Ajjuutaa 17:14

14Eti Dorssaara olettana; shin dorssainne dorssaara de7iyaageeti, i xeegidoogeetinne dooridoogeeti, a kaalliya ammanettidaageeti, he kawota xoonana; aissi giikko, i godatu Godaanne kawotu Kawuwaa” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More