ROMANOS 11

1Kui kjua xinña̱, ¿a 'ejñat'axin= Na'enchana naxinandare? ¡Nisañajanni! Ngat'a an 'ba=nde xutare Israel kuáa̱n xi ntjere Abraham jendibaña̱. An ndibaniña̱ xuta xi jendibanire xuta chingana Benjamín. 2Na'enchana bi 'ejñat'axin naxinandare xi ja'ba je kiskja'ajin titjun. ¿A bi 'yo jótsa'en kua'indut'a enre Na'enchana, ña Elías yatejene xutare Israel ngixkun Na'enchana nga jako? 'Ba 'bi=tsa'en kua'indut'a: 3“Ji Na'en, xutabi je= kitsik'en nchja chinga profeta xi tsiji 'ba je kitsikjekjua nga'nde tsjeri. 'Ba tu an ts'angi ngisaa̱, 'ba 'ba nde mejénre sik'enna̱ ngayeje.” 4Tunga Na'enchana kitsure: “Je kitsik'endut'axin_ra̱ yojona̱ yatu mi nchja xi bi tsikinyakunch'int'are Baal.” 5'Ba 'ba nde tjima nixtjin nganda'e ngayeje. Chuba xutare Israel tjindu ngisa xi Na'enchana kiskja'ajin tu ngat'are kjuandare. 6'Ba tsa ngat'are kjuandare Na'enchana kitukja'ajinni xuta, kui xi tsunire nga bi kichja'ajin tu ngat'are mé= xi nda kitsa'en. Ngat'a tsa kichja'ajin xuta tu ngat'are mé= xi nda kitsa'en, kjuandare Na'enchana bi nde chjinire ya'a. 7Ngu, kui= xi ma. Mejen ngatsi'i xutare Israel bi kisakure kjuakixi xi tsangisjai. Xi chubabiu xi Na'enchana kiskja'ajin, kui= xi kisakure kjuakixi. Tunga xi yak'a kuataja inimare. 8Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Na'enchana 'ejñujinre kjuafa'etsjenre xutabiu 'ba kitsa'en nga tuxkun bi ku̱an skuekoni 'ba nga ñojon bi ku̱an kjuint'ekoni ka'nda nixtjin nganda'e.” 9'Ba nde kitsu David: Joni chja'ya ko na̱'ya ngatjama s'ire xutabiu, tuxi satengini 'ba tuxi sa̱kunire kjuanima xi 'bakore. 10Ngatjama ka tuxi bi nde ku̱atsejennire, 'ba ngatamindiyakontsjai ch'a ndayats'in. 11Kui kjua 'ba xinña̱, ¿a tu ndiya kiskatojo= xutare Israel kionga kisatengi? ¡Nisañajanni! Tusa ngat'are jere xutare Israel ja'ejinre naxinanda xi yak'a en xi sik'angire, tuxi 'batsa'en ku̱achinini xutare Israel. 12Ngu tsa xuta xi bi judío kisakure kjuanyinare Na'enchana kionga kitsichaja xutare Israel nga tsajngi je, ngisajín tu ku̱an ngisa kionga sa̱ku nganire xutare Israel nga'nde xi tse'e ngixkun Na'enchana. 13Tefako_nuu̱ jun xi bi xutare Israel kuon. Na'enchana kitsa'enna̱ jngu apóstol ngat'a tsojon 'ba tsikja'etsjenñaa̱ nga ne chjire xana̱. 14Tsa 'batsa'en ku̱an sa'enña̱ nga naxinandana̱ ku̱achini ngat'anu, 'ba tsa'aa̱n tuxi 'batsa'en k'uangi yak'ani. 15Ngat'a xuta xi bi judío kisakure kjuaxiu ngixkun Na'enchana kionga kis'endut'axin xutare Israel. Kui kjua, ¿jó fa ngisa ku̱an kionga xutare Israel xjubetjo ngani? Ku̱an joni xuta xi je jesun 'ba k'uendukun ngani. 16Tsa tsje ngixkun Na'enchana na'yu xi nindako niñuxtila chje xi ba'etitjunre Na'enchana, kui xi tsunire nga 'ba=nde tsje ngayéje na'yure niñuxtilo. 'Ba tsa tsje ngixkun Na'enchana jamare yo, kui xi tsunire nga 'ba nde tsje tjiare. 17Xutare Israel, kui jo=ni jngu ya olivo xi kitit'a masen tjiare. 