Isaiah 55

1GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo saamettidaageetoo, ubbaikka haattaakko haa yiite; miishshi bainnaageetoo, haayite. SHammite; miite. Haa yiidi, miishsha qanxxennan coo woine eessaakka maattaakka shammite. 2Intte miishshaa quma gidennabau aibissi kesseetii? Kalissennaban intte wolqqaa aibissi wursseetii? Ane loittidi, taani odiyoogaa ezggite; lo77obaa miite; qassi modhdhuwan intte asatettaa ufaissite. 3"Ta asau, siyite; taakko haa yiite. SHemppoora paxa de7ana giikko, taani yootiyoogaa siyite. Taani inttenaara merinaa maachchaa maacettana. Taani anjjana gaada Daawita anjjidoogaadan, inttenakka anjjana. 4Be7ite, taani a asaayyo markka, kaalettiyaagaanne halaqa oottaas. 5Be7a, neeni erenna kawotettata xeesana; qassi GODAA ne Xoossaa Israa7eela Geeshshaa gaasuwan, nena erenna kawotettati neekko eesotidi yaana. Aissi giikko, GODAI nena bonchchiis" yaagees. 6GODAI beettiyo wode a koyite; matan de7iyo wode a xeesite. 7Iitai ba oosuwaa, nagaranchchaikka ba qofaa aggo; GODAAKKO i simmo. Simmin i a maarana. I nu Xoossaakko simmo. Simmin i ayyo coo atto gaana. 8Aissi giikko, GODAI, "Ta qofai intte qofaa mala gidenna; intte ogeekka ta ogiyaa mala gidenna. 9Saloti sa7aappe xoqqiyoogaadan, ta ogee intte ogiyaappe xoqqees; ta qofaikka intte qofaappe xoqqees. 10Irainne suuppa shachchai saluwaappe wodhdhidi, biittaa alidi, mokkanaadaaninne aifanaadan oottiyoogaadan, qassi zeriyaagau zerettaa, miyaagaukka kattaa immennan guyye saluwaa simmennaagaadan, 11ta doonaappe kiyiya qaalaikka hegaa mala. I taani halchchidoogaa polana; qassi kiittidoogaa oottanaappe attin, taakko coo simmenna. 12"Intte ufaissan kiyana; kiyidi saruwan moisettana. Deretinne kerati intte sinttan ufaittidi yexxana; dembban de7iya mittati ubbaikka bantta kushiyaa baqqana. 13Agunttaa gishshaa xiiddai, gom77oriyaa gishshaakka xaittai mokkana. Mokkidi hegee GODAI hassayettiyoobanne merinau xayenna malaata gidana" yaagees.


Copyright
Learn More

will be added

X\