Nehemiah 8:17

17Omooduwaappe simmida asai ubbai daasiyaa daasidi, a giddon uttidosona. Nawe na7aa Yaasu wodiyaappe doommidi, he gallassai gakkanaashin, eti hagaa mala baalaa bonchchi erokkona. Hegaa gishshau, ubbaikka keehi ufaittidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More