Numbers 18:11

11"Hagee qassi neessa. Israa7eelatu wuxaawuxo yarshsho ubbaa neeyyo, ne attuma naatuyyoonne ne macca naatuyyo merinau gishsha oottada immais; intte keettaa asaa giddon wogaadan geeshsha gidiya ubbai hegaa mo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1635 Languages.

Learn More