2 Kings 4:10

10Hegaa gishshau, ane issi guutta kifile bolla pooqiyan assi keexxoos; keexxidi a giddon arssaa, araataa, xaraphpheezaanne xomppiyaa wottoos. Hegaappe guyyiyan, i nuukko yiido wode ubban, hegan gelana danddayees" yaagaasu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1607 Languages.

Learn More