Jeremiah 9:19

19Xiyoonen hagaadan giya zilaassaa cenggurssai siyettees; 'Aayyeeroo! Nuuni moorettida! Nuuni mulekka kauyyida! Nu keettai qolettiichchido gishshau, nuuni biittaa aggidi baanau koshshees' yaagoosona" yaagees.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1646 Languages.

Learn More