ROMANOS 8

1'Bamani bi nde xaninejenire xuta xi tujngu ko Cristo Jesús. Xutabiu bi nde tsa'enni mé= xi tsu yojore nga sendu, tusa sendu jotsa'en titsja ndiyare Isennixtjintsjere Na'enchana. 2Ngat'a kjua'ñure Isennixtjintsjere Na'enchana tsik'endukunna ngat'are Cristo Jesús 'ba tsindaina ngat'are kjuatexumare je ko tse'e kjuabeya. 3Ngat'a xi bi kuánre kitsa'en kjuatexumare Moisés, kui= xi kitsik'etjusun Na'enchana nga kitsikasen Ki'ndire. Ngu kjuatexumo bi kis'ere kjua'ñu ngajinre xuta, ngat'a inda= yojore. Tunga ja'e Ki'ndire Na'enchana nga tsaka'a yojo inda joni jngu xuta ngasun'nde, xi majngi je, tuxi 'echjintjaini jere xuta. 'Ba 'batsa'en Na'enchana kitsichajin kjua'ñure jio ngajinre yojo inda. 4'Ba= kitsa'en tuxi sik'etjusunña en tsje xi kua'indut'a kjuatexumo, ña xi bi nde tetsubaña joni xuta xi tsik'etjusunre mé= xi tsu yojo jere, tusá jotsa'en titsja ndiyana Isennixtjintsjere Na'enchana. 5Ngat'a xi tjindu joni xuta ngasun'ndio xi inda yojore, kui= xi tsikja'etsjen mé= xi tsu yojo jere. Tunga xi tjindu jotsa'en mejénre Isennixtjintsjere Na'enchana, kui= xi tsikja'etsjen mé= xi tse'e Isennixtjintsjio. 6'Ba xi tsikja'etsjen mé= xi tsu yojo jere, kui= xi sakure kjuabeya. Tunga xi tsikja'etsjen mé= xi tse'e Isennixtjintsjere Na'enchana, kui= xi sakure kjuabenichun ko kjuaxiu. 7Ngat'a xi tsikja'etsjen mé= xi tsu yojo jere, kui= xi stike Na'enchana. Ngu ni̱ mejénjínre ni̱ majiínre tsuba'ñu kjuatexumare. 8'Ba xi tjindu jotsa'en tsu yojo jere, kui xi bi mare tsik'etjusun mé= xi matsjare Na'enchana. 9Tunga ngat'anu jun, je bi nde nik'etjusuni_ru mé= xi tsu yojo jenu nga tetsubo. Tusa nik'etjusun_ru mé= xi tsu Isennixtjintsjere Na'enchana nga tetsubo, ngat'a kui= xi tijña ngajinnu ngatsi'u. Xi bi tijña ngajinre Isennixtjintsjere Cristo, bi Cristo tse'e. 10Tunga tsa Cristo tijña ngajinnu, tsu=nire nga tijñakun inimanu ngat'are kjuakixi xi kisakunu, ninga tsa 'bakore kjuabeya yojonu ngat'are je. 11Na'enchana kitsikja'aya nganire Jesús ngajinre mik'en. 'Ba tsa Isennixtjintsjere tijña ngajinnu ngatsi'u, kuifa xi kitsikja'aya nganire Jesús ngajinre mik'en 'ba nde tsa'en sik'endukun yojonu xi 'me. 'Ba sa'en tu ngat'are Isennixtjintsjere xi tijña ngajinnu ngatsi'u. 12'Bamani nts'ia̱, je bi nde tjennina ngat'are yojona tsa kuetsuba ngisa jotsa'en tsu yojo jena. 13Ngat'a tsa kuetsubo joni xuta xi tsik'etjusun mé= xi tsu yojo jere, kueyañu. Tunga tsa ko Isennixtjintsjere Na'enchana sichajiun mé= xi mejénre yojonu, kuetsubakunñu. 14Ngatsi'i xi Isennixtjintsjere Na'enchana baku ndiyare, kui= xi ki'ndire Na'enchana kuán. 15Ngat'a kisakunu Isennixtjintsjere Na'enchana, 'ba bi chu'nda kitsa'ennu, tuxi kjuikun ngañu. Tusa kitsa'ennu ki'ndire Na'enchana 'ba ka'nda bakuyana nga ku̱an k'uin_ra Na'enchana: “Pachi.” 16'Ba ndekuini Isennixtjintsjere Na'enchana jngu mako inimana 'ba tsuyakixi nga ña= xi ki'ndire Na'enchana kuáan. 17Ngu, ña xi je ki'ndire Na'enchana kuáan, 'ba nde sa̱kut'ana mé= xi tse'e Na'enchana, 'ba ko Cristo sa̱kut'akonina. Tuxi sa̱kut'anina kjuajere Cristo, tjinnere nga xja'akua kjuanimare ngayeje. 18'Ba 'be=ña̱ nga kjuanima xi temitjaxtia nixtjin nganda'e tumé kjinjín tsa singusunkuaa̱ kjuajere Na'enchana xi jaskan ku̱atsejen ngajinna. 19Ngayéje xi kitsinda Na'enchana inyakuya 'ba 'ñu mejénre skue nixtjin nga Na'enchana kuakutsejen jó= kun xi ki'ndire. 