1 KORINT YAAB 1

1Min Pɔɔl u Yesu Kristo yin mi ke m le ye waakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, m ni tina aabo Sosenes, ti ŋmee kigbaŋ kee 2ki tii Uwumbɔr aanib bi bi Korint aatiŋ ni na. Uwumbɔr Aafuur nyaan ŋa nimi bininyaan Yesu Kristo pu la, ki yin nimi ni li ye waaninyaan, ni binib bimɔk yi Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu ntim mɔmɔk ni na. U ye Bidindaan, ni ti mu Aadindaan. 3Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ki ŋa ni pu ki tii nimi nsuudoon. 4N-yoonn mɔmɔk m dooni Maawumbɔr ni pu. Waah ŋa nimi tibulchin Yesu Kristo pu na, le m dooni u. 5U pu, ni kan Uwumbɔr aanyoor tiwan mɔmɔk ponn ni, ki nyi waabɔr, ki ŋma len ti mbamɔm. 6Ba pu? taah nan tuk nimi Kristo aabɔr na, ni gaa ti mbamɔm. 7Nima pu na naa lann Uwumbɔr Aafuur nyaan aapiin mbaa, ki bi ki kii bundaln Tidindaan Yesu Kristo ga gir ni na. 8U mu ga pɔɔ nimi waasan wɔb, ni taa li kpa taani Tidindaan Yesu Kristo aataadaal. 9Uwumbɔr ŋani waah len pu na la. U yin nimi ke ni ni Ujapɔɔn Tidindaan Yesu Kristo li kpaa kijɔteek ni tɔb. 10Nnaabitiib, m gaŋ nimi Tidindaan Yesu Kristo aayimbil pu ke ni mɔmɔk li len iliinbaan, aan kinikpakpak taa li bi nikaasisik ni; ni li kpa kimɔbaan, ki li kpaan nlandak mbaa. 11Nnaabitiib, Klo aachiln ni aanib tuk mi ke kinikpakpak bi nikaasisik ni. 12Maah len pu na le ye ke ubaa len ke u dii Pɔɔl la, uken mu len ke u dii Apolos la, uken mu len ke u dii Siifas la, uken mu len ke u dii Kristo la. 13Kristo yakr la aa? Bi kpaa min Pɔɔl ndɔpuinkoo pu ki tii nimi ii? Bi muin nimi nnyun ni Pɔɔl aayimbil ni la aa? 14M dooni Uwumbɔr ke maa muin ni ponn ni ubaa nnyun ni, see Krispus ni Geus. 15Nima pu na ubaa aan ŋma len ke bi muin nimi nnyun ni maayimbil ni. 16M muin Stefanas aachiln ni aanib mu nnyun ni la. M mu aa ki teer m muin unii uken kpee. 17Ba pu? Kristo aa tun ni mi ke m nan muin binib nnyun ni. U tun ni mi ke m nan tuk bi waabɔnyaan ngbaan la. Naa ye ke m di binib aalan le tuk bi. M yaa ba ŋa kena kan, ni ba ga cha Kristo aah kpo ndɔpuinkoo pu na, ni ŋa yooli. 18Binib bi waŋ Uwumbɔr wɔb na, ti yaa tuk bi ke Kristo nan kpo ndɔpuinkoo pu ki tii bi kan, ni bi ke kijɔrk aaliin la, le ki tii bi. Ni mu ye Uwumbɔr aapɔɔn le ki tii timi bi ŋmar na. 19Ni ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni ke "U ga cha bilankpalb aalan bee yooli; u ga yii binibiwolm aalan." 20Bilankpalb bi la? Binibiwolm mu bi la? Dandana aanib bi kpak kinikpakpak na mu bi la? Uwumbɔr cha dulnyaa wee aalan ŋa yooli la. 21Uwumbɔr u kpa nlan na len ke dulnyaa wee aalan aa ŋma cha binib bee u. Nima pu na le u cha binib bi gaa Yesu ki kii na ŋmar, kijɔrk aaliin i ti joo tuk binib na pu. Waageehn le na. 22Juu yaab ban bin kan lijinjiir aawan, le ki nin gaa Yesu ki kii, Griik yaab mu ban nlan. 23Le ti tuk bi Kristo aah kpo ndɔpuinkoo pu ki tii bi pu na. Ni ye liŋuul aaliin la, le ki tii Juu yaab, ki ye kijɔrk aaliin la, le ki tii bin kaa ye Juu yaab na mu. 24Tɔ, Kristo le ye Uwumbɔr aapɔɔn ni waalan le ki tii binib bi u yin bi na, bin ye Juu yaab na, ni bin kaa ye Juu yaab na mu. 25Ba pu? Uwumbɔr aajɔrk jer binib aalan. Uwumbɔr aagiin jer binib aapɔɔn. 26Nnaabitiib, teer naah nan bi pu buyoonn Uwumbɔr yin nimi na. Ni ponn ni, naa ye binib pam le nan kpa nlan, naa ye binib pam nan ye mpɔɔndam, naa ye binib pam nan ye mpɔɔn aamaal ni aanib. 27Uwumbɔr lee binib bi ye bijɔrb dulnyaa aanib aanimbil ni la, le ki tee cha binib bi kpa nlan na ji inimɔɔn. U lee binib bi ye bigiim dulnyaa aanib aanimbil ni na, le ki tee cha bipɔɔndam ji inimɔɔn. 28U lee bigiim, ki lee bin ye fam binib aanimbil ni na, ki lee bin kaa ye nibaa binib aanimbil ni na mu, aan ki ŋa bin kpa ipɔɔn na yooli. 29U ŋa kena aan unii ubaa taa nyu baalaa ubaa pu uma Uwumbɔr chee. 30Uwumbɔr cha ni ni Yesu Kristo kpaan la, ki cha u ye timi aalan. Yesu pu le u len ke timi aabɔr ŋan, ki ŋa timi waaninyaan, ki gaa timi lii. 31Nima pu na, ni li ŋani naah ŋmee Uwumbɔr aagbaŋ ponn ni pu na, ke "Unii u nyu baalaa na, un nyu Tidindaan pu."

will be added

X\