ROMANOS 7

1Jun nts'ia̱, tefako_nuu̱ jun xi 'yo kjuatexumo. Ngu je nda 'yo nga kjuatexumo tu tjinsani=re kjua'ñu ngat'are jngu xuta yejerañu tijñakun ngisa. 2Joni jngu chjun xi tjinre xi'in. 'Ba=tsa'en kua'indut'a kjuatexumo nga bi ku̱an sik'ejña xi'inre yejerañu tijñakun ngisa. Tunga tsa kueya xi'inre, je kuandai nganire yojore ngat'are kjuatexumare kjuabixon. 3'Bamani tsa kja'e xuta kuixanko nga tijñakun ngisa xi'inre, tsu=nire nga titsa'ent'are kjuachajngi xi'inre. Tunga tsa xi'inre kueya, ku̱andai ngani ngat'are kjuatexumabi. Bi titsa'en kjuachajngi tsa kja'e xi'in kuixanko ngani ya'a. 4'Ba nde tsa'en ngat'a tsojon nts'ia̱. Je= tseyo ngat'are kjua'ñure kjuatexumo nga tseyako Cristo kionga k'en, tuxi kja'e xi tse'e ku̱an ngañu. Xi ja'aya nganire ngajinre mik'en, kui= xi tse'e_ru nganda'e. 'Ba=tsa'en ku̱an si'anña mé= xi nda, xi tse'e Na'enchana. 5Kionga mé= xi tsu yojona tibatexuma ngisana, kjuatexumo kitsja ndiyare jio 'ba kitsa'en nga kjinimijáan mé= xi bi nda. Kitsa'exa ngajin yojona 'ba kjiña'an mé= xi 'bakore kjuabeya. 6Tunga nganda'e je bi nde kjuatexumo batexumanina, ngat'a je= tseya ngat'are mé= xi 'et'a'ñuna nixtjin kuatse jan. Kui kjuañu nganda'e teña'axangini_ra Na'enchana ndiya xatsere jotsa'en tibakuna Isennixtjintsjere. Bi nde teña'axangini_ra jotsa'en kua'indut'a xujun nixtjin kuatse jan. 7'Bamani, ¿jó kuixan? ¿A kjuatexumo xi tjinre je? ¡Ngu niñajanni! Tunga tsa bira kis'e kjuatexuma, biru tsa'bia̱ mé= xi je 'mire. Ngu, biru tsa'bia̱ nga bi nda tjin tsa simijáa̱n mé= xi bi tsa'an tsa bi 'batsa'en kua'indut'a kjuatexumo: “Bi nimején tsajmi xi tjinre xuta xi kja'ere.” 8Tunga jio kitsichjen mé= xi kua'indut'a kjuatexumabi 'ba meni 'batsa'en kitsa'en nga jendibanire takuaa̱n nga kitsimijáa̱n nkjin kuya tsajmi xi bi tsa'an. Ngat'a tsa tsajain kjuatexuma, tsajain kjua'ñure jio. 9Joni an. Kionga kje batexumajínna̱ kjuatexumo, tsakatejñakunña̱. Tunga kionga kuankjinna̱ mé= xi kua'indut'a kjuatexumo, kisakure kjua'ñu jio, 10'ba an tseyaa̱. Kjuatexuma xi tjinni nga sik'ejñakunna̱ tsakaiñu, tusa kui kikona̱ kjuabeya. 11Ngat'a jio kitsichjen mé= xi kua'indut'a kjuatexumo 'ba 'batsa'en ts'akonachana̱. 'Ba ndekuini xi kua'indut'a kjuatexumo kitsik'enkonina̱. 12'Ba 'batsa'en kjuatexumo tojo tsje. 'Ba xi kua'indut'a kjuatexumo tsje, kixi= 'ba nda koni. 13¿A tsu=nire nga xi ndo xi kikona̱ kjuabeya? ¡Ngu niñajanni! Tusa jio kitsichjen xi ndo nga kikona̱ kjuabeya, tuxi xiaña nga kui xi je. 'Ba 'batsa'en ngat'are mé= xi kua'indut'a kjuatexumo kji'yare nga ne 'ñu ch'okun kuan ngisa jio. 14'Yaña nga kjuatexumo ndibanire Isennixtjintsjere Na'enchana. Tunga an xuta ngasun'nde= ña̱. Je= tsatsena̱ jio 'ba chu'ndare kuáa̱n. 15Bi mankjinna̱ mé= xi tsa'aa̱n. Ngat'a mejénna̱ sa'aa̱n mé= xi nda tjin tunga bi 'ba tsa'aa̱n. 'Ba tusa xi ch'okia̱ kui= xi tsa'aa̱n. 16Tunga tsa tsa'aa̱n mé= xi bi mejénna̱ tsa'aa̱n, 'ba=tsa'en xinkixia̱ nga kjuatexumo nda. 17Ngat'a bi nde anni xi 'batsa'en nga 'ba tsa'aa̱n, tu kui je xi tijñajinna̱. 18'Be=ña̱ nga nimé xi nda tjin ngajinna̱ ngat'a xuta ngasun'nde kuáa̱n. Ngat'a ninga tsa mejénna̱ sa'aa̱n xi nda, bi chukjuakona̱ nga tsik'etjusaa̱n. 19Bi tsa'aa̱n mé= xi nda xi mejénna̱ sa'aa̱n. Tusa mé= xi ch'o xi bi mejénna̱ sa'aa̱n, kui= xi tsik'etjusaa̱n. 20Tunga tsa tsa'aa̱n mé= xi bi mejénna̱ sa'aa̱n, bi nde an fani xi 'batsa'en. Tu kui je xi tijñajinna̱ xi 'batsa'en. 21Mankjin=na̱ kibi: kionga mejénna̱ sa'aa̱n mé= xi nda, tusa kjuach'okun sa̱ku ngajinna̱. 22Tsja mare inimana̱ ngat'are kjuatexumare Na'enchana. 23Tunga mankjinna̱ nga kja'e kjuatexuma titsa'exajin yojona̱. Kui xi kjanko kjuatexuma xi titsja ndiyare kjuankjin kakunna̱ 'ba kui kjuatexumare je xi tijñajin yojona̱ tsik'ejña'ñuna̱. 24¡Nimaxu ña̱! ¿'Yá= xi sindaina̱ ngajinre yojobi xi 'bakore kjuabeya? 25¡Tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana! Ngat'are Na'enna Jesucristo kuandaiña̱. 'Bamani ko kjuankjin kakunna̱ tetsa'enxat'a_ra̱ kjuatexumare Na'enchana, tunga joni nga xuta ngasun'nde kuáa̱n, kjuatexumare jio tetsa'exat'a_ra̱.

will be added

X\