20Ngat'a mé= xi kuando bi nde tjinnire nga'ñu nga sik'etjusun mé= xi tjinnere nga sa'en tsakaiñu. Kui bi kuamejénre nga 'ba kuata'en. Tunga Na'enchana 'ba=tsa'en 'enda nga 'ba kuánre. Tunga mé= xi kuando 'ba=nde tikuyare nixtjin 21nga bi nde kjuetsunni, kionga ku̱andai ngat'are ch'a xi ya'anijín. Ngat'a k'uendundaiko ki'ndire Na'enchana 'ba sa̱kut'are kjuajere. 22'Yaña nga 'nda nganda'e ngayéje xi kitsinda Na'enchana inyafa'axtiu= kjuanima 'ba tsine joni jngu chjun xi tibe'e ki'ndi. 23'Ba bi tu kui= xi inyafa'axtiu kjuanima, 'ba=nde ko ña ngayeje. Ngat'a je tijñajinna Isennixtjintsjere Na'enchana, nga tjen kika'e titjunna ngajinre ngayéje mé= xi tu sakuna jaskan. Techja'a=ña kjuanima ngajin inimana nga techuya nixtjin nga Na'enchana sa'enkjinna ki'ndire, nixtjin nga k'uangia. 24Ngat'a je ts'angia kui kjua techuyani_ra kibiu. Tunga tsa je kisakuna mé= xi techuya_ra, bi nde xiuya ngisani_ra kibiu. Ngu ni'yá nde kuyare xi je tjinre. 25Tunga tsa techuya_ra mé= xi kje 'yajían, tjinnere nga xiuya_ra ko kjuatsejnda ka'nda nga sakuna. 26'Ba= nde Isennixtjintsjere Na'enchana basekona ngat'are kjua'indana. Ngat'a bi 'ya xi chja'a jotsa'en tjinni nga xja'a, tunga Isennixtjintsjere Na'enchana fani xi 'bets'antjaina. Bi sakuna en tuxi kuixunña jotsa'en tsinentjaina Isennixtjintsjio ngixkun Na'enchana. 27'Ba Na'enchana kutsejenjin nga jngu jngu inimare xuta 'ba be= mé= xi mejénre tsu Isennixtjintsjio. Ngat'a jotsa'en mejénre Na'enchana, 'ba=tsa'en Isennixtjintsjio 'bets'antjai xuta tsjere kui. 28'Yaña nga ngayéje xi mata'en xuta xi tsimején Na'enchana, kui tsichjen kibiu nga tu kjuanda tse'e xutabiu, xuta xi xakji'i kinchjare jotsa'en kuamejénre. 29Ngat'a xuta xi Na'enchana tsabexkun titjun, kui= xi 'ba nde 'endunda titjun nga ku̱an joni isenre Ki'ndire, tuxi Ki'ndire ku̱anni Ki'nditjun ngajinre nts'e xi nkjin mani. 30'Ba xi Na'enchana 'endunda titjun, kui= xi 'ba nde xakji'i kinchjanire. 'Ba xi kinchjare, kui= xi 'ba nde kitsa'en nga kuakixi ngixkun. 'Ba xi kitsa'en nga kuakixi, kui= xi 'ba nde kitsjare kjuaje. 31'Bamani, ¿jó kuixan ngat'are kibi? Tsa Na'enchana tijñakona, tsajain xi ku̱an sa'enna. 32Kui xi bi 'echja'nde nga Ki'ndire kjua'a kjuanima, tusa kitsingantsja nga kjinik'en ngat'ana ngatsi'a. Kui kjuañu, ¿jótsa'en bi ñatjen sjana ko Ki'ndire ngayéje xi tjin? 33¿'Yá= xi kuanejena, ña xi Na'enchana je kiskja'ajinna? ¿A Na'enchana? Junjun, ngat'a kui= xi kitsa'en nga kixi kuáan. 34¿'Yá= xi skaninejena? ¿A Cristo Jesús=? Junjun, ngat'a kui= xi k'en ngat'ana 'ba ja'aya nganire ngajinre mik'en 'ba tijña ngate kixire Na'enchana nga ti'bets'antjainna. 35¿'Yá= xi ku̱an k'uejñat'axinna kjuanimejenre Cristo? ¿A kjuanima= asa kjuana'en xi temitjaxtia? ¿A kjuatsjenngicha=, a kjindia asa kjuax'an? ¿Asa mé= xi tjekun? ¿Asa nga kjuinik'enna? 36Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: Ngat'a tsiji ngantsjai tjekun tetsubai̱ ngat'are kjuabeya, 'ba xuta 'bexkini̱ joni chutsanga xi je tjindunda nga kueya. 37Tunga ngajinre ngayéje kibi, tusa ngisa ña'an ngisa ngat'are Cristo xi kitsimejénna. 38Ngat'a be=re takuaa̱n nga tsajain xi ku̱an k'uejñat'axinna kjuanimejenre Na'enchana, ninga tsa kueya 'ba ninga tsa kuetsubakuan, 'ba ninga ankjejín ninga xi batexumajín ninga xi tjinre kjua'ñu, 'ba ninga xi tjima nganda'ejín 'ba ninga xi jaskan ku̱an, 39'ba ninga xi nk'a= ninga xi nangajín, 'ba nijngu tsajmi xi yak'a xi kitsinda Na'enchana. Tsajain xi ku̱an k'uejñat'axinna kjuanimejenre Na'enchana, kjuanimejen xi yakutsejenna Na'enna Cristo Jesús.

will be added

X\