ROMANOS 6

1'Bamani, ¿jó kuixan? ¿A tojo kuijnyije ngisa, tuxi ngisa kuakutsejen ngisani kjuandare Na'enchana? 2¡Ngu niñajanni! Je tseya ña ngat'are jio. 'Ba 'batsa'en, ¿jótsa'en janda kuetsuba ngisaña ngat'are jio? 3Ngu je 'yo nga ngatsi'a xi kisatenda ngat'are Jesucristo jngu je makua kui, 'ba jngu je ma ngajin kjuabeyare. 4Kionga kisatenda ngat'are Cristo, 'ba=tsa'en tseyakua 'ba kis'eyanijinkua, tuxi kuetsubakun xatse ngaña joni Cristo xi ja'aya nganire ngajinre mik'en ngat'are kjuajere Na'enchana. 5Ngat'a tsa je jngu kuakokjian Cristo jotsa'en k'en, 'ba=nde tsa'en jngu ku̱an ko kui nga kjua'aya nganina jotsa'en kui ja'aya nganire ngajinre mik'en. 6'Yaña kibi. Jotsa'en tseketsuba nganda'eñu kis'et'akoña kru Cristo, tuxi sikjetsunni kjua'ñure je xi tijñajin yojona 'ba bi nde si'axat'a ngisani_ra jio. 7Ngat'a kui xi je 'me, je mandai ngat'are jio. 8'Ba tsa je tseyakua Cristo, makjainna nga 'ba nde kuetsubakunkua. 9'Yaña nga Cristo ja'aya nganire ngajinre mik'en 'ba bi nde kueya ngisani. 'Ba kjuabeyo bi nde tjin ngisanire kjua'ñu ngat'are kui. 10Ngat'a nga k'en Cristo, jngu ndiya= tse k'ensa ngat'are jio. Tunga nga tijñakun, ngat'are Na'enchana tijñakun. 11'Ba nde tsa'en jun, 'batsa'en tikja'etsjion ngat'anu nga je tseyo ngat'are je 'ba tetsubakunñu ngat'are Na'enchana nga jngu kuanko Jesucristo. 12'Bamani bi ba'e'nde_ru jio tsa kui xi kuatexumare yojonu xi 'me, tsa sik'etjusun_ru nga si'on xi mejénre yojonu xi 'me. 13Bi ningantsja_ru jio yojonu tsa siko mé= xi ch'otjin. Tusa, jun xi je tseyo 'ba ja'aya nganinu ngajinre mik'en, tingantsja_ru yojonu Na'enchana tuxi sikoni mé= xi kixi ngixkun kui. 14'Ba bi nde s'e̱nire jio kjua'ñu ngajinnu, ngat'a bi nde kjuatexumo tibatexumaninu nga tetsubo. Tusa kjuandare Na'enchana tetsubangiu nganda'e. 15'Bamani, ¿a kuijnyijeña tsa bi nde kjuatexumo tibatexumanina nga tusa kjuandare Na'enchana tetsubangia? ¡Ngu niñajanni 'ba ku̱an! 16Ngu je nda 'yo kibi. Tsa tjin xi singantsja_ru yojonu nga sik'etjusun_ru joni chu'ndare, ngu jun= kuon chu'ndare xi sik'etjusun_ru. Tsa chu'ndare je kuon, kueyañu. Tunga tsa sik'etjusun_ru enre Na'enchana, kuetsubajinñu kjuakixire. 17Tunga xik'uechjire Na'enchana ningara jun xi chu'ndare je kuon nixtjin kuatse jan, nganda'e nde ko ngayéje inimanu tenik'etjusun en xi kika'enu nga kisakuyanu. 18Je kuando ngat'are jio 'ba je chu'ndare xi kjuakixi kuon. 19Tefako_nuu̱ nga te'bejña chuba _nuu̱ kibi, ngat'a ngat'are kjua'indanu bi ta'a mankjinnu. Jotsa'en nixtjin kuatse jan kjiningantsjo yojonu nga kuon chu'ndare mé= xi jndi ngixkun Na'enchana ko mé= xi ch'o, tuxi ch'o kjiña'anñu. Nganda'e 'ba=nde tsa'en tingantsjo yojonu nga kuon chu'ndare xi kjuakixi, tuxi xuta tsjere Na'enchana ku̱anñu. 20Kionga chu'ndare je kuon, bi kuenda kjiño'on tsa bi kixi tsiketsubo ngixkun Na'enchana. 21Tunga, ¿mé= xi kejennu nga 'ba kjiño'on? Kui= xi tsja_nuu̱ kjuasuba nganda'e ngu kui= xi fikore kjuabeya xuta. 22Tunga nganda'e je kuando ngat'are kjua'ñure je 'ba je kuon chu'ndare Na'enchana. 'Ba kjuanda xi tjijennu kui= nga temo xuta tsjere Na'enchana 'ba teño'on mé= xi fikore xuta ña s'e̱ntsjaire kjuabenichun. 23Ngat'a chji xi tsja jio, kjuabeya. Tunga Na'enchana tsja kjuatjo nga k'uendukunntsjai xuta nga tujngu ko Na'enna Jesucristo.

will be added

X\