Koiro Ximootiyoosa 1:16

16SHin merinaa de7uwaa ekkanau aani ammananau bessiya asau taani leemiso gidanaadan, ubbaappe aadhdhiya nagaranchchau taayyo Yesuus Kiristtoosi keehi danddayidoogaadan, Xoossai tana maariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More