ROMANOS 15

1Ña xi bi jó ján kjuafa'etsjen tjinna ngat'are mé= xi ma si'an, tjinnere nga k'uechjon_ra yojona nga tu kjuanda tse'e xi makjainre tunga xi kje titsujngu kakun ngat'are mé= xi ma ña'an. Bi kuinyisja mé= xi tu ña tajngu matsjana. 2Tusa nga jngu jngua tjinnere nga kuinyisja mé= xi matsjare xingia 'ba mé= xi nda ngat'are, tuxi ngisa 'ñu ku̱akjain ngisanire ngat'are mé= xi tse'e Na'enchana. 3Ngat'a ninga Cristo bi tsangisjai mé= xi tu kui tajngu kuatsjare. Tusa kuata'en jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “En ch'otsu xi kitsuri xuta, kui= xi ja'et'ana̱ ngayeje.” 4Ngayéje mé= xi kua'indut'a enre Na'enchana nixtjin kuatse jan, kua'indut'a tuxi kuaku ndiyanina. Ngat'a ngajin enre Na'enchana sakuna kjuatsejnda ko kjua'ñukakun, tuxi ku̱an xuyani_ra mé= xi sjana Na'enchana. 5Na'enchana xi tsjana kjuatsejnda ko kjua'ñukakun, kui ngatatsa'en nga jngu ngatjama kjuafa'etsjennu jotsa'en mejénre Cristo Jesús. 6Tuxi 'batsa'en ñatjen 'ba kuixun tsi'iñu ko jngu jnda nga k'uio nijmi nga Na'enchana xi Na'enre Na'enna Jesucristo xi tjinre kjuaje. 7'Bamani nde, nda chjubetjo xingiu jotsa'en nda kiskjebetjonu Cristo, tuxi 'batsa'en s'e̱jñatsejenni kjuajere Na'enchana. 8Ngat'a an 'ba texin_nuu̱ nga Cristo ja'etsa'exangire xuta xi judío kuán, tuxi yakutsejenni kjuakixire Na'enchana. Ja'etsik'etjusun mé= xi Na'enchana kitsjare ts'a ntje chingare xuta judío, 9tuxi naxinanda xi bi judío kue'eni nijmi nga Na'enchana xi tjinre kjuaje. Ngat'a 'ba=nde ja'anima kakunre ngayeje. Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Kui= kjuañu sichjinira̱ ngajinre naxinanda xi bi judío 'ba sia̱ jngu son xi sichjire ja'enri.” 10'Ba 'ba nde tsa'en kua'indut'a ngayeje: “Jun naxinanda xi bi judío, titsjako xuta xi tse'e Na'enchana.” 11'Ba 'ba nde tsu ngisa: “Jun ngatsi'i naxinanda xi bi judío, tichji_ru Na'enchana. Ngatatsichjire Na'enchana ngatsi'i xuta xi tjin ngasun'ndio.” 12'Ba 'ba nde tsa'en kitsi'indut'a xuta chinga profeta Isaías: “Jamare Isaí stjukjani xuta xi kjua'ekatexumare naxinanda xi bi judío, 'ba ngat'are kui naxinando skuyare mé= xi sja Na'enchana.” 13Na'enchana xi techuya ngat'are, kui ngatatsitsejin yeje inimanu kjuatsja ko kjuaxiu jun xi makjainnu ngat'are, tuxi janda ngisa kixi kuinya ngisañu ngat'are mé= xi techuya_ru jotsa'en titsja nga'ñunu Isennixtjintsjere Na'enchana. 14Bere takuaa̱n, nts'ia̱, nga kitsejinnu kjuanda 'ba nga nda mankjinnu, tuxi ku̱an xukoyañu xingiu. 15Tunga tjin= xi tjima kakua̱n nga tetsi'indut'a_nuu̱ xujun nga'e, tuxi sikja'etsjenya ngañu. Ngat'are kjuanda xi kitsjana̱ Na'enchana, 16an tetsa'enxangi_ra̱ Cristo Jesús nga tu kjuanda tse'e naxinanda xi bi judío. An jo=ni jngu na'mi xi titsa'exangire en ndare Na'enchana. Tetsikja'axtiuya_ra̱ naxinanda xi bi judío, tuxi ku̱anni joni chje xi matsjare Na'enchana, xi titsitsje Isennixtjintsjere kui. 17Tetsa'enxangi_ra̱ Na'enchana nga jngu makuaa̱ Cristo Jesús 'ba kui= kjuañu 'ñu tsja tjinnina̱ ngat'are xana̱. 