1 Samuel 2:30

30"Hegaa gishshau, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; '"Ne zareenne ne aawaa zaree merinau taayyo oottana" gaas; shin ha77i, hegee taappe haakko! Tana bonchchiyaageeta taani bonchchana; tana kariyaageeta taani kaushshana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1610 Languages.

Learn More