'Ba ji jo=ni tjiare ya olivo xi s'e ngijñacho. Tunga je= kisakuri nga'ndere tjia xi kitit'o 'ba kisakut'ari kjuabenichun xi tijña ngajin jamare ya olivo xi ndo. 18Tunga bi nk'a 'naxje yojori, tsa sji nga ji xi ngisa 'ñu nda ngisai nga ko mare tjia xi kitit'o. Tsa mejénri nk'a kjui'naxje yojori, tusa tikja'etsjen nga jamare yo xi tsja nga'ñuri 'ba bi ji xi ba'e_ri nga'ñu jamo. 19Ngu tsa 'ba sji: “Kitit'a tjiare yo, tuxi an s'et'aña̱ nga'ndere.” 20Nda tjin. Kitit'a ngat'a bi kuakjainre ngat'a tse'e Na'enchana. 'Ba ji kixi tesen nganda'e ngat'a mankjainri. Kui kjuañu bi nikja'etsjenni tsa ji xi ngisa 'ñu nda ngisai. Tusa tikunche Na'enchana. 21Ngat'a tsa Na'enchana bi kitsichat'are tjia ndare ya olivo, ¿a tu kjua 'mini ji sichat'ari tjia xi tu kiset'ai? 22Chutsejen jótsa'en nda 'ba jótsa'en 'ñu mejenre Na'enchana xuta. 'Ñu yejenre xi tsajngi je 'ba ji nda= kitsikori. 'Ba nda= sikori, tsa janda kueni ngajin kjuandare. Tunga tsa bi 'ba si'en, 'ba=nde kuichat'ari ngayeje. 23'Ba nde xutare Israel, tsa si'inda inimare 'ba ku̱akjain nganire ngat'a tse'e Na'enchana, kua'e nganire nga'nde xi tse'e. Ngu Na'enchana tjinre kjua'ñu nga k'uet'a ngani ya olivo. 24Ngat'a ji jo=ni tjiare ya olivo xi tjin ngijñacho 'ba kitsa'e'nderi nga kiset'ai ya olivo xi ndo. Na'en tjinre tsajmibiu. 'Bamani, ¿a bi ku̱an kua'e'nde nganire xutare Israel nga s'et'a ngani ya olivo xi tse'e fa? Ngat'a kui= xi tjia xi ndo. 25Jun nts'ia̱, mejénna̱ nga xio kibi xi Na'enchana 'ejña'mo, tuxi bi nk'a kakun kjui'naxjeñu yojonu. Yak'a xi tjin ngajinre xutare Israel kuataja inimare ka'nda nga ku̱ajngu naxinanda xi bi judío xi kichja'ajin nga sa̱kure nga'nde ngixkun Na'enchana. 26'Ba kionga 'ba ku̱an, k'uangi ngatsi'i xutare Israel. Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: Nangi Sión kjua'eni xi sik'angi xuta. Kui= xi k'uejñat'axinre kjuach'okun ntjere Jacob. 27'Ba kui= kjuabi xi k'uendakua̱ xutabiu, kionga je kjua'axia̱n jere. 28Nganda'e mején ngatsi'i xutare Israel tsabeton en ndare Na'enchana 'ba kui= kjua stikeni Na'enchana. 'Ba kuán nga tu kjuanda tsojon. Tunga Na'enchana tsimején xutare Israel ngat'a ntje chingare= kiskja'ajin. 29Ngat'a Na'enchana bi kja'a mé= xi tsja 'ba ninga bi tsik'endut'axin xuta xi xakji'i nchjanire. 30Nixtjin kuatse jan bi kjinu'ya_ru Na'enchana, tunga nganda'e tefa'anima kakun_ru tu ngat'are nga bi kjint'e xutare Israel. 31'Ba nde 'batsa'enni nganda'e. Xutare Israel bi inyant'ere Na'enchana tuxi Na'enchana kjua'anima kakunnire kui ngat'a je ja'anima kakun_ru. 32Ngu nijnguú xuta kjint'ere Na'enchana, 'ba Na'enchana kitsikuma tsi'ire ngajin kjuaxtanre tuxi kjua'animanire ngatsi'i. 33¡Á tuku kji'i jeni kjuanyinare Na'enchana! ¡Á tsa'en tseni kjuafa'etsjenre ko kjuankjin kakunre! Tu'yá ma tsuya jó tjinnire mé= xi tsa'en. 'Ba tsajain xi mankjinre ndiyare. 34Ngat'a, ¿'yá xi be jó tjinnire kjuankjin kakunre Na'enchana? ¿'Yá= xi kitsuyare mé= xi tjinnere nga sa'en? 35¿'Yá= xi kitsikeyare tsajmi Na'enchana, tuxi tjinnere nga siku'be nganire? 36Ngat'a Na'enchana kitsinda ngayéje xi tjin. Tjin= tu ngat'are kjua'ñure 'ba tuxi sa̱kunire kjuaje. ¡Ngatjas'ere kjuaje Na'enchana nixtjin xi bi fet'a! 'Ba ngatjama.

will be added

X\