18Ngat'a bi makakua̱n nchja mé= xi kja'ere, tu kui sani jótsa'en titsa'exajinna̱ Cristo, tuxi sik'etjusunni enre Na'enchana naxinanda xi bi judío. Cristo titsichjen jndana̱ ko xana̱ 19'ba ti'bejñatsejen kjua'ñu ngajinre mé= xi tetsa'aa̱n. Ngat'a ko kjua'ñure Isennixtjintsjere Na'enchana je kitsa'aa̱n mé= xi bakutsejen kjuajere Na'enchana ko kjuakun. 'Batsa'en je jena̱ nga kitsikja'axtiuyaa̱ en ndare Cristo 'nda naxinanda Jerusalén 'ba ka'nda nangi Iliria. 20Ngantsjai kuamejénna̱ nga kitsikja'axtiuyaa̱ en ndare Cristo nga'nde ña kje nu'yajínre ja'enre. Ngat'a bi kuamejénna̱ 'esun ngisa_ra̱ xa xi 'etuts'inre xuta xi kja'ere. 21Tusa tetsa'aa̱n jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: Xi kje 'miyajínre ngat'are, kui= xi skue. 'Ba xi kje nt'ejín ngat'are, kui= xi ku̱ankjinre. 22Kui= kjuañu nkjin ndiya bi kisaku ndiyanina̱ nga kjuikun_nuu̱. 23Tunga nganda'e je= kuajnguna̱ xa xi tetsa'aa̱n nangi xi tjin nga'e 'ba je tjinre nu nga mejénna̱ kjuikun_nuu̱. 24Kui kjua mejénnina̱ skue_nuu̱ nga kjua'aa̱ ña tetsubo, kionga kjuia̱ nangi España. Tsja ku̱anna̱ nga kuatejñajin_nuu̱ ninga tsa tu chuba nixtjin, 'ba tsa ku̱an kuisekonuu̱ nga kuekoya ndiyanuu̱. 25Tunga nganda'e Jerusalén= tefia̱ nga kjuikasekua̱ xuta tsjere Na'enchana xi tjindu kio. 26Ngat'a ko ngayéje inimare xuta xi makjainre ngat'are Cristo xi tjin nangi Macedonia ko nangi Acaya 'eku ton, tuxi sikasennire xuta tsjere Na'enchana xi tjindu naxinanda Jerusalén xi machjenre tsajmibiu. 27Tsja kuánre nga 'ba kitsa'en. 'Ba kjuakixi= nga tjenre tse'e xutabiu. Ngat'a mé= xi tse'e Na'enchana xi kisakure xutare Israel, kui= xi kisakut'are naxinanda xi bi judío. Kui kjua naxinanda xi bi judío tjinnere nga kuaseko xutare Israel nga kuakjanyako mé= xi tjinre nga'e ngasun'ndio. 28'Bamani kionga je ku̱ajnguna̱ xabi 'ba kionga je singantsjaa̱ mé= xi kuaku, 'ba=tsa'en kjuia̱ nangi España 'ba kjua'aa̱ ña tetsubo. 29'Ba 'be=ña̱ nga Cristo 'ñu sichikunta'enna kionga kjuikun_nuu̱. 30Jun nts'ia̱, ngat'are Na'enna Jesucristo 'ba ngat'are kjuanimejen xi tsjana Isennixtjintsjere Na'enchana te'bets'a_nuu̱ nga jngu ku̱akonuu̱ jotsa'en tekjanntjaa̱ enre Na'enchana. Chukontsjo Na'enchana ngat'ana̱. 31Chja'a_ru nga ngatatsindaina̱ ngat'are xuta xi bi makjainre xi tjindu nangi Judea. 'Ba nde chja'a_ru nga xuta tsjere xi tjindu Jerusalén nda ngatakjebe mé= xi kjuiko_ra̱. 32'Ba=tsa'en, tsja s'e̱na̱ nga kjuechukun_nuu̱ 'ba sikja'aya ngutjunchaa̱ ngajinnu tsa Na'enchana tsu kakun. 33Na'enchana xi tsjana kjuaxiu ngat'ejñakontsjainu ngatsi'u. 'Ba ngatjama.

will be added

X\