kan tinyoor, aan ki ŋmar.

will be added